Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
564z dziś
4346z ostatnich 7 dni
14457z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja zewnętrznej sieci CO

Przedmiot:

Modernizacja zewnętrznej sieci CO

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: PERN S.A
Wyszogrodzka 133
09-410 Płock
powiat: Płock
+48 (24) 266 23 00 tal: +48 (24) 266 23 03
pern@pern.pl
https://platformazakupowa.pern.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=414
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
[S. PRZEDMIOT ZAKUPU
Przedmiotem Zakupu jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Modernizacja zewnętrznej sieci CO w Bazie Miszewko Strzałkowskie" - prace projektowe i roboty budowlane" (dalej :jako ,,Prace" lub ,,Roboty" lub ,,przedmiot umowy") 2.Szczegółowy zakres Zakupu, terminy realizacji oraz warunki jego wykonania i odbioru określają:

Dokument nr: HZR.231.201.2019

Otwarcie ofert: 6. OT WARCE E OFERT
Zamawiający nie przewiduje udziału Wykonawców przy otwarciu ofert. O wynikach Postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Specyfikacja:
4. WIZJA LOKALNA
4.1 Dla potrzeb przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest - pod rygorem wykluczenia z Postępowania: do sprawdzenia warunków ewentualnej realizacji Zakupu: poprzez przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej w terenie, po uzgodnieniu terminu jej odbycia z osobą wskazaną w pkt 9.2 Dz. I SIWZ.
4.2 W zgłoszeniu przeprowadzenia wizji lokalnej, które należy przesłać e-mailem na adres wskazany w pkt 9.2 Dz. I SIWZ, należy podać:
- planowany termin przeprowadzenia wizji,
- dane osób, które będą brać udział w wizji (imię i nazwisko).
4.3 Uwaga: jeśli w wizji lokalnej brać będą osoby nie będące obywatelami RP albo posiadające podwójne obywatelstwo, zgłoszenie zamiaru jej przeprowadzenia powinno nastąpić co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem jej przeprowadzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do wizji lokalnej zgłoszonych osób - bez podawania uzasadnienia. Odmowa dopuszczenia do wizji lokalnej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec PERN. Odbycie wizji zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu Ofertowym -Załącznik nr 3 do SIWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pern.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=414
3. Termin składania ofert upływa w dniu2019.11.27 o godz. 10:00.

Wymagania:
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
2.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie Osób Uprawnionych do działania w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika ono z treści dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1;
2) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 3 do SIWZ;
3) Wykaz Podwykonawców, na których potencjał powołuje się Wykonawca (Załącznik nr 4 do SIWZ);
4) Wypełniona Tabela Elementów (Załącznik nr 7 do SIWZ)
5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, przygotowane zgodnie z treścią pkt 1;
6) Jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia umowy tej spółki.
2.1 Wykonawca składając ofertę powinien odnieść się w sposób wyraźny i chronologiczny do wszystkich wymogów określonych w pkt 2.1.
3. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
3.1 Cena ofertowa netto podana przez Wykonawcę jest wyrażoną w złotych polskich wartością Prac i Robót i innych związanych z nimi świadczeń Wykonawcy stanowiących koszt realizacji przedmiotu Zakupu i wynika z podsumowania wypełnionej przez Wykonawcę Tabeli Elementów (stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ) i stanowi ostateczną globalną kwotę, za którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu Zakupu.
3.2 Przyjętą formą wynagrodzenia za realizację Zakupu jest wynagrodzenie ryczałtowe zdefiniowane w § 3 Wzoru Umowy.
3.3 Do wynagrodzenia Wykonawcy doliczony będzie podatek od towarów i usług, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3.4 Oprócz ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest do podania w Tabeli Elementów (Załącznik nr 7 do SIWZ) niżej wymienionych parametrów cenowych dla Robót Dodatkowych/Zamiennych/Zaniechanych:
1) Roboczogodzina (R);
2) Koszty pośrednie (Kp);
3) Koszty zakupu (Kz);
4) Dodatek za utrudnienia (warunki szczególne - Du);
5) Zysk (Z); przy czym:
1) Parametry cenowe obejmują:
- R - stawkę roboczogodżiny w zł, Kp - procentowy wskaźnik narzutów kosztów pośrednich, wraz z podaniem podstawy do
jego naliczania (przykładowo Kp = XX % od R, S),
- Z - procentowy wskaźnik narzutu zysku, wraz z podaniem podstawy do jego naliczania
(przykładowo Z = XX % od R, S, Kp(R), Kp@,
- Kz - procentowy wskaźnik narzutu kosztów zakupu, z podaniem podstawy jego naliczania
lub informacja, że materiały liczone są w cenie nabycia, tzn. łącznie z kosztami zakupu (przykładowo Kz = XX% od M),
- Du - Dodatek za utrudnienia (warunki szczególne) - w przypadku uwzględnienia dodatku
należy podać informację o rodzaju i sposobie ujęcia w kalkulacji warunków szczególnych;
3) Warunki szczególne oznaczają takie, które w przypadku korzystania z publikowanych katalogów i cenników, ze względu na specyfikę i rzadkość występowania, nie zostały uwzględnione w nakładach, wskaźnikach i stawkach kosztorysowych lub w cenach jednostkowych, a zostały uwzględnione w kalkulacji Wykonawcy;
4) Sposób ujęcia warunków szczególnych oznacza określenie rodzaju i wielkości dodatków stosowanych do kosztów bezpośrednich z tytułu warunków szczególnych lub informację, że warunki szczególne zostały uwzględnione w kalkulacji poprzez ustalenie odpowiedniej wielkości kosztów pośrednich i zysku;
5) Niewskazanie w ofercie rodzaju i sposobu ujęcia w kalkulacji warunków szczególnych będzie oznaczało, że wszelkie ewentualne warunki szczególne Wykonawca uwzględnił w pozostałych parametrach cenotwórczych.
3.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych złożonych ofert.
0 ewentualnym terminie, miejscu i formie przeprowadzenia negocjacji Wykonawca zostanie powiadomiony poprzez Platformę Zakupową.
4. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
4.1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaproponowano najniższą cenę ofertową netto, podaną jako łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto Wykonawcy za zrealizowanie całości przedmiotu Zakupu.
4.2. Uwaga: wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie przysługują od niego środki odwoławcze.
5. ZASADY DOTYCZĄCE TERMINU, MIEJSCA I SPOSOBU SKŁADANIA OFERT
5.1 Dopuszcza się składanie ofert tylko poprzez Platformę Zakupową.
5.2 Ofertę należy umieścić na Platformie Zakupowej Zamawiającego na stronie internetowej www.pern.pl/platforma-zakupowa w zakładce przedmiotowego postępowania.
5.3 Oferta powinna być przygotowana w 1 (jednym) egzemplarzu.
5.4 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
5.5 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem innym niż odręczne (z wyjątkiem Załączników nr 3-7 do SIWZ, które mogą zostać wypełnione pismem odręcznym), zawierać datę sporządzenia oraz pełną nazwę i adres Wykonawcy. Wszystkie strony oferty powinny być zapisane oraz za parafowane. Skany dokumentów musza być poświadczone przez Osoby Uprawnione ,,za zgodność z oryginałem". Ewentualne poprawki w tekście oferty musza być naniesione w sposób czytelny
1 parafowane przez Osoby Uprawnione.
5.6 W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie i/lub dokumentach złożonych wraz
z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć klauzulą ,,Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". Brak jakichkolwiek wzmianek w powyższym zakresie, będzie traktowany jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie informacji na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i regulacjach wewnętrznych Zamawiającego. 5.7 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Wszelkie zmiany dokonuje się na Platformie Zakupowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza:
4.1 Składania ofert częściowych;
4.2 Składania ofert wariantowych;
4.3 Złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty.
5. Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, włączając w to kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić
w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na Platformie Zakupowej Zamawiającego (www.platformazakupowa.pl/pern), w zakładce przedmiotowego postępowania.
III. ZASADY POSTĘPOWANIA
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NA ICH POTWIERDZENIE
1.1 O udzielenie Zakupu będą mogli ubiegać się Wykonawcy, spełniający poniżej wskazane warunki:
1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2) Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania przedmiotu Zakupu oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do jego realizacji;
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu;
4) Nie pozostają, na dzień złożenia oferty w sporze, w szczególności sądowym lub arbitrażowym z Zamawiającym;
Warunki wskazane w ppkt 4 znajdują zastosowanie także do podmiotów trzecich, o których mowa w pkt 1.4 poniżej.
1.2 Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie następujących dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć, w formie skanu, wraz z oferta na Platformie Zakupowej:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, bądź zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przy czym jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia aktualnego zaświadczenia:
a) właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego - dla każdego ze wspólników oddzielnie oraz dla spółki,
b) właściwej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- dla każdego ze wspólników oddzielnie, w sytuacji, kiedy wspólnicy sami odprowadzają swoje składki i nie zatrudniają pracowników,
- dla każdego ze wspólników oraz na spółkę cywilną, w sytuacji, kiedy wspólnicy sami odprowadzają swoje składki i jednocześnie zatrudniają pracowników,
- wyłącznie na spółkę cywilną, w sytuacji, kiedy wspólnicy jak i pracownicy są zatrudnieni w spółce;
3) Wykaz (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ) - zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat zamówień o podobnym do przedmiotu Zakupu charakterze i rozmiarze, odpowiadających specyfiką przedmiotowi Zakupu, każdorazowo ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości, daty wykonania i odbiorców (nazwa i adres), wraz z pisemnymi referencjami (lub protokołami odbioru końcowego) potwierdzającymi należyte wykonanie co najmniej dwóch takich zamówień o wartości co najmniej 100 000 zł netto każde.
4) Aktualny certyfikat potwierdzający, że Wykonawca wdrożył i stosuje system zarządzania jakością
spełniający wymagania normy ISO 9001, a w przypadku jego braku - pisemne oświadczenie podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli (dalej: ,,Osoby Uprawnione"), że jest on w stanie sprostać wymaganiom aktualnego wydania normy ISO 9001;
5) Informacje z banków, w których Wykonawca posiada rachunki bankowe, o braku zajęć egzekucyjnych na tych rachunkach, wystawione i potwierdzające brak zajęć egzekucyjnych nie wcześniej niż 14 dni przed terminem złożenia oferty;
6) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 3 do SIWZ;
7) Podpisane przez Osoby Uprawnione Oświadczenie w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 6 do SIWZ.
1.3 Zamawiający odstąpi od żądania od Wykonawców dokumentów określonych w pkt 1.2, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniżej wymienione okoliczności:
1) Ww. dokumenty zostały złożone przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 miesięcy, w ramach innego postępowania organizowanego przez Zamawiającego;
2) Informacje/dane przedstawione w tych dokumentach nie uległy zmianie i są nadal aktualne;
3) Data wystawienia ww. dokumentów spełnia wymagania pod względem aktualności, określone w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty;
4) Ww. dokumenty potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu; na dowód czego Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie - zawarte w Formularzu Ofertowym - Załącznik nr 3 do SIWZ.
1.4 UWAGA:
1) Wykonawca może polegać na uprawnieniach, wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym oraz kadrowym podmiotu trzeciego.
2) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1 polega na zasobach podmiotu trzeciego:
a) Wykonawca obowiązany będzie ujawnić dane tego podmiotu poprzez podanie firmy, siedziby, formy prowadzenia działalności oraz dołączyć do oferty odpis z właściwego rejestru lub ewidencji na zasadach wskazanych w pkt 1.2 ppkt 1,
b) Wykonawca dołączy do oferty właściwe - spośród wymienionych w pkt 1.2 ppkt 3, 4 dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, tytułem potwierdzenia spełnienia określonego warunku udziału w Postępowaniu, wraz z pisemnym oświadczeniem tego podmiotu, że wykonywał będzie Zakup w zakresie wskazanym przez Wykonawcę, w charakterze Podwykonawcy. Wykaz Podwykonawców, na których potencjał powołuje się Wykonawca, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ,
c) Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń w stosunku do zaproponowanego przez Wykonawcę podmiotu trzeciego, w przypadku, gdy podmiot ten pozostaje w sporze z Zamawiającym albo nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu,
d) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu w stosunku do podmiotu trzeciego, Wykonawca obowiązany będzie - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - wskazać inny podmiot trzeci. Na wypadek niezastosowania się Wykonawcy do wezwania Zamawiającego lub uchybienia terminowi na doręczenie Zamawiającemu odpowiedzi, Wykonawca ten podlega wykluczeniu z Postępowania;
3) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany przez Zamawiającego nie jest i nie może być interpretowany przez Wykonawcę, jako zgoda na zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą, o której mowa w przepisie art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego. Zamawiający nie dopuszcza zatrudniania dalszych Podwykonawców.
4) Powierzenie Podwykonawcy do realizacji jakiegokolwiek zakresu przedmiotu Zakupu wymaga każdorazowo zgody PERN, wyrażonej na warunkach wskazanych we Wzorze Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wówczas od Wykonawcy ponownego przedłożenia aktualnych dokumentów, o których mowa w ppkt 2 lit. a-b powyżej, dla potwierdzenia, że zgłaszany Podwykonawca, na którego potencjał Wykonawca powoływał się w Postępowaniu w celu wykazania spełniania warunków udziału w nim, nadal nim dysponuje.
1.5 KONSORGUM:
1) W przypadku oferty składanej przez Konsorcjum, Zamawiający dokonując oceny, czy Konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową Konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie Konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 3,4, 6,7. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punkcie 1.2 ppkt 1, 2, 5 przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków Konsorcjum;
2) W przypadku składania oferty przez Konsorcjum konieczne jest dołączenie do niej:
a) skanu umowy Konsorcjum, potwierdzonej przez Osoby Uprawnione ,,za zgodność z oryginałem", przy czym umowa ta powinna przewidywać solidarną odpowiedzialność przedsiębiorców wchodzących w skład Konsorcjum za zobowiązania wobec Zamawiającego wynikające i związane z Postępowaniem oraz realizacją Zakupu;
b) skanu pełnomocnictwa dla podmiotu (Lidera Konsorcjum), który reprezentuje Konsorcjum w Postępowaniu;
3) W przypadku składania oferty przez Konsorcjum postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do członków Konsorcjum;
4) W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Konsorcjum:
a) Członkowie Konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni względem Zamawiającego za realizację Umowy, a także za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Umowy, w tym szkody na osobie trzeciej lub w mieniu osoby trzeciej i szkody w środowisku naturalnym - niezależnie od podstawy odpowiedzialności z tego tytułu. Powyższy zakres odpowiedzialności obejmował będzie także następstwa działania lub zaniechania Podwykonawców, a także obowiązek zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności względem osób trzecich;
b) Członkowie Konsorcjum wyznaczą spośród siebie odpowiednio umocowanego pełnomocnika (Lidera) upoważnionego do zaciągania zobowiązań i przyjmowania oświadczeń w imieniu wszystkich członków Konsorcjum realizujących wspólnie Umowę jako Wykonawca. Lider upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń, zawiadomień i oświadczeń na rzecz i w imieniu wszystkich podmiotów realizujących wspólnie Umowę;
c) Zamawiający będzie mógł przekazywać oświadczenia, zawiadomienia oraz realizować płatności jedynie na rzecz Lidera, o którym mowa powyżej - będzie to wystarczające dla należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego, a realizacja płatności do rąk Lidera zwolni go z zobowiązań wobec pozostałych członków Konsorcjum. Niezależnie od powyższego Zamawiający:
> Będzie miał prawo żądać od każdego z członków Konsorcjum osobistego złożenia lub powtórzenia dowolnego oświadczenia lub zapewnienia przewidzianego Umowie;
> Ma prawo kierować wszelkie oświadczenia i zawiadomienia do dowolnego z członków Konsorcjum realizujących wspólnie Umowę jako Wykonawca i będą one skuteczne względem pozostałych wszystkich wykonawców;
> Nie ma obowiązku przyjmować jakichkolwiek oświadczeń lub zawiadomień Wykonawcy, które nie pochodzą od Lidera lub nie zostały złożone za jego pośrednictwem;
> Członkowie Konsorcjum, którzy ubiegali się wspólnie o udzielenie Zakupu zawrą Umowę w tym samym składzie podmiotowym, w jakim ubiegali się o udzielenie Zakupu i tylko w takim składzie traktowani będą jako Wykonawca. Zmiana składu podmiotowego Konsorcjum będzie dopuszczalna i skuteczna względem Zamawiającego wyłącznie za uprzednią wyraźną, pisemną zgodą Zamawiającego, forma ta jest zastrzeżona pod rygorem nieważności.
5) W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Konsorcjum Zamawiający wprowadzi do Umowy postawienia wskazane w ppkt 4 powyżej.
1.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1,2 lub ich odpowiedników, których w kraju jego siedziby lub miejsca zamieszkania nie wystawia się, składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2, pkt 1.4 ppkt 2 lit. a-b, pkt 1.5 ppkt 1-2 lub pkt 1.6 ppkt 1
sporządzone w języku obcym, składa wskanie poświadczonym przez Osoby Uprawnione ,,za
zgodność z oryginałem", wraz z tłumaczeniem na język polski uwierzytelnionym przez tłumacza
przysięgłego.

Uwagi:
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
7.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zapytania itp. (dalej łącznie: ,,Korespondencja") Zamawiający i Wykonawcy zamieszczają na Platformie Zakupowej.
7.2 Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść została zamieszczona na Platformie Zakupowej przed upływem terminu wyznaczonego na jej złożenie.
5. WYJAŚNIENIA.
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ będą udzielane tym Wykonawcom, których prośba o udzielenie wyjaśnienia - złożona zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 7 - wpłynęła nie później niż 5 dni kalendarzowych przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnienia zostanie niezwłocznie zamieszczona na Platformie Zakupowej.
S. ZMIANY W TREŚCI OFERTY.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą jakichkolwiek, innych aniżeli opisane w pkt 3.3, negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem korekty omyłek w ofercie do których stosuje się postanowienia § 11 ust. 12 Regulaminu.
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Dziale I pkt 4 SIWZ.
10.2. Na co najmniej 4 dni kalendarzowe przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o kolejne 30 dni. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna zostać przesłana za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem że z ubiegania się o udzielenie Zakupu zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wyrazili zgody w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY Wybrany Wykonawca zobowiązuje się podpisać Umowę w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania zaproszenia do podpisania.
12. W ZAKRESIE NIEUREGULOWANYM W NINIEJSZYM SIWZ STOSUJE SIĘ POSTANOWIENIA REGULAMINU, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE:
12.1. korekty omyłek w ofercie - § 11 ust. 12 Regulaminu,
12.2. wykluczenia z postępowania - § 21 Regulaminu,
12.3. odrzucenia oferty - § 22 Regulaminu,
12.4. unieważnienia postępowania - § 23 Regulaminu,
12.5. odstąpienia od postępowania - § 24 Regulaminu.
13. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:
13.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: ,,RODO", administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę w ramach Postępowania jest: PERN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 133, 09-410 Płock (dalej - w niniejszym punkcie SIWZ - jako: ,,PERN" lub ,,Administrator"). Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie pod ww. adresem;
13.2 w PERN został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, PERN S.A. - ul. Wyszogrodzka 133, (09-410) Płock lub poprzez adres e-mail: iod@pern.pl. Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w ramach Postępowania (dalej jako: ,,Dane osobowe") przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
13.3 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, jakim jest udzielenie Zakupu, a po tym czasie - przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, z uwzględnieniem okresu archiwizacji;
13.4 obowiązek podania przez Wykonawcę Danych osobowych jest wymogiem umownym związanym z udziałem w Postępowaniu. Niepodanie określonych/wymaganych Danych osobowych może skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy z Postępowania;
13.5 w odniesieniu do Danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do treści art. 22 RODO;
13.6 Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia tych danych oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego wskazanego w aktualnie powszechnie obowiązujących przepisach prawa, regulujących zasady ochrony Danych osobowych.
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 - Wytyczne Funkcjonalno-Użytkowe, Załącznik nr 2 - Wzór Umowy, Załącznik nr 3 - Formularz Ofertowy,
Załącznik nr 4 - Wykaz Podwykonawców, na których potencjał powołuje się Wykonawca Załącznik nr 5 - Wykaz zamówień, Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy, Załącznik nr 7 - Tabela Elementów,
UWAGA: Załączniki nr 3-7 do SIWZ należy wydrukować w wersji zamieszczonej na Platformie
Zakupowej Zamawiającego (www.platformazakupowa.pl/pern) i uzupełnić w częściach tego wymagających.
Wszystkie wymienione w treści SIWZ załączniki stanowią jej integralną część. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a brzmieniem tych załączników, decydująca będzie treść SIWZ.
6. Użyte w treści niniejszej SIWZ terminy mają następujące znaczenie:
6.1 ,,PERN" lub ,,Zamawiający" - PERN S.A. z siedzibą w Płocku;
6.2 ,,SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
6.3 ,,Platforma zakupowa" - system elektroniczny u Zamawiającego, za pomocą którego prowadzone jest postępowanie;
6.4 ,,Postępowanie" - postępowanie prowadzone w trybie ,,przetargu nieograniczonego" przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ;
6.5 ,,Regulamin" - Regulamin Zakupów w PERN S.A. opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego (www.pern.pl/platforma-zakupowa);
6.6 ,,Zakup" - należy przez to rozumieć zakup, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w Dziale II niniejszej SIWZ;
6.7 ,,Wykonawca" - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która bierze udział w Postępowaniu.
7 Dane Zamawiającego:
PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000069559, NIP: 774-00-03-097, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego -1.235.977,00 zł. 8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
9.1. W zakresie pytań i wyjaśnień dotyczących Postępowania: Eliza Durzyńska-Kurcz tel. +48 698 474 609 lub za pośrednictwem Platformy Zakupowej;
9.2. W zakresie wizji lokalnej: Pan Grzegorz Różycki tel. kom. +48 660 724172; e-mail: Grzegorz.rozycki@pern.pl
1. Postępowanie zostanie przeprowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, gdyż Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Kontakt:
PERN S.A.
ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock email: pern@pern.pl
rei; +48 (24) 266 23 00 tal: +48 (24) 266 23 03 www.pern.pl
Płock 2019.11.12
HZR.231.201.2019
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
PERN Spółka akcyjna z siedzibą w Płocku niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty na realizację Zakupu dotyczącego: ,,Modernizacja zewnętrznej sieci CO w Bazie Miszewko Strzałkowskie" - prace projektowe r roboty budowlane".
zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i zakresu Zakupu oraz informacje organizacyjne dotyczące prowadzonego postępowania zawarte są w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu (SIWZ).
Załącznik: Specyfikacja Istotnych Warunków Zakupu (SIWZ) Dział I - informacje wprowadzające Dział II - Przedmiot Zakupu Dział III - Zasady postępowania
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Zakupu I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
PERN S.A. z siedzibą w Płocku zaprasza do udziału w postępowaniu - w trybie przetargu nieograniczonego -którego przedmiotem jest realizacja Zakupu obejmującego zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Modernizacja zewnętrznej sieci CO w Bazie Miszewko Strzałkowskie" - prace projektowe i roboty budowlane" (dalej :jako ,,Prace" lub ,,Roboty" lub ,,Przedmiot umowy")
1. Postępowanie zostanie przeprowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, gdyż Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Termin składania ofert upływa w dniu2019.11.27 o godz. 10:00.
4. Zamawiający nie dopuszcza:
4.1 Składania ofert częściowych;
4.2 Składania ofert wariantowych;
4.3 Złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty.
5. Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, włączając w to kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić
w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na Platformie Zakupowej Zamawiającego (www.platformazakupowa.pl/pern), w zakładce przedmiotowego postępowania.
6. Użyte w treści niniejszej SIWZ terminy mają następujące znaczenie:
6.1 ,,PERN" lub ,,Zamawiający" - PERN S.A. z siedzibą w Płocku;
6.2 ,,SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
6.3 ,,Platforma zakupowa" - system elektroniczny u Zamawiającego, za pomocą którego prowadzone jest postępowanie;
6.4 ,,Postępowanie" - postępowanie prowadzone w trybie ,,przetargu nieograniczonego" przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ;
6.5 ,,Regulamin" - Regulamin Zakupów w PERN S.A. opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego (www.pern.pl/platforma-zakupowa);
6.6 ,,Zakup" - należy przez to rozumieć zakup, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w Dziale II niniejszej SIWZ;
6.7 ,,Wykonawca" - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która bierze udział w Postępowaniu.
7 Dane Zamawiającego:
PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000069559, NIP: 774-00-03-097, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego -1.235.977,00 zł. 8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
9.1. W zakresie pytań i wyjaśnień dotyczących Postępowania: Eliza Durzyńska-Kurcz tel. +48 698 474 609 lub za pośrednictwem Platformy Zakupowej;
9.2. W zakresie wizji lokalnej: Pan Grzegorz Różycki tel. kom. +48 660 724172; e-mail: Grzegorz.rozycki@pern.pl
[S. PRZEDMIOT ZAKUPU
Przedmiotem Zakupu jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Modernizacja zewnętrznej sieci CO w Bazie Miszewko Strzałkowskie" - prace projektowe i roboty budowlane" (dalej :jako ,,Prace" lub ,,Roboty" lub ,,przedmiot umowy") 2.Szczegółowy zakres Zakupu, terminy realizacji oraz warunki jego wykonania i odbioru określają:
2.1 Wytyczne Funkcjonalno-Użytkowe, które stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ.
2.2 Wzór Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. PODWYKONAWCY
3.1 Zamawiający dopuszcza zatrudnienie Podwykonawców.
3.2 Wykonawca obowiązany jest wskazać w sytuacji opisanej w pkt 1.4 Dz. III SIWZ dane potencjalnego Podwykonawcy i przedłożyć dotyczące go dokumenty, w zakresie tam wskazanym.
3.3 Podwykonawcy nie mają prawa zatrudniać dalszych podwykonawców.
3.4 Zasady zatrudniania Podwykonawców opisane są we Wzorze Umowy.
4. WIZJA LOKALNA
4.1 Dla potrzeb przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest - pod rygorem wykluczenia z Postępowania: do sprawdzenia warunków ewentualnej realizacji Zakupu: poprzez przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej w terenie, po uzgodnieniu terminu jej odbycia z osobą wskazaną w pkt 9.2 Dz. I SIWZ.
4.2 W zgłoszeniu przeprowadzenia wizji lokalnej, które należy przesłać e-mailem na adres wskazany w pkt 9.2 Dz. I SIWZ, należy podać:
- planowany termin przeprowadzenia wizji,
- dane osób, które będą brać udział w wizji (imię i nazwisko).
4.3 Uwaga: jeśli w wizji lokalnej brać będą osoby nie będące obywatelami RP albo posiadające podwójne obywatelstwo, zgłoszenie zamiaru jej przeprowadzenia powinno nastąpić co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem jej przeprowadzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do wizji lokalnej zgłoszonych osób - bez podawania uzasadnienia. Odmowa dopuszczenia do wizji lokalnej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec PERN. Odbycie wizji zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu Ofertowym -Załącznik nr 3 do SIWZ.
III. ZASADY POSTĘPOWANIA
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NA ICH POTWIERDZENIE
1.1 O udzielenie Zakupu będą mogli ubiegać się Wykonawcy, spełniający poniżej wskazane warunki:
1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2) Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania przedmiotu Zakupu oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do jego realizacji;
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu;
4) Nie pozostają, na dzień złożenia oferty w sporze, w szczególności sądowym lub arbitrażowym z Zamawiającym;
Warunki wskazane w ppkt 4 znajdują zastosowanie także do podmiotów trzecich, o których mowa w pkt 1.4 poniżej.
1.2 Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie następujących dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć, w formie skanu, wraz z oferta na Platformie Zakupowej:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, bądź zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przy czym jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia aktualnego zaświadczenia:
a) właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego - dla każdego ze wspólników oddzielnie oraz dla spółki,
b) właściwej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- dla każdego ze wspólników oddzielnie, w sytuacji, kiedy wspólnicy sami odprowadzają swoje składki i nie zatrudniają pracowników,
- dla każdego ze wspólników oraz na spółkę cywilną, w sytuacji, kiedy wspólnicy sami odprowadzają swoje składki i jednocześnie zatrudniają pracowników,
- wyłącznie na spółkę cywilną, w sytuacji, kiedy wspólnicy jak i pracownicy są zatrudnieni w spółce;
3) Wykaz (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ) - zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat zamówień o podobnym do przedmiotu Zakupu charakterze i rozmiarze, odpowiadających specyfiką przedmiotowi Zakupu, każdorazowo ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości, daty wykonania i odbiorców (nazwa i adres), wraz z pisemnymi referencjami (lub protokołami odbioru końcowego) potwierdzającymi należyte wykonanie co najmniej dwóch takich zamówień o wartości co najmniej 100 000 zł netto każde.
4) Aktualny certyfikat potwierdzający, że Wykonawca wdrożył i stosuje system zarządzania jakością
spełniający wymagania normy ISO 9001, a w przypadku jego braku - pisemne oświadczenie podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli (dalej: ,,Osoby Uprawnione"), że jest on w stanie sprostać wymaganiom aktualnego wydania normy ISO 9001;
5) Informacje z banków, w których Wykonawca posiada rachunki bankowe, o braku zajęć egzekucyjnych na tych rachunkach, wystawione i potwierdzające brak zajęć egzekucyjnych nie wcześniej niż 14 dni przed terminem złożenia oferty;
6) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 3 do SIWZ;
7) Podpisane przez Osoby Uprawnione Oświadczenie w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 6 do SIWZ.
1.3 Zamawiający odstąpi od żądania od Wykonawców dokumentów określonych w pkt 1.2, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniżej wymienione okoliczności:
1) Ww. dokumenty zostały złożone przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 miesięcy, w ramach innego postępowania organizowanego przez Zamawiającego;
2) Informacje/dane przedstawione w tych dokumentach nie uległy zmianie i są nadal aktualne;
3) Data wystawienia ww. dokumentów spełnia wymagania pod względem aktualności, określone w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty;
4) Ww. dokumenty potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu; na dowód czego Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie - zawarte w Formularzu Ofertowym - Załącznik nr 3 do SIWZ.
1.4 UWAGA:
1) Wykonawca może polegać na uprawnieniach, wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym oraz kadrowym podmiotu trzeciego.
2) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1 polega na zasobach podmiotu trzeciego:
a) Wykonawca obowiązany będzie ujawnić dane tego podmiotu poprzez podanie firmy, siedziby, formy prowadzenia działalności oraz dołączyć do oferty odpis z właściwego rejestru lub ewidencji na zasadach wskazanych w pkt 1.2 ppkt 1,
b) Wykonawca dołączy do oferty właściwe - spośród wymienionych w pkt 1.2 ppkt 3, 4 dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, tytułem potwierdzenia spełnienia określonego warunku udziału w Postępowaniu, wraz z pisemnym oświadczeniem tego podmiotu, że wykonywał będzie Zakup w zakresie wskazanym przez Wykonawcę, w charakterze Podwykonawcy. Wykaz Podwykonawców, na których potencjał powołuje się Wykonawca, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ,
c) Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń w stosunku do zaproponowanego przez Wykonawcę podmiotu trzeciego, w przypadku, gdy podmiot ten pozostaje w sporze z Zamawiającym albo nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu,
d) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu w stosunku do podmiotu trzeciego, Wykonawca obowiązany będzie - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - wskazać inny podmiot trzeci. Na wypadek niezastosowania się Wykonawcy do wezwania Zamawiającego lub uchybienia terminowi na doręczenie Zamawiającemu odpowiedzi, Wykonawca ten podlega wykluczeniu z Postępowania;
3) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany przez Zamawiającego nie jest i nie może być interpretowany przez Wykonawcę, jako zgoda na zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą, o której mowa w przepisie art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego. Zamawiający nie dopuszcza zatrudniania dalszych Podwykonawców.
4) Powierzenie Podwykonawcy do realizacji jakiegokolwiek zakresu przedmiotu Zakupu wymaga każdorazowo zgody PERN, wyrażonej na warunkach wskazanych we Wzorze Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wówczas od Wykonawcy ponownego przedłożenia aktualnych dokumentów, o których mowa w ppkt 2 lit. a-b powyżej, dla potwierdzenia, że zgłaszany Podwykonawca, na którego potencjał Wykonawca powoływał się w Postępowaniu w celu wykazania spełniania warunków udziału w nim, nadal nim dysponuje.
1.5 KONSORGUM:
1) W przypadku oferty składanej przez Konsorcjum, Zamawiający dokonując oceny, czy Konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową Konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie Konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 3,4, 6,7. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punkcie 1.2 ppkt 1, 2, 5 przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków Konsorcjum;
2) W przypadku składania oferty przez Konsorcjum konieczne jest dołączenie do niej:
a) skanu umowy Konsorcjum, potwierdzonej przez Osoby Uprawnione ,,za zgodność z oryginałem", przy czym umowa ta powinna przewidywać solidarną odpowiedzialność przedsiębiorców wchodzących w skład Konsorcjum za zobowiązania wobec Zamawiającego wynikające i związane z Postępowaniem oraz realizacją Zakupu;
b) skanu pełnomocnictwa dla podmiotu (Lidera Konsorcjum), który reprezentuje Konsorcjum w Postępowaniu;
3) W przypadku składania oferty przez Konsorcjum postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do członków Konsorcjum;
4) W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Konsorcjum:
a) Członkowie Konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni względem Zamawiającego za realizację Umowy, a także za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Umowy, w tym szkody na osobie trzeciej lub w mieniu osoby trzeciej i szkody w środowisku naturalnym - niezależnie od podstawy odpowiedzialności z tego tytułu. Powyższy zakres odpowiedzialności obejmował będzie także następstwa działania lub zaniechania Podwykonawców, a także obowiązek zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności względem osób trzecich;
b) Członkowie Konsorcjum wyznaczą spośród siebie odpowiednio umocowanego pełnomocnika (Lidera) upoważnionego do zaciągania zobowiązań i przyjmowania oświadczeń w imieniu wszystkich członków Konsorcjum realizujących wspólnie Umowę jako Wykonawca. Lider upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń, zawiadomień i oświadczeń na rzecz i w imieniu wszystkich podmiotów realizujących wspólnie Umowę;
c) Zamawiający będzie mógł przekazywać oświadczenia, zawiadomienia oraz realizować płatności jedynie na rzecz Lidera, o którym mowa powyżej - będzie to wystarczające dla należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego, a realizacja płatności do rąk Lidera zwolni go z zobowiązań wobec pozostałych członków Konsorcjum. Niezależnie od powyższego Zamawiający:
> Będzie miał prawo żądać od każdego z członków Konsorcjum osobistego złożenia lub powtórzenia dowolnego oświadczenia lub zapewnienia przewidzianego Umowie;
> Ma prawo kierować wszelkie oświadczenia i zawiadomienia do dowolnego z członków Konsorcjum realizujących wspólnie Umowę jako Wykonawca i będą one skuteczne względem pozostałych wszystkich wykonawców;
> Nie ma obowiązku przyjmować jakichkolwiek oświadczeń lub zawiadomień Wykonawcy, które nie pochodzą od Lidera lub nie zostały złożone za jego pośrednictwem;
> Członkowie Konsorcjum, którzy ubiegali się wspólnie o udzielenie Zakupu zawrą Umowę w tym samym składzie podmiotowym, w jakim ubiegali się o udzielenie Zakupu i tylko w takim składzie traktowani będą jako Wykonawca. Zmiana składu podmiotowego Konsorcjum będzie dopuszczalna i skuteczna względem Zamawiającego wyłącznie za uprzednią wyraźną, pisemną zgodą Zamawiającego, forma ta jest zastrzeżona pod rygorem nieważności.
5) W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Konsorcjum Zamawiający wprowadzi do Umowy postawienia wskazane w ppkt 4 powyżej.
1.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1,2 lub ich odpowiedników, których w kraju jego siedziby lub miejsca zamieszkania nie wystawia się, składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2, pkt 1.4 ppkt 2 lit. a-b, pkt 1.5 ppkt 1-2 lub pkt 1.6 ppkt 1
sporządzone w języku obcym, składa wskanie poświadczonym przez Osoby Uprawnione ,,za
zgodność z oryginałem", wraz z tłumaczeniem na język polski uwierzytelnionym przez tłumacza
przysięgłego.
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
2.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie Osób Uprawnionych do działania w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika ono z treści dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1;
2) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 3 do SIWZ;
3) Wykaz Podwykonawców, na których potencjał powołuje się Wykonawca (Załącznik nr 4 do SIWZ);
4) Wypełniona Tabela Elementów (Załącznik nr 7 do SIWZ)
5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, przygotowane zgodnie z treścią pkt 1;
6) Jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia umowy tej spółki.
2.1 Wykonawca składając ofertę powinien odnieść się w sposób wyraźny i chronologiczny do wszystkich wymogów określonych w pkt 2.1.
3. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
3.1 Cena ofertowa netto podana przez Wykonawcę jest wyrażoną w złotych polskich wartością Prac i Robót i innych związanych z nimi świadczeń Wykonawcy stanowiących koszt realizacji przedmiotu Zakupu i wynika z podsumowania wypełnionej przez Wykonawcę Tabeli Elementów (stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ) i stanowi ostateczną globalną kwotę, za którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu Zakupu.
3.2 Przyjętą formą wynagrodzenia za realizację Zakupu jest wynagrodzenie ryczałtowe zdefiniowane w § 3 Wzoru Umowy.
3.3 Do wynagrodzenia Wykonawcy doliczony będzie podatek od towarów i usług, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3.4 Oprócz ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest do podania w Tabeli Elementów (Załącznik nr 7 do SIWZ) niżej wymienionych parametrów cenowych dla Robót Dodatkowych/Zamiennych/Zaniechanych:
1) Roboczogodzina (R);
2) Koszty pośrednie (Kp);
3) Koszty zakupu (Kz);
4) Dodatek za utrudnienia (warunki szczególne - Du);
5) Zysk (Z); przy czym:
1) Parametry cenowe obejmują:
- R - stawkę roboczogodżiny w zł, Kp - procentowy wskaźnik narzutów kosztów pośrednich, wraz z podaniem podstawy do
jego naliczania (przykładowo Kp = XX % od R, S),
- Z - procentowy wskaźnik narzutu zysku, wraz z podaniem podstawy do jego naliczania
(przykładowo Z = XX % od R, S, Kp(R), Kp@,
- Kz - procentowy wskaźnik narzutu kosztów zakupu, z podaniem podstawy jego naliczania
lub informacja, że materiały liczone są w cenie nabycia, tzn. łącznie z kosztami zakupu (przykładowo Kz = XX% od M),
- Du - Dodatek za utrudnienia (warunki szczególne) - w przypadku uwzględnienia dodatku
należy podać informację o rodzaju i sposobie ujęcia w kalkulacji warunków szczególnych;
3) Warunki szczególne oznaczają takie, które w przypadku korzystania z publikowanych katalogów i cenników, ze względu na specyfikę i rzadkość występowania, nie zostały uwzględnione w nakładach, wskaźnikach i stawkach kosztorysowych lub w cenach jednostkowych, a zostały uwzględnione w kalkulacji Wykonawcy;
4) Sposób ujęcia warunków szczególnych oznacza określenie rodzaju i wielkości dodatków stosowanych do kosztów bezpośrednich z tytułu warunków szczególnych lub informację, że warunki szczególne zostały uwzględnione w kalkulacji poprzez ustalenie odpowiedniej wielkości kosztów pośrednich i zysku;
5) Niewskazanie w ofercie rodzaju i sposobu ujęcia w kalkulacji warunków szczególnych będzie oznaczało, że wszelkie ewentualne warunki szczególne Wykonawca uwzględnił w pozostałych parametrach cenotwórczych.
3.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych złożonych ofert.
0 ewentualnym terminie, miejscu i formie przeprowadzenia negocjacji Wykonawca zostanie powiadomiony poprzez Platformę Zakupową.
4. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
4.1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaproponowano najniższą cenę ofertową netto, podaną jako łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto Wykonawcy za zrealizowanie całości przedmiotu Zakupu.
4.2. Uwaga: wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie przysługują od niego środki odwoławcze.
5. ZASADY DOTYCZĄCE TERMINU, MIEJSCA I SPOSOBU SKŁADANIA OFERT
5.1 Dopuszcza się składanie ofert tylko poprzez Platformę Zakupową.
5.2 Ofertę należy umieścić na Platformie Zakupowej Zamawiającego na stronie internetowej www.pern.pl/platforma-zakupowa w zakładce przedmiotowego postępowania.
5.3 Oferta powinna być przygotowana w 1 (jednym) egzemplarzu.
5.4 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
5.5 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem innym niż odręczne (z wyjątkiem Załączników nr 3-7 do SIWZ, które mogą zostać wypełnione pismem odręcznym), zawierać datę sporządzenia oraz pełną nazwę i adres Wykonawcy. Wszystkie strony oferty powinny być zapisane oraz za parafowane. Skany dokumentów musza być poświadczone przez Osoby Uprawnione ,,za zgodność z oryginałem". Ewentualne poprawki w tekście oferty musza być naniesione w sposób czytelny
1 parafowane przez Osoby Uprawnione.
5.6 W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie i/lub dokumentach złożonych wraz
z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć klauzulą ,,Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". Brak jakichkolwiek wzmianek w powyższym zakresie, będzie traktowany jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie informacji na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i regulacjach wewnętrznych Zamawiającego. 5.7 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Wszelkie zmiany dokonuje się na Platformie Zakupowej.
6. OT WARCE E OFERT
Zamawiający nie przewiduje udziału Wykonawców przy otwarciu ofert. O wynikach Postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
7.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zapytania itp. (dalej łącznie: ,,Korespondencja") Zamawiający i Wykonawcy zamieszczają na Platformie Zakupowej.
7.2 Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść została zamieszczona na Platformie Zakupowej przed upływem terminu wyznaczonego na jej złożenie.
5. WYJAŚNIENIA.
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ będą udzielane tym Wykonawcom, których prośba o udzielenie wyjaśnienia - złożona zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 7 - wpłynęła nie później niż 5 dni kalendarzowych przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnienia zostanie niezwłocznie zamieszczona na Platformie Zakupowej.
S. ZMIANY W TREŚCI OFERTY.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą jakichkolwiek, innych aniżeli opisane w pkt 3.3, negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem korekty omyłek w ofercie do których stosuje się postanowienia § 11 ust. 12 Regulaminu.
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Dziale I pkt 4 SIWZ.
10.2. Na co najmniej 4 dni kalendarzowe przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o kolejne 30 dni. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna zostać przesłana za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem że z ubiegania się o udzielenie Zakupu zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wyrazili zgody w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY Wybrany Wykonawca zobowiązuje się podpisać Umowę w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania zaproszenia do podpisania.
12. W ZAKRESIE NIEUREGULOWANYM W NINIEJSZYM SIWZ STOSUJE SIĘ POSTANOWIENIA REGULAMINU, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE:
12.1. korekty omyłek w ofercie - § 11 ust. 12 Regulaminu,
12.2. wykluczenia z postępowania - § 21 Regulaminu,
12.3. odrzucenia oferty - § 22 Regulaminu,
12.4. unieważnienia postępowania - § 23 Regulaminu,
12.5. odstąpienia od postępowania - § 24 Regulaminu.
13. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:
13.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: ,,RODO", administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę w ramach Postępowania jest: PERN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 133, 09-410 Płock (dalej - w niniejszym punkcie SIWZ - jako: ,,PERN" lub ,,Administrator"). Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie pod ww. adresem;
13.2 w PERN został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, PERN S.A. - ul. Wyszogrodzka 133, (09-410) Płock lub poprzez adres e-mail: iod@pern.pl. Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w ramach Postępowania (dalej jako: ,,Dane osobowe") przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
13.3 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, jakim jest udzielenie Zakupu, a po tym czasie - przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, z uwzględnieniem okresu archiwizacji;
13.4 obowiązek podania przez Wykonawcę Danych osobowych jest wymogiem umownym związanym z udziałem w Postępowaniu. Niepodanie określonych/wymaganych Danych osobowych może skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy z Postępowania;
13.5 w odniesieniu do Danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do treści art. 22 RODO;
13.6 Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia tych danych oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego wskazanego w aktualnie powszechnie obowiązujących przepisach prawa, regulujących zasady ochrony Danych osobowych.
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 - Wytyczne Funkcjonalno-Użytkowe, Załącznik nr 2 - Wzór Umowy, Załącznik nr 3 - Formularz Ofertowy,
Załącznik nr 4 - Wykaz Podwykonawców, na których potencjał powołuje się Wykonawca Załącznik nr 5 - Wykaz zamówień, Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy, Załącznik nr 7 - Tabela Elementów,
UWAGA: Załączniki nr 3-7 do SIWZ należy wydrukować w wersji zamieszczonej na Platformie
Zakupowej Zamawiającego (www.platformazakupowa.pl/pern) i uzupełnić w częściach tego wymagających.
Wszystkie wymienione w treści SIWZ załączniki stanowią jej integralną część. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a brzmieniem tych załączników, decydująca będzie treść SIWZ.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.