Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
353z dziś
4135z ostatnich 7 dni
14246z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa asortymentu hydraulicznego na potrzeby adaptacji części pomieszczeń w...

Przedmiot:

Zakup i dostawa asortymentu hydraulicznego na potrzeby adaptacji części pomieszczeń w budynku

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Brzozie
Brzozie 50
87-313 Brzozie
powiat: brodnicki
tel. 56 49 129 10 fax. 56 49 129 11
ug.brzozie@brzozie.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Brzozie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
na zadanie pn.: Zakup i dostawa asortymentu hydraulicznego na potrzeby adaptacji
części pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w Brzoziu nr 51c,
87-313 Brzozie na Żłobek
(postępowanie wyłączone z ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 ust. 8
prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto)
Zadanie współfinansowane z Programu Resortowego Rozwoju Instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch +", edycja w 2019
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa asortymentu hydraulicznego na potrzeby
adaptacji części pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w Brzoziu nr 51c, 87-313
Brzozie na Żłobek. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego - Formularz ofertowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: DG.271.14.3.2019

Składanie ofert:
6. Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem:
o poczty/kuriera lub osobiście do Urzędu Gminy w Brzoziu, Brzozie 50, 87-313
Brzozie, bądź
o poczty elektronicznej na adres e-mail: ug.brzozie@brzozie.pl
do dnia: 22,11,2019 .r. do godz. 13:00

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: do 27.11.2019r.

Wymagania:
IV. WYNAGRODZENIE:
1. Wykonawca określa cenę za wykonanie całości zamówienia na formularzu ofertowym
oraz ceny na poszczególny asortyment zgodnie z załączonym formularzem ofertowym,
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego, przelewem na konto wykonawcy.
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
a także koszty wszystkich usług i dostaw, bez których realizacja zamówienia nie byłaby
możliwa.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
figurującą w odpowiednim rejestrze.
2. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
3. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Ofertę należy złożyć w opakowaniu zamkniętym, opatrzonym adnotacją: Zakup
i dostawa asortymentu hydraulicznego na potrzeby adaptacji części pomieszczeń w
budynku użyteczności publicznej w Brzoziu nr 51c, 87-313 Brzozie na Żłobek.
7. Do oferty należy załączyć:
- kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej
Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej
niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty,
- oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego wykonawcy
z Gminą Brzozie - załącznik nr 2 do zapytania,
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3
do zapytania.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed
upływem terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczana na stronie
internetowej Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wyboru
którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny i bez
ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
VI. ZASADY I TRYB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do rozpatrywania, jeżeli:
1) Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu
ofertowym,
2) Spełnia warunki formalne określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
3) Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu
kryterium najniższej ceny - 100%.
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 4 do
zapytania).
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za
pośrednictwem strony internetowej bip.brzozie.pl (zakładka: zamówienia
publiczne/zapytania ofertowe do 30 000 euro).

Kontakt:
2. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata
Lendzionowska pod numerem telefonu 56 49 129 17 lub adresem email:
lendzionowska@brzozie.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.