Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
564z dziś
4346z ostatnich 7 dni
14457z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych pt: Przebudowa składnic

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych pt: Przebudowa składnic

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła
ul. Czarne 6
43-460 Wisła
powiat: cieszyński
tel. 338513055
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła
Wadium: 3.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych pt: Przebudowa dwóch składnic
Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 powołanej wyżej ustawy)
1.Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót budowlanych:
a. Przebudowa składnicy w oddziale 48d przy drodze leśnej wywozowej nr 27 w Leśnictwie Łabajów polega na:
- wykonaniu koryta pod podbudowę składnicy ze złożeniem gruntu na odkład,
- rozplantowaniu ziemi na poboczu spycharka z wyrównaniem terenu,
- wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm, grubość warstwy 15cm po uwałowaniu,
- wykonaniu nawierzchni z płyt żelbetonowych o wymiarach 300x150x15cm,
- obsypaniu nawierzchni tłuczniem kamiennym 0-31,5 mm o szerokości 1,00 m poza płytami,
- ułożeniu wodopustu ze ścieków betonowych o wym. 50X50X15 cm na podsypce cementowo - piaskowej.
b. Przebudowa składnicy w oddziale 91 f 99 przy drodze leśnej wywozowej nr 11 w Leśnictwie Gańczorka polega na:
- wykonaniu koryta pod podbudowę składnicy ze złożeniem gruntu na odkład,
- rozplantowaniu ziemi na poboczu spycharka z wyrównaniem terenu,
- wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm, grubość warstwy 15cm po uwałowaniu,
- wykonaniu nawierzchni z płyt żelbetonowych o wymiarach 300x150x15cm,
- obsypaniu nawierzchni tłuczniem kamiennym 0-31,5 mm o szerokości 1,00 m poza płytami,
3. Opis przedmiotu zamówienia określony jest w dwóch opisach technicznych i dwóch przedmiarach robót, dwóch STWiOR, dokumenty te stanowią załączniki nr 2 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: SAR.270.22.4.2019

Otwarcie ofert: 6. Otwarcie ofert: dnia 28.11.2019r. o godz. 800.

Składanie ofert:
5. Termin składania ofert: do dnia 28.11.2019r. do godz. 730.
7. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym:
"Przebudowa dwóch składnic" wraz z klauzulą: ,,Nie otwierać przed godz. 800 dnia 28.11.2019r"
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, opakowanie musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej naruszenia lub dostarczenia po
terminie.
Opakowanie należy zaadresować: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła, 43-460 Wisła ul. Czarne 6.

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin realizacji robót: do dnia 31 grudnia 2019r.

Wymagania:
9. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
10. Wymagane dokumenty: Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania) wraz z dwoma kosztorysami ofertowymi, wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru (np. KRS), kopia wpłaty wadium.
11. WADIUM:
a) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzytysiące 00/100 złotych).
Wadium winno być wniesione przelewem na konto bankowe Nadleśnictwa - BGŻ SA o/Bielsko-Biała nr 34 2030 0045 1110 0000 0088 8110, najpóźniej do dnia 27.11.2019r,,
b) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
c) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia,
d) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia.
12. Przed złożeniem oferty można zapoznać się z miejscem, gdzie mają być wykonywane roboty objęte zamówieniem.
13. Złożenie oferty traktowane jest jako oświadczenie o posiadaniu wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego - niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 14.Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Cena - 90%, Gwarancja 10 % Zamawiający dokona oceny oferty posługując się wzorem:
- Kryterium ceny:
A min
On =------- x 90 pkt. x100
An
gdzie:
On - ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę, którego oferta podlega ocenie A mjn - cena najniższa podana przez Wykonawcę, który złożył ważną ofertę A n - cena ofertowa badanego Wykonawcy ustalona w oparciu o wypełniony formularz ofertowy
- Kryterium gwarancji:
Oferty z gwarancją krótszą niż 3 lata na roboty otrzymają 0 pkt. za w/w kryterium
A min
On = --------- x 10 pkt. x 100
An
gdzie:
On - ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę, którego oferta podlega ocenie A mm - gwarancja najniższa podana przez Wykonawcę, który złożył ważną ofertę A n - gwarancja badanego Wykonawcy ustalona w oparciu o wypełniony formularz ofertowy
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie matematycznymi zasadami zaokrąglania.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów z obu kryteriów.
15. W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym pozycji dot. deklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca udziela gwarancji 24 miesięcznej.
16. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany elektronicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów oferty jeżeli uzna, że przedłożona oferta może zawierać rażąco niską cenę.
18. Zamawiający może odmówić udzjelenia zamówienia wykonawcy, którego ofertę uzna za rżąco niską i nie dającą gwarancji należytego wykonania zamówienia.
19. Zamawiający ma prawo w każdym czasie przed udzieleniem zamówienia unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

Kontakt:
4. Szczegółowych informacji na temat zamówienia udzielają:
mgr Anna Bujok tel. 338513056 Andrzej Pilch tel. 338513056 mgr Marian Jarosz tel. 338513055

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.