Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utwardzenie nawierzchni przy wielofunkcyjnym boisku sportowym

Przedmiot:

Utwardzenie nawierzchni przy wielofunkcyjnym boisku sportowym

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Liceum Ogólnokształcące w Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku
ul. Mickiewicza 32
76-200 Słupsk
powiat: Słupsk
tel. 513-275-751., tel. 509-500-450
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Liceum Ogólnokształcące w Oddziałami Dwujęzycznymi Słupsku ogłasza postępowanie poniżej 30 000 euro pn.: ,,Utwardzenie nawierzchni przy wielofunkcyjnym boisku sportowym II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku - etap II inwestycji".
1. Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni przy wielofunkcyjnym boisku sportowym II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku - etap II inwestycji.
Uwaga: Kostka kamienna rzędowa oraz krawężniki kamienne niezbędne do realizacji robót będą pozyskane w trakcie prac rozbiórkowych objętych niniejszą umową i stanowią materiał własny Zamawiającego. Ceny ich zakupu nie należy kalkulować w kosztorysie ofertowym.

Składanie ofert:
Ofertę należy dostarczyć do 18 listopada 2019r. do godziny 11:00 do siedziby Zamawiającego: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku, ul. Mickiewicza 32, pokój numer 3 (sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 18 grudnia 2019r.

Wymagania:
4. Inne istotne warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz w dokumentacji budowlanej stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
5. Wykaz dokumentów, które Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:
1) formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) wykaz osób skierowanych do realizacji zadania - z wykazu osób powinno wynikać, iż Wykonawca skieruje do realizacji niniejszego zamówienia osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w branże drogowej. Wzór wykazu został zawarty w formularzu oferty.
3) wykaz wykonanych robót budowlanych - z wykazu powinno wynikać, iż Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przed dniem wszczęcia postępowania minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto. Każda robota powinna być z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu został zawarty w formularzu oferty.
3) kosztorys ofertowy, wykonany zgodnie z załączonym przedmiarem. Przedmiar robót stanowi tylko i wyłącznie dokument pomocniczy i poglądowy.
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być
podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub przesłania pocztą na kopercie należy umieścić napis: ,,Zapytanie ofertowe: Utwardzenie nawierzchni przy wielofunkcyjnym boisku sportowym II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku - etap II inwestycji".
7. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Wykonawca przedstawi cenę ryczałtową za realizację całości przedmiotu zamówienia w sposób określony w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm).
3) Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Tryb oceny ofert:
1) Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2) Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3) Oferty niepotwierdzające spełnienia warunków określonych w pkt. 5 ppkt. 2 i 3 lub niezgodne w treści z zapytaniem ofertowym zostaną odrzucone.

Uwagi:
3. Kryterium wyboru: Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowi cena (łączna cena oferty brutto) - waga kr/terium 100%.

Kontakt:
9. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie w imieniu Zamawiającego - Pani Anna Żołądek, tel. 509-500-450 lub Pani Paulina Iwin tel. 513-275-751.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.