Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3899z ostatnich 7 dni
15451z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace konserwatorskie i restauratorskie po pożarze przy ściennej dekoracji malarskiej oraz...

Przedmiot:

Prace konserwatorskie i restauratorskie po pożarze przy ściennej dekoracji malarskiej oraz wyposażeniu kościoła parafialnego

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy
ks. Mrotka 8
62-130 Gołańcz
powiat: wągrowiecki
67 261 5065, 508-17-16-13
rlidzinski@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/25473
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Gołańcz
Wadium: 10.000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prace konserwatorskie i restauratorskie po pożarze przy ściennej dekoracji malarskiej oraz wyposażeniu kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane wewnątrz kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Gołańczy, na działce ewid. nr 1096, obręb Gołańcz (gmina Gołańcz, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie),
W ramach projektu wykonane zostaną prace konserwatorskie zniszczonych w wyniku pożaru ściennych dekoracji malarskich kościoła wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-498 z 25.01.1984r. oraz prace konserwatorskie zniszczonego w wyniku pożaru wyposażenia kościoła.
Cel zamówienia
Celem prac konserwatorskich i restauracyjnych będzie przeprowadzenie robót wewnątrz obiektu, który uległ pożarowi w dniu 17.04.2019r. W ramach projektu wykonane zostaną prace konserwatorskie zniszczonych w wyniku pożaru ściennych dekoracji malarskich kościoła wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-498 z 25.01.1984r. oraz prace konserwatorskie zniszczonego w wyniku pożaru wyposażenia kościoła.
Przedmiot zamówienia
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Prace konserwatorskie zniszczonych w wyniku pożaru ściennych dekoracji malarskich kościoła (planowane prace od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 2020.11.30)
W ramach zadania Wnioskodawca przeprowadzi prace konserwatorskie zniszczonych w wyniku pożaru ściennych dekoracji malarskich kościoła. W ramach zadania zostaną przeprowadzone m.in. następujące prace konserwatorskie:
o sklepienie transeptu,
o sklepienie prezbiterium,
o malowidła na ścianie tęczowej,
o malowidła w prezbiterium,
o pilastry ściany tęczowej.
W ramach prac zleca się:
1. Dokumentacja fotograficzna poszczególnych fragmentów dekoracji malarskiej przed przystąpieniem do prac.
2. Usunięcie osadzonej sadzy z powierzchni malowideł.
3. Doczyszczenie powierzchni malowideł - miękkie gąbki silikonowe, gąbki wishab
4. Wzmocnienie strukturalne malowideł - środki i metody wybrane na podstawie przeprowadzonych prób.
5. Uzupełnienie ubytków warstwy tynku - zaprawa wapienna z gradacją wypełniacza dostosowaną do zaprawy oryginalnej.
6. Uzupełnienie ubytków warstwy pobiał wapiennych.
7. Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej - suche pigmenty w roztworze PAV.
8. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej merytorycznej i fotograficznej przeprowadzonych prac.
2. Prace konserwatorskie i restauratorskie po pożarze przy wyposażeniu kościoła planowane prace do dnia 2020.11.30)
W ramach zadania Wnioskodawca przeprowadzi prace konserwatorskie zniszczonego w wyniku pożaru wyposażenia kościoła. W ramach zadania zostaną przeprowadzone m.in. prace konserwatorskie związane z odnowieniem:
a) ołtarza św. Rocha
b) ołtarza św. Wawrzyńca
c) chrzcielnicy
d) ambony
e) obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Dominikiem
f) ołtarza bocznego Baranka Apokaliptycznego
g) rzeźb (4 szt.)
h) konfesjonałów (2 szt.)
Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz w pkt. 4.2 zapytania ofertowego.

CPV: 45453100-8, 45000000 - 7, 45451000 - 3, 92312000 - 1, 92522000 - 6

Dokument nr: 25473. ZO-2/2019 Gołańcz

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 28-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 28.11.2019r. do godziny 10.00 w formie skanu podpisanej oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: rlidzinski@wp.pl lub w formie papierowej na adres Zamawiającego.
Ofertę w formie papierowej należy umieścić w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić dane Wykonawcy oraz następujące oznaczenia:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy
ul. ks. Mrotka 8, 62-130 Gołańcz
OFERTA
w postępowaniu na:
,,PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PO POŻARZE PRZY ŚCIENNEJ DEKORACJI MALARSKIEJ ORAZ WYPOSAŻENIU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚW. WAWRZYŃCA W GOŁAŃCZY"
W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu tożsamej wersji papierowej oferty w ciągu 3 dni roboczych.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: wągrowiecki Miejscowość: 62-130 Gołańcz, ul. ks. Mrotka 8 - Kościół Parafialny
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020r. z zastrzeżeniem, iż terminy wykonywania poszczególnych etapów prac wskazane będą w złożonym przed podpisaniem umowy harmonogramie rzeczowo - finansowym, o którym mowa w rozdziale 15 pkt. 15.5 niniejszego Zapytania Ofertowego.
Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w pierwszej kolejności realizował zakres prac konserwatorskich dotyczących ściennych dekoracji malarskich.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 zapytania ofertowego
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. posiadają odpowiednie doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
a. Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 prace konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych brutto), w tym przy polichromiach ściennych o łącznej wartości minimum 700.000 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych brutto).
b. Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych o łącznej wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto).
Sposób oceny warunku:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o wykaz zrealizowanych prac konserwatorskich wraz z dowodami określającymi czy te prace zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy prace wykonano zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
- wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego.
2. dysponują następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia tj.:
a. dysponują lub będą dysponować zespołem min. 3 osób będących dyplomowanymi konserwatorami sztuki, przewidzianych do wykonywania prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytku, posiadających kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz posiadających minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu prac konserwatorskich lub restauratorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym przy polichromiach ściennych.
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). Przez inny właściwy rejestr, Zamawiający rozumie każdy, tak w Europie, jak i na świecie rejestr bądź wykaz zabytków będący odpowiednikiem rejestru zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.);
Uwaga:
Jeżeli w części 6.1.2 Zapytania Ofertowego Zamawiający posługuje się pojęciem rejestru, rozumie przez to rejestr zabytków w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)
Sposób oceny warunku:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za realizację prac konserwatorskich, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego).
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za realizację prac konserwatorskich, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca posiada ubezpieczenie OC:
Wykonawca winien wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej tożsamej z przedmiotem zamówienia o wartości min. 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).
Sposób oceny warunku:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty potwierdzające zawarcie oraz opłacenia wszystkich wymaganych składek z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Dodatkowe warunki
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), zgodnie z Rozdziałem 8 zapytania ofertowego.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
nr konta: 91 8959 0001 3900 0619 2000 0010
z adnotacją ,,Wadium - ZO-2/2019 Gołańcz - WRPO"
(W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium).
W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium w takiej formie należy złożyć w oddzielnej kopercie, niepołączone z ofertą, a do oferty załączyć jego kopię. W przypadku wpięcia oryginału dokumentu wadium do oferty Zamawiający zastrzega, iż nie będzie miał możliwości jego zwrotu.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sposób i na warunkach szczegółowo określonych w §16 Projektu Umowy, w tym w szczególności:
1. Zgodnie z podrozdziałem 6.5.2 pkt 22) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" z dnia 19 lipca 2017 roku (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017).
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie lub skrócenie terminu realizacji zamówienia określonego w § 2 umowy
2) zmiany technologii wykonania danego zakresu robót lub ich zakresu określonego
w dokumentacji projektowej oraz gdy będzie to konieczne ze względu
na powyższą zmianę technologii lub ich zakresu i tylko w zakresie niezbędnym. Dopuszcza się: zmianę terminu wykonania umowy, wynagrodzenia umownego (zwiększenie lub zmniejszenie), przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu robót musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy w związku z koniecznością zmiany dokumentacji projektowej lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu robót lub wynikającą z dokonanych przez Zamawiającego uzgodnień z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie dokumentacji projektowej,
3) w przypadku zmian technologicznych spowodowanych w szczególności przez:
a. pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, urządzeń i lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
b. pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót lub zmniejszenie kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,
c. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę wymagań prawa lub celu zastosowania rozwiązań technicznych lub technologicznych o lepszej funkcjonalności lub zapewniającej lepsze parametry funkcjonowania przedmiotu umowy lub wynikających z zastosowania innych rozwiązań konserwatorskich, zmiany dokumentacji projektowej, zatwierdzonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
4) zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa w ust. 2 pkt. 2) jest możliwa, o ile polega na wykonaniu robót o jakości nie gorszej niż określone w niniejszej umowie, z wyłączeniem sytuacji określonej w ust. 2 pkt 3) lit. (c),
5) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,
7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
8) zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie
a) Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach :
- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy,
- niewywiązywania się przez kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy,
- konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy ( np. rezygnacja, itp. )
b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie, jeżeli uzna, że kierownik nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
c) W przypadku dokonania w/w zmiany nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w Zapytaniu ofertowym
9) W przedstawionych w pkt 1) przypadkach wystąpienia opóźnień, strony mogą ustalić nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
10) Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i może zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta Wykonawcy musi zawierać:
1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale 7 Zapytania Ofertowego.
1) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć dokumenty:
a) wykaz prac konserwatorskich wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy prace wykonano zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego) - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.1.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za realizację prac konserwatorskich, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego) - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.2,
c) Dokument potwierdzający zawarcie i opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej tożsamej z przedmiotem zamówienia - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.3.
d) W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 6.1.1 - 6.1.3, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, wg wzoru stanowiącego (Załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego) - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4.
2) W celu braku podstaw wykluczenia wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
a) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 6 do Zapytania Ofertowego) - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.1.
b) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 7 do Zapytania Ofertowego) - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.2,
c) Uwiarygodnioną kopię wypisu z właściwego rejestru dla przedsiębiorców albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Pełnomocnictwo - o ile dotyczy;
4. Dowód wniesienia wadium

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1. Kryterium - Oferowana cena (C), znaczenie procentowe kryterium: 80%, maksymalna liczba punktów jakie można otrzymać oferta za dane kryterium: 80 pkt
2. Kryterium - Długość okresu gwarancji na prace konserwatorskie oraz wbudowane materiały (G), znaczenie procentowe kryterium: 20%, maksymalna liczba punktów jakie można otrzymać oferta za dane kryterium: 20 pkt
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:
PN
PC = ------------- x 80 pkt
PB
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium ,,cena",
PN - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
PB - cena oferty badanej.
W kryterium ,,Cena", oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium ,,Długość okresu gwarancji na prace konserwatorskie oraz wbudowane materiały" liczona w okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 24 miesiące, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma dwadzieścia (20) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 25 a 60 miesięcy wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:
GO
G = --------------- x 20 pkt
GMAX.
gdzie:
G - ilość punktów za kryterium ,,gwarancja",
GMAX. - najdłuższy oferowany okres gwarancji
GO - okres gwarancji podany w badanej ofercie
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji - w przedziale od 24 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 24 m-ce, Zamawiający ofertę odrzuci.
W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 24 m-ce. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższą niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert ,,Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały". Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach. (w przedziale od 24 do 60 miesięcy).
Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:
O = C + G
gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena"
G- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Długość okresu gwarancji na prace konserwatorskie oraz wbudowane materiały".
Wykluczenia
Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 6 Zapytania Ofertowego.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) będzie złożona w niewłaściwej formie;
b) jej treść nie będzie odpowiadała treści Zapytania Ofertowego
c) jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji;
d) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
f) zawiera rażąco niską cenę;
g) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i wyjaśnień dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Może również poprawić oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy
Adres
ul.ks.Mrotka 8
62-130 Gołańcz
wielkopolskie , wągrowiecki
Numer telefonu
67 261 5065, 508-17-16-13
NIP
7661618344
Numer naboru
RPWP.04.04.01-IZ.00-30-002/19
Inne źródła finansowania
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: ,,Realizacja ratunkowych prac konserwatorskich i restauratorskich po pożarze w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy" ubiegającego się o współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4: Środowisko, Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu,
konkurs nr RPWP.04.04.01-IZ.00-30-002/19
Załączniki

Zał. nr 8_oświadczenie o poleganiu na zasobach innych

Zał. nr 7_oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zał. nr 6_oświadczenie o braku powiązań osobowych

Zał.nr 5_wykaz osób

Zał. nr.4_wykaz prac konserwatorskich

Zał. nr 3_formularz ofertowy

Zał. nr 2_wzór umowy

Zał. nr 1_dokumentacja techniczna Gołańcz

Zapytanie ofertowe_Gołańcz_13.11.2019r.

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
o Ks. Roman Lidziński - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy o Krzysztof Wojtczak - Pełnomocnik, tel. 508-17-16-13, k.wojtczak@ingenis.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
67 261 5065, 508-17-16-13

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.