Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
592z dziś
4373z ostatnich 7 dni
14484z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja i naprawa zespołów prądotwórczych

Przedmiot:

Konserwacja i naprawa zespołów prądotwórczych

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: 22. Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. 17 Marca 20
82-200 Malbork
powiat: malborski
tel. 261 536 747
22blt.przetargi@ron.mil.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Malbork
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja i naprawa zespołów prądotwórczych w obiektach administrowanych przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku
Przedmiot zamówienia udzielony zostanie w całości.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi, która polegać będzie na wykonaniu 2 razy w roku stałej konserwacji zespołów prądotwórczych w obiektach administrowanych przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku w roku 2020 szczegółowo określonej w Specyfikacji Technicznej i załącznikach do niniejszej umowy oraz coroczna wymiana materiałów eksploatacyjnych w agregatach prądotwórczych (wymiana w ramach umowy przy drugiej konserwacji, Zamawiający zwraca koszt zakupu tych materiałów).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres usługi oraz warunki zamówienia zostały określone w załączonych do Zaproszenia dokumentach, a w szczególności w:
1) Specyfikacji technicznej - załącznik nr 2 do Zaproszenia;
2) Projekcie umowy - załącznik nr 3 do Zaproszenia;
3) Wykazie urządzeń - załącznik nr 4 do Zaproszenia.
Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu nw dokumenty:
- kopie uprawnień energetycznych do 1 KW wraz z wykonaniem pomiarów ochronnych,
- kopie opłaconej polisy, od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a w przypadku wznowienia polisy - dostarczyć jej potwierdzoną kopię w ciągu 7 dni od daty jej wznowienia.
Zamawiający może odstąpić od powyższych formalności, w sytuacji gdy Wykonawca samodzielnie załączy dokumenty, o których mowa powyżej do oferty.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
50532000 - 3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
2. WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
1) utrzymywania urządzeń w stanie technicznym zapewniającym ich sprawną, bezpieczną i bezawaryjną eksploatację, pomiaru i kontroli poprawności funkcjonowania zespołów prądotwórczych,
2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
3) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
4) Wykonawca określi listę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,
6) Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zasad bezpieczeństwa w zakresie poruszania się pojazdów mechanicznych po obiekcie lotniskowym oraz innych zaleceń przekazywanych doraźnie przez osobę koordynującą,
7) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie,
8) w przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych, dróg Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt.
3. ZASADY WSTĘPU CUDZOZIEMCÓW NA TEREN OBIEKTÓW WOJSKOWYCH.
Zamawiający informuje, że podstawą do wstępu cudzoziemców na teren kompleksów wojskowych przed przystąpieniem do realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia
jednorazowego na wstęp na teren chroniony obiektów wojskowych w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarządu Operacyjnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych (wymóg uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikającymi z decyzji nr19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej) - (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 18). Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Umowy zapozna się z procedurami wstępu na teren kompleksów wojskowych obowiązujących u Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że procedura wyrażenia zgody na realizację Umowy przez pracowników nie posiadających obywatelstwa polskiego może potrwać około miesiąca. Z powyższego Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane ze zmianą terminu wykonania Umowy.

CPV: 50532000 - 3

Dokument nr: 22.BLT.SZP.2612.180.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.11.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w budynku nr 12 w Sekcji Zamówień Publicznych - sala otwarć.

Specyfikacja:
14. Zapytania i wyjaśnienia czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania wymagają zachowania pisemności postępowania. Zapytania można kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 22blt.przetargi@ron.mil.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2019 r. o godz. 10.00. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.

Wymagania:
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym opisie zostaną odrzucone.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. PROPOZYCJA WYKONAWCY MA ZAWIERAĆ NW. DOKUMENTY:
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia;
2) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).
7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Wykonawca powinien obliczyć cenę w sposób uwzględniający zakres zamówienia określony w Zaproszeniu, uwzględniając wszystkie zapisy, ilości i wymaganie, które są określone w niniejszym Zaproszeniu.
2) W cenie przedmiotu zamówienia muszą być uwzględnione wszystkie elementy zamówienia.
3) Cena ustalona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
8. SPOSÓB OCENY OFERT:
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert:
K R Y T E R I U M
WAGA %
A
Liczba punktów uzyskanych w kryterium - cena oferty
100
LP
Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez ofertę badaną
100
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą z największą ilością uzyskanych punktów ofertę obejmującą realizację całości zamówienia.
KRYTERIUM - CENA OFERTY
Kryterium ,,cena oferty" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do Zaproszenia).
Cena =
najniższa cena
x 100
cena badanej oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru.
UWAGA:
- Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
- Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans Kryterium ,,Cena", Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
- Doświadczenie może być zdobyte w kilku różnych podmiotach.
- Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Oferta najkorzystniejsza to ta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI OFERTOWEJ
Ofertę można złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego, ponadto musi posiadać następujące oznaczenie:
Nazwa Wykonawcy 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
Adres Kancelaria Jawna
ul. 17 Marca 20
82 - 200 MALBORK
Oferta na zapytanie cenowe pn.:
,,Konserwacja i naprawa zespołów prądotwórczych w obiektach administrowanych przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku - II postępowanie"
22.BLT.SZP.2612.180.2019
Nie otwierać przed dniem: 21.11.2019 r. godz. 10.30
Ofertę można złożyć wybranym poniżej sposobem:
? osobiście,
? e-mailem na adres: 22blt.przetargi@ron.mil.pl
? bądź drogą pocztową:
22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku
Kancelaria Jawna
Budynek nr 1, pokój nr 118
ul. 17 Marca 20
82 - 200 MALBORK.
12. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
15. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
a) nierozpatrywania propozycji ofertowych, otrzymanych po terminie;
b) wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty;
c) poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich oraz poprawienia innych omyłek w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo Zamówień Publicznych" (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1843);
d) wezwania do wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny oferty;
e) stosowania w ramach postępowania, zasad wynikających z procedury udzielenia zamówień publicznych wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zamówień publicznych" ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843);
f) odwołanie postępowania bez podawania przyczyny na podstawie art. 701 kodeksu cywilnego;
16. Zaproponowane ceny i inne warunki będą porównywane z innymi ofertami.
17. Z firmą, która przedstawi NAJKORZYSTNIEJSZĄ ofertę zostanie podpisana umowa.
18. Od decyzji Zamawiającego NIE PRZYSŁUGUJĄ ŚRODKI ODWOŁAWCZE.
19. Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny" (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
.................................................................................................................
20. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO1 DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
22. Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork,
tel: 261-536-216,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Konserwacja i naprawa zespołów prądotwórczych w obiektach administrowanych przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku - II postępowanie" sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.180.2019, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
__________________________
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
13. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI SPRAWY PROCEDURALNE - Sekcja Zamówień Publicznych
Agnieszka ZIÓŁEK
Numer telefonu:
261 536 747
Adres poczty elektronicznej:
22blt.przetargi@ron.mil.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.