Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
536z dziś
4318z ostatnich 7 dni
14429z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja i udrożnienie syfonów

Przedmiot:

Konserwacja i udrożnienie syfonów

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie
ul. K. Morawskiego 5
30-102 Kraków
powiat: Kraków
Tel: 663 280 252
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie
ul. Kazimierza Morawskiego 5,30-102 Krakóww związku z prowadzonym postępowaniem
o wartości nie większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
,,Konserwacja i udrożnienie syfonów pod kanałem Łączany - Skawina i potokiem
Półwiejskim - konserwacja i udrożnienie syfonu nr 19"
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja i udrożnienie syfonów pod kanałem Łączany - Skawina i
potokiem Półwiejskim w zakres którego wchodzi:
- wykoszenie wraz z wygrabieniem porostów ze skarp w obrębie wlotu i wylotu syfonu,
- wybudowanie grodzy na wlocie i wylocie syfonu,
- ręczne odmulenie studni wlotowych i wylotowych syfonu,
- ręczne oczyszczenie przewodów syfony,
- ręczne lub mechaniczne rozplantowanie wydobytego urobku w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
Syfon nr 19 pod kanałem łączany - Skawina jest zlokalizowany w km 14+900 w miejscowości borek
Szlachecki. Jest to syfon dwuprzewodowy o przekroju kołowym i średnicy l,4m.

Dokument nr: 2109/ZZK/2019

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 19.11.2019 roku, do godziny 10:00, w siedzibie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Krakowie,
ul. K. Morawskiego 5, 30-102
Kraków - dziennik podawczy.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 20 grudzień 2019.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: cena-100 %
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów
i oświadczeń:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy wykonali, co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie polegającą na odmuleniu,
pogłębieniu lub udrożnieniu lub czyszczeniu syfonów, rowów lub rurociągów wykonanych na obiekcie
hydrotechnicznym lub melioracyjnym, rzece lub potoku.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony zał.nr 3 ,,Wykaz
zrealizowanych robót".
Do wykazu Wykonawca winien załączyć referencje potwierdzające należytą realizację roboty,
a w przypadku braku tego dokumentu - inny dowód lub oświadczenie własne.
- Wykonawca zobowiązany jest wykazać że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował
osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie niezbędne do należytego
wykonania zamówienia, w szczególności:
- 1 osoba posiadająca aktualne uprawnienia budowlane do kierowania budową o specjalności
inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 5 ,,Wykaz osób"
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego
wniesienia nie jest wymagane
9. Warunki rękojmi: nie dotyczy.
10. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 100%.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie
i opisanej w następujący sposób: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie- Zarząd Zlewni
w Krakowie, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy
2109/ZZK/2019"
Kompletna oferta musi zawierać: formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, wykaz zrealizowanych robót,
wykaz osób, oświadczenie zgodnie z pkt. 17 (jeśli dotyczy).
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
14. Termin związania ofertą: 30 dni

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: Jakub Stonawski Tel: 663 280 252

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.