Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa ogrodzenia

Przedmiot:

Budowa ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Głogów
ul. Fabryczna 57
36-060 Głogów Małopolski
powiat: rzeszowski
tel.: +48 17 85-17-428, fax: +48 17 85-17-694,
glogow@krosno.lasy.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Głogów Małopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku prowadzonym postępowaniem dotyczącym wykonania robót
budowlanych pn. ,,Budowa ogrodzenia w Leśnictwie Bratkowice" na działce
o numerze ewidencyjnym 881/1 w miejscowości Bratkowice 1, zwracam się z prośbą
o przedstawienie oferty na wykonanie w/w zadania.
1. Przedmiot zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa,
Przedmiar Robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Dokument nr: SA.270.60.2019

Składanie ofert:
2. Termin składania ofert.
Oferty należy złożyć do dnia 22.11.2019 r. do godziny 12:00. Dokumenty powinny
zostać przekazane osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Przetarg na
budowę ogrodzenia w Leśnictwie Bratkowice" lub pocztą tradycyjną pod adres:
Nadleśnictwo Głogów
ul. Fabryczna 57,
36-060 Głogów Małopolski

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 30.12.2019 roku.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia:
a. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować
będzie następujące kryteria oceny ofert:
K1 - Cena - 90 % = 90 pkt
K2 - Okres gwarancji i rękojmi - 10 % = 10 pkt
b. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia. W kryterium ,,Cena" o znaczeniu 90% oferta z najniższą ceną
brutto otrzyma 90 pkt, a pozostałe oferty odpowiednio mniej, zgodnie
z następującym wzorem:

najniższa cena brutto spośród cen wszystkich nieodrzuconych ofert
K1 = ---------------------------------------------------------------------------------------------x 90 %
cena brutto ocenianej oferty
c. W Kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi" (K2). Maksymalna liczna punktów,
którą można uzyskać w ramach tego kryterium to 10 pkt (10%). Wykonawca
otrzyma:
0 pkt - za zaoferowanie ustalonego przez Zamawiającego minimalnego
okresu gwarancji i rękojmi wynoszącego 60 miesięcy,
5 pkt - za zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi wynoszącego 72 miesiące,
10 pkt - za zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi wynoszącego 84
miesiące,
W formularzu ofertowym Wykonawca nie może zadeklarować innych okresów
niż zaproponowane przez Zamawiającego. Możliwe opcje to: 60 miesięcy, 72
miesiące, 84 miesiące, 96 miesięcy, 108 miesięcy lub 120 miesięcy.
Oferty zawierające inne okresy gwarancji i rękojmi niż określone przez
Zamawiającego zostaną odrzucone
d.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość
punktów:
Liczba punktów = K1 + K2
K1 - suma punktów uzyskanych w kryterium cena,
K2 - suma punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji i rękojmi.
e. W przypadku 2 takich samych ofert Zamawiający może przeprowadzić
dodatkowe negocjacje.
f. Zamawiający ustala, że formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
g. W przypadku, gdy złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do
powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego w zakresie podatku VAT,
dla potrzeb oceny oferty, Zamawiający doliczy podatek VAT, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Sposób przygotowania oferty:
W przypadku zainteresowania Państwa firmy realizacją w/w robót proszę o złożenie
oferty, która powinna zawierać:
a) formularz ofertowy (zał. nr 2),
b) oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 3),
c) doświadczenie w realizacji podobnych zadań (zał. nr 4),
d) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 6).
1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorami
dokumentów, o których mowa powyżej oraz podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
2. Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny i skalkulowana o podany
w dokumentacji projektowej przedmiar robót (zał. nr 1). Wszelkie poprawki lub
zmiany w ofercie muszą być parafowane i dodatkowo, własnoręcznie podpisane
przez osobę upoważnioną.
3. Niekompletnie złożony formularz ofertowy (zał. nr 2) lub formularz ofertowy
uzupełniony niezgodnie z wymogami formalnymi niniejszego postępowania
zostanie odrzucony.
6. Wybór Wykonawcy oraz formalności do zawarcia umowy:
1. Wybór Wykonawcy nastąpi na podstawie złożonego formularza ofertowego.
O wynikach wyboru postępowania, jego uczestnicy zostaną powiadomieni
na piśmie, przesłanym pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 10 %
wartości robót brutto,
b) przekazania kopii uprawnień Kierownika Budowy wraz z przynależnością do
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
c) przekazania szczegółowego kosztorysu na podstawie którego została
skalkulowana oferta Wykonawcy,
d) przekazania kopii ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób
trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami,
e) przekazania Zamawiającemu listy Pracowników wraz z ich zgodą na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.
8. Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza szacunkową wartość
zamówienia ustaloną przez Zamawiającego (tj. kwotę jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia), Zamawiający może unieważnić
postępowanie lub zwiększyć kwotę na sfinansowanie tego zamówienia.
Zamawiający może również wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia ceny ofertowej
w przypadku uznania, że cena jest rażąco niska, jak również odrzucić taką ofertę.
2. Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą wymaganych
dokumentów, o których mowa w pkt 5 lub złożone dokumenty będą zawierały
braki, zwróci się do Wykonawcy o ich uzupełnienie. Brak uzupełnienia skutkować
będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega, że wezwanie do uzupełnienia
dokumentów lub złożenia wyjaśnień zostanie wystosowane do Wykonawcy, który
złoży ofertę najkorzystniejszą. Dopiero w przypadku odrzucenia oferty
najkorzystniejszej, Zamawiający wzywał będzie kolejnych Wykonawców
do uzupełnienia ewentualnych braków w ofercie.
Postępowanie prowadzone jest w trybie pozaustawowym, na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o Zarządzenie nr 10/2014
Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów z dnia 29.04.2014 r. w sprawie ramowych
procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie
przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1.1. -
przetarg nieograniczony.

Kontakt:
7. Kontakt z Wykonawcą
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:
Roman Baran, tel. 606331236,
e-mail: glogow@krosno.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.