Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
324z dziś
4170z ostatnich 7 dni
15717z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz instalacja odnawialnych źródeł energii

Przedmiot:

Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz instalacja odnawialnych źródeł energii

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Płońsk
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk
powiat: płoński
tel. 236 622 691, faks 023 663 13 40
zp@plonsk.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płońsk
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz instalacja odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót termomodernizacyjnych w 5 indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie Miasta Płońsk, montaż instalacji fotowoltaicznych w 2 indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i doprowadzenia instalacji ciepłej wody do łazienki w 1 indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk, w ramach zadania pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz instalacja odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku. Zamówienie realizowane jest z podziałem na 3 części: Część 1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych. Część 2. Instalacja odnawialnych źródeł energii. Część 3. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i doprowadzenie instalacji ciepłej wody do łazienki. Załącznik nr 8a do SIWZ stanowi szczegółowy opis robót termomodernizacyjnych w 5 lokalizacjach na terenie Miasta Płońsk, Załącznik 8b do SIWZ to szczegółowy opis zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych w 2 lokalizacjach na terenie Miasta Płońsk, natomiast Załącznik nr 8c do SIWZ stanowi szczegółowy opis wykonania instalacji centralnego ogrzewania i doprowadzenia instalacji ciepłej wody do łazienki (obmiar). Zamówienie realizowane będzie przy udziale pozyskanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości lokalizacji objętych zadaniem, w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn.: Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku, przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Zmianie może ulec lokalizacja inwestycji w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości wskazanych, w ich miejsce zostaną dołączone inne nieruchomości z obrębu gminy Miasto Płońsk. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać między innymi: 1) wykonanie robót termomodernizacyjnych, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia; 2) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia; 3) montaż instalacji fotowoltaicznych, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia; 4) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i doprowadzenia instalacji ciepłej wody do łazienki, zgodnie z załączonym obmiarem; 5) wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i stanu izolacji obwodów elektrycznych i automatyki; 6) uruchomienie instalacji i udział w odbiorze technicznym; 7) przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji; 8) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji; 9) zabezpieczenie asysty technicznej w postaci infolinii dla użytkownika instalacji w okresie gwarancyjnym; 10) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej instalacji zawierającej: a) schemat instalacji oraz dokumentację fotograficzną; b) prostą instrukcję obsługi instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim; c) protokoły badań i sprawozdań z wynikiem pozytywnym - protokoły szczelności instalacji; d) wnioski wykonawcy o zatwierdzenie materiałów, urządzeń i armatury, które będą zabudowane w instalacjach - zatwierdzane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; e) deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty na zamontowane urządzenia i materiały, certyfikaty z oznaczeniami CE; f) karty techniczne zamontowanych urządzeń; g) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń; h) protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi i konserwacji bieżącej instalacji; i) Protokół Instalacji podpisany przez certyfikowanego Instalatora; j) protokół odbioru instalacji podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę, przy udziale mieszkańca. Dla każdej części zamówienia: 1) wszystkie materiały, urządzenia, armatura i osprzęt w danym rodzaju muszą: być nowe, posiadać ważne atesty, certyfikaty i spełniać wymagania zawarte w dokumentacji technicznej; 2) wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt w danej lokalizacji muszą być ze sobą kompatybilne i żeby nie zakłócały wzajemnego funkcjonowania; 3) wykonawca winien przygotować i uzgodnić z Zamawiającym komplet dokumentów: odbiorowych - protokół odbioru (częściowego i końcowego), protokół przekazania użytkownikowi instrukcji, protokół przeszkolenia użytkownika, Certyfikaty Instalacji i inne dokumenty mające wpływ na poprawne funkcjonowanie instalacji; 4) wszelka dokumentacja związana z realizacją umowy winna posiadać oznakowanie o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej (dot. umów, protokołów odbioru, instrukcji obsługi itp.) - wzór ww. dokumentów wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu

Część nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja budynków mieszkalnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty termomodernizacyjne w 5 indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie Miasta Płońsk, o zakresie robót podanych dla części 1 opisu przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45320000-6, 45321000-3, 45324000-4, 45331100-7, 45332200-5, 45400000-1, 45443000-4, 09331000-1, 09331200-0, 09332000-5, 45261215-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Instalacja odnawialnych źródeł energii.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Montaż instalacji fotowoltaicznych w 2 indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie Miasta Płońsk, o parametrach instalacji podanych dla części 2 opisu przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45320000-6, 45321000-3, 45324000-4, 45331100-7, 45332200-5, 45400000-1, 45443000-4, 09331000-1, 09331200-0, 09332000-5, 45261215-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Instalacja centralnego ogrzewania i doprowadzenie instalacji ciepłej wody do łazienki.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i doprowadzenia instalacji ciepłej wody do łazienki w 1 indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45320000-6, 45321000-3, 45324000-4, 45331100-7, 45332200-5, 45400000-1, 45443000-4, 09331000-1, 09331200-0, 09332000-5, 45261215-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45000000-7,45210000-2,45320000-6,45321000-3,45324000-4,45331100-7,45332200-5,45400000-1,45443000-4,09331000-1,09331000-1

Dokument nr: 621217-N-2019, ZP.271.17.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.plonsk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy doręczyć na piśmie pod rygorem nieważności na podany poniżej adres.
Adres:
09-100 Płońsk, ul. Płocka 39 w Urzędzie Miejskim (wejście od ul. 1. Maja) w kancelarii Urzędu (na parterze)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-28, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-06-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. w zakresie doświadczenia: - dla części 1: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia na roboty budowlane wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał lub wykonuje należycie: o co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu robót termomodernizacyjnych ścian budynków, oraz na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej o wartości brutto 50 000,00 zł łącznie. - dla części 2: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na montażu zestawu instalacji fotowoltaicznej, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał, a w przypadku świadczeń o charakterze okresowym lub ciągłym - wykonuje należycie: co najmniej jedno zamówienie polegające na montażu zestawu instalacji fotowoltaicznej o mocy min 5 kW. - dla części 3: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na 1 lub 2 część zamówienia to może wykazać spełnienie warunków określonych powyżej w taki sposób, że roboty miały miejsce w ramach jednego lub w ramach kilku odrębnych zamówień. 2. w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia minimum jedną osobę, która będzie kierować robotami budowlanymi oraz która: Dla części 1: a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub posiada odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów w innych krajach, oraz b) posiada doświadczenie, które nabyła poprzez pełnienie funkcji kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu termomodernizacji budynków, w tym wymianie stolarki okiennej i drzwiowej - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. Dla części 2 i części 3: a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i gazowych, wodociągowych, elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiada odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów w innych krajach, oraz b) posiada doświadczenie, które nabyła poprzez pełnienie funkcji kierownika budowy/robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych w realizacji co najmniej jednego montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznych - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca, składa do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (pkt 5.1.3 SIWZ) Zamawiający żąda: 1) na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 2) na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.