Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
592z dziś
4373z ostatnich 7 dni
14484z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa powiązania pomiędzy linią 15kV, oraz przebudowa stacji i sieci nN + modernizacja

Przedmiot:

Budowa powiązania pomiędzy linią 15kV, oraz przebudowa stacji i sieci nN + modernizacja

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
ul. Koźmiana 1
22-400 Zamość
powiat: Zamość
tel. (84) 539 21 00, fax. (84) 539 21 09
logistyka.oz@pgedystrybucja.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa powiązania pomiędzy linią 15kV Bircza-Leszczawa, odg. do stacji Malawa 1, 2 i linią 15kV
Bircza-Kotów, odg. do stacji Lipa 2,3,4 i Brzeżawa 1, 2, 3 - etap II oraz przebudowa stacji i sieci
nN ze stacji Malawa 1. (PK SN 30%) + modernizacja.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zał. Nr1. SIWZ

Dokument nr: ZRB/1043/2019

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 26 listopada 2019

Specyfikacja:
SIWZ do pobrania na stronie Zamawiającego: www.pgedystrybucja.pl

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, bud. A, Recepcja
Termin składania ofert: 2019-11-26 godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 15.08.2020 r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu podwykonawców określa Załącznik nr 3 do SIWZ
10.3.Ocena spełnienia opisanych w niniejszej SIWZ warunków udziału w postępowaniu dokonana
zostanie w oparciu o złożoną przez Wykonawcę ofertę wraz z wymaganymi przez Zamawiającego
dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt 14 i 15 SIWZ wg formuły ,,spełnia - nie spełnia".
10.4.W Postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego Komisja Przetargowa może
zdecydować o wykluczeniu z Postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego jeżeli:
a.Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub innych wymagań określonych przez
Zamawiającego,
b.Wykonawca nie wykonał umowy zawartej przez PGED lub inne Spółki z GK PGE lub wykonał ją
nienależycie, albo odmówił zawarcia umowy po przeprowadzonym postępowaniu zakupowym
c.ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto
postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne
d.Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko
niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa
10.5.Nie wniesienie wadium przez Wykonawcę (jeśli jest wymagane zgodnie z pkt 18 SIWZ i
Załącznikiem nr 2 do SIWZ) do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy.10.6.W Postępowaniu zakupowym Zamawiający może również zdecydować o wykluczeniu
Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-
akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika spółki jawnej, partnera, członka zarządu,
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Powyższe dotyczy również wykonawców będących
osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.
14.Elementy składowe oferty
14.1.Wykaz stanowiący potwierdzenie wypełnienia wymogów technicznych, organizacyjnych lub
personalnych należy przedstawić na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, wraz z
ewentualnymi kserokopiami dokumentów uprawniających - (jeżeli wystąpi taki warunek określony w
pkt 1.4 załącznika nr 3 do SIWZ*)
14.2.Wniosek zgłoszeniowy o rejestrację w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców wraz
z wymaganymi dokumentami co najmniej w zakresie kategorii zakupów objętych niniejszym
postępowaniem - dotyczy Wykonawców niezarejestrowanych w BKW.
14.3.Wypełniony i podpisany "Formularz ofertowy" (Załącznik nr 4 do SIWZ).
14.4.Oświadczenie Wykonawcy akceptujące warunki zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ
(Załącznik nr 6 do SIWZ do SIWZ).
14.5.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
Wykluczenia. (Załącznik nr 6 do SIWZ).
14.6.Imienne upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli oferta, podpisana
jest przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
14.7.W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, dokumenty, o których mowa w
pkt od 14.4. do 14.6 SIWZ, winny być złożone przez wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają
się o udzielenie zamówienia.
14.8.W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do oferty dołączyć
umowę regulującą współpracę tych podmiotów, która w przypadku umowy konsorcjum powinna zawierać
między innymi następujące postanowienia:
a)Wskazanie Lidera konsorcjum
b)Jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
przedmiot zamówienia
c)Odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy poszczególnych uczestników konsorcjum wobec
Zamawiającego
d)Czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia
Załączone pełnomocnictwo do podpisania oferty, o którym mowa w pkt 14.5. SIWZ, winno być
wystawione przez wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia na
rzecz firmy będącej liderem konsorcjum. W przypadku podpisania oferty przez osobę/y nie będącą
uprawnioną do reprezentowania lidera konsorcjum zgodnie z dokumentem, o którym mowa w pkt 14.4.
SIWZ wystawionym na rzecz lidera konsorcjum, również należy załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby
wystawione przez lidera konsorcjum. Wystarczającymi dokumentami są również pełnomocnictwa
wystawione przez każdego z uczestników konsorcjum dla pełnomocnika konsorcjum.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 14.2. i 14.3. SIWZ winny być podpisane przez wszystkich
Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub przez ustanowionego
pełnomocnika Wykonawców.
14.9.Dodatkowe dokumenty wymagane w postępowaniu określa Załącznik nr 3 do SIWZ.
14.10.Dokumenty należy załączyć w oryginale, odpisie lub kserokopii poświadczonych na każdej
zapisanej stronie ,,za zgodność z oryginałem" przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
przedstawicieli tych podmiotów. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie
potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą budzić
wątpliwości co do ich prawdziwości).UWAGA!
Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.
W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy złożyć te dokumenty wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem. (Zaleca się aby tłumaczenia były sporządzone przez tłumacza przysięgłego).
Inne warunki:
Informacja o sposobie porozumiewania się Organizatora Postępowania z Wykonawcami.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie.
Dokumenty przesłane drogą elektroniczną: fax. 539 21 09, e-mail logistyka.oz@pgedystrybucja.pl,
należy niezwłocznie przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej.
Zamawiający będzie się porozumiewał z Wykonawcami pisemnie, za pomocą faksu, drogą
elektroniczną na adres podany przez Wykonawcę.
nie jest wymagane
Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
nie dotyczy
Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej lub negocjacjach handlowych
Zamawiający w tym postępowaniu przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej w celu
wyboru najkorzystnieszej oferty. Aukcja może być zastosowana, jeżeli zostaną złożone
przynajmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Adres strony internetowej na której odbędzie sie aukcja: https://swpp.gkpge.pl

Uwagi:
Kryteria wyboru oferty: 100% cena
Okres związania ofertą: 45
dni.

Kontakt:
Osoba do kontaktów w sprawach technicznych; .
w sprawach merytorycznych;
Krzysztof Derdziuk, e-mail:
logistyka.oz@pgedystrybucja.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.