Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
502z dziś
4284z ostatnich 7 dni
14395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedmiot:

SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 22 37 20 253
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
Przedmiotem postępowania jest wybór najkorzystniejszych warunków handlowych 4.1związanych ze sprzedażą energii elektrycznej wytworzonej w istniejących instalacjach OZE (elektrowniach wodnych) będących własnością Skarbu Państwa w stosunku, do których Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonuje prawa właścicielskie oraz zakupem energii elektrycznej na potrzeby własne tych instalacji.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest 4.2do dokonania na własny koszt zmiany umów sprzedaży i zakupu Wytwórcy w terminie umożliwiającym rozpoczęcie realizacji wyżej wymienionych umów. W przypadku zwłoki w realizacji zmiany umów sprzedaży i zakupu Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 20 000 zł w odniesieniu do każdej instalacji OZE w stosunku do której nastąpiła zwłoka. Oprócz kary umownej Wytwórca może dochodzić poniesionych strat na zasadach ogólnych.
Wytwórca eksploatuje 10 instalacji OZE według wykazu znajdującego się w poniższej 4.3tabeli. Szacowana produkcja energii elektrycznej wynosi ok. 46 GWh / rocznie, szacowane zużycie energii elektrycznej wyniesie ok. 113 MWh / rocznie.

PRODUKT I: SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z INSTALACJI OZE. 4.4
4.4.1 We wszystkich opcjach cenowych musi zostać określony koszt bilansowania handlowego (BH) rozumianego jako zgłaszanie do Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB) do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej. POB uczestniczy w procesie rozliczeń z OSP niezbilansowania wynikającego z różnicy pomiędzy ilością energii z przyjętych do realizacji umów sprzedaży oraz rzeczywistą ilością energii elektrycznej wyznaczoną na podstawie pomiarów w Miejscu Dostarczenia. Koszt bilansowania handlowego musi być określony jednostkowo dla każdej opcji cenowej w wartościach stałych wyrażonych w [zł/MWh], a nie w wartościach procentowych.
4.4.2 Sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł OZE będzie realizowana na podstawie wyboru przez Wytwórcę jednego z trzech poniższych opcji.
4.4.3 OPCJA I - CENA STAŁA NIEZMIENNA PRZEZ OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY.
We wszystkich godzinach obowiązywania Umowy cena sprzedaży energii elektrycznej wynosić będzie:
Cs = A - BH
Zasady wyznaczenia należności:
??= ? (Cs ? En)??=1
Gdzie:
NW - należność netto Wytwórcy za dostarczoną energię elektryczną w danej godzinie doby n okresu rozliczeniowego wyrażona w zł;
Cs - cena netto energii elektrycznej w godzinie n okresu rozliczeniowego wyrażona w zł/MWh;
En - wolumen energii elektrycznej wyprodukowanej w godzinie n, zmierzony i wyznaczony przez OSD, wyrażony w MWh;
n - dana godzina okresu rozliczeniowego;
H - liczba godzin w okresie rozliczeniowym;
A - wartość określona przez Wykonawcę w formularzu oferty wyrażona w zł/MWh;
BH - koszt bilansowania handlowego określonego w pkt 4.4.1 określony przez Wykonawcę w formularzu oferty wyrażony w zł/MWh.
4.4.4 OPCJA II - CENA ZMIENNA OPARTA NA GODZINOWYCH INDEKSACH TGE
W poszczególnych godzinach obowiązywania Umowy cena sprzedaży Energii Elektrycznej wynosić będzie:
CRn= CTGEfix_n - BH
Zasady wyznaczenia należności:
??=?(??????)??=1
Gdzie:
Nw - należność netto Wytwórcy za dostarczoną energie elektryczną w danej godzinie doby n okresu rozliczeniowego wyrażona w zł;
CRn - cena rynkowa na Rynku Dnia Następnego wyznaczana w godzinie;
CTGEfix_n - cena w godzinie n ustalona na fixing I o godzinie 10.30 na Rynku Dnia Następnego prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. wyrażona w zł/MWh;
En - wolumen energii elektrycznej wyprodukowanej w godzinie n, zmierzony i wyznaczony przez OSD wyrażony w MWh;
n - dana godzina okresu rozliczeniowego;
H - liczba godzin w okresie rozliczeniowym;
BH - koszt bilansowania handlowego określonego w pkt 4.4.1 określony przez Wykonawcę w formularzu oferty wyrażony w zł/MWh.
4.4.5 OPCJA III - CENA SPRZEDAŻY OPARTA NA INSTRUMENTACH RYNKU RTT
W poszczególnych godzinach obowiązywania Umowy cena sprzedaży Energii Elektrycznej wynosić będzie:
Cq= CTGEBASE Q1;Q2;Q3,Q4 - BH
Zasady wyznaczenia należności:
??= ? (Cq? En)??=1
Gdzie:
Nw - należność netto Wytwórcy za dostarczoną energie elektryczną w danej godzinie doby n okresu rozliczeniowego wyrażona w zł;
Cq - cena rynkowa na Rynku Terminowym Towarowym dla poszczególnych kwartałów roku 2020;
CTGEBASEQ1;Q2;Q3;Q4 - cena stała obowiązująca przez wszystkie godziny poszczególnych kwartałów roku 2020, wyznaczona jako średnia arytmetyczna z 5 sesji poprzedzających planowaną zmianę w oparciu o kontrakty typu BASE Q na Rynku Terminowym Towarowym prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. wyrażona w zł/MWh. Zmiana może być dokonana najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed zakończeniem notowania instrumentu BASE_Q-1-20, BASE_Q-2-20, BASE_Q-3-20, BASE_Q-4-20 na Towarowej Giełdzie Energii SA.;
En - wolumen energii elektrycznej wyprodukowanej w godzinie n, zmierzony i
wyznaczony przez OSD, wyrażony w MWh;
n - dana godzina okresu rozliczeniowego;
H - liczba godzin w okresie rozliczeniowym;
BH - koszt bilansowania handlowego określonego w pkt 4.4.1 określony przez Wykonawcę w formularzu oferty wyrażony w zł/MWh.
PRODUKT II: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE INSTALACJI OZE. 4.5
We wszystkich godzinach obowiązywania Umowy cena zakupu energii elektrycznej wynosić będzie:
Cz = D
Zasady wyznaczenia należności:
??= ? (Cz ? En)??=1
Gdzie:
Ns - należność netto Wykonawcy za dostarczoną energię elektryczną w danej godzinie doby n okresu rozliczeniowego wyrażona w zł;
Cz - cena netto sprzedaży energii elektrycznej w godzinie n okresu rozliczeniowego zł/MWh;
En - wolumen energii elektrycznej dostarczonej w godzinie n okresu rozliczeniowego zmierzona i wyznaczona przez OSD wyrażona w MWh;
n - dana godzina okresu rozliczeniowego;
H - liczba godzin w okresie rozliczeniowym;
D - wartość określona przez Wykonawcę w formularzu oferty wyrażona w zł/MWh.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2019 r. o godzinie 1100 w siedzibie Wytwórcy 11.7w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć u Wytwórcy w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 80/82, 11.4w Kancelarii znajdującej się w pomieszczeniu 636 , do dnia 22.11.2019 r. do godz. 1000. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.

Wymagania:
9. OFERTA ORAZ OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU
Oferta: 9.1
Na kompletną ofertę składa się:
1) Formularz oferty zgodny z treścią Załącznika Nr 1 do IWZ;
2) Oświadczenie Wykonawcy zgodne z treścią Załącznika Nr 2 do IWZ.
Dokumenty składane razem z ofertą:
9.2.1 dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub dokumenty na podstawie, których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy;
9.2.2 pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;
9.2.3 kopia polisy lub certyfikatu zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w pkt 7.2.3
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), 11.1uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
Opakowanie powinno być oznakowane zgodnie z punktem 11.3 IWZ oraz opatrzone co 11.2najmniej nazwą i adresem Wykonawcy. Jeżeli oferta jest umieszczona w kilku opakowaniach (np. przesyłka kurierska) wymogi określone w zdaniu pierwszym dotyczą w szczególności opakowania zewnętrznego.
Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru: 11.3
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa; oznaczenie sprawy: KZGW/KUE/ZO/101/2019
OFERTA W
POSTĘPOWANIU OFERTOWYM DOTYCZĄCYM WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ W INSTALACJACH OZE
Nie otwierać przed godz. 1100 w dniu 22.11.2019 r.
11.5niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę oraz zwróci ofertę bez jej otwierania w terminie 3 dni roboczych.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 11.6terminu składania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w pkt 11.3 IWZ, będzie dodatkowo oznaczona określeniem ,,Zmiana". Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.