Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
296z dziś
4143z ostatnich 7 dni
15690z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej

Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Piątnica
ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica Poduchowna
powiat: łomżyński
tel. 862 162 476, faks 86 218 24 56
ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Piątnica Poduchowna
Wadium: 45 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej nr 104529 B Jurzec - Dobrzyjałowo - Cydzyn na odcinku Nowy Cydzyn - Budy Mikołajka (od skrzyżowania dróg gminnych do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1915 B)
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 104 529 B Jurzec - Dobrzyjałowo - Cydzyn na odcinku Nowy Cydzyn - Budy Mikołąjka (od skrzyżowania dróg gminnych do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1915 B). Zakres robót obejmuje: * Zakup i zamontowanie tablic informacyjnych o wymiarach 150 x 90 cm - 2 szt., * Roboty drogowe: 1. roboty pomiarowe - 2,425 km; 2. ścinanie drzew różnych średnic wraz z wywiezieniem drewna i karpiny - 25 szt., 3. roboty ziemne - wykopy - ok. 1 315 m3, 4. roboty ziemne - nasypy - ok. 580 m3, 5. wykonanie jezdni o konstrukcji, jak niżej - ok. 12 410 m2: - podbudowa z kruszyw łamanych - grubości 22 cm, - nawierzchnia bitumiczna - warstwa wiążąca grubości 5 cm, - nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna grubości 4 cm; 6. wykonanie zjazdów o nawierzchni żwirowej, grubości 20 cm - ok. 550 m2; 7. wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD ? 400 mm - ok. 235m, 8. wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, grubości 10 cm - ok. 3 650 m2, 9. umocnienie skarp rowów biowłókniną - ok. 5 215 m2, 10. ustawienie oznakowania pionowego - 11 szt. * Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange: 11. ułożenie rur ochronnych na kablach - ok. 78 m, 12. ułożenie kabli o różnych przekrojach do 30 mm - ok. 1470 m, * Przebudowa sieci telekomunikacyjnej światłowodowej: 13. przełożenie rurociągu o średnicy do 50 mm - ok. 1 140 m, 14. układanie kabli o różnych przekrojach do 30 m - ok. 1470 m. Szczegółowy zakres rzeczowy został określony w załączonym do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót. Zamawiający oświadcza, że przedmiar robót nie jest dokumentem podstawowym do ustalenia ceny ofertowej. Nieujęcie w wycenie jakiejkolwiek pozycji nie będzie upoważniało Wykonawcy do dochodzenia zapłaty za jej wykonanie. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawców osób na podstawie umowy o pracę do wykonywania czynności objętych przedmiotowym zamówieniem, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.). Wymagania jakościowe i materiałowe. 1. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 2. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom polskich norm. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 3. Użyte w dokumentacji projektowej materiały (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych do wymienionych w przedmiarach robót, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno - użytkowym tych materiałów i urządzeń określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót

CPV: 45233000-9,32412100-5,32562100-1

Dokument nr: 621922-N-2019, GPT.271.20.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.gminapiatnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie (operator pocztowy, posłaniec, osobiście)
Adres:
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, pok. nr 8

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-28, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że: a) znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej wykonanie robót w ustalonym terminie, w tym względzie posiada własne lub ma dostęp do środków finansowych zapewniających ciągłość wykonywania robót w wysokości nie mniejszej 1 500 000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100) złotych, b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy 00/100) złotych
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres) co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 1 500 000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100) złotych. b) dysponuje pracownikami technicznymi, których skieruje do realizacji zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie dróg i sieci telekomunikacyjnych - stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (na zasadach określonych w art. 22a ust 1-6 ustawy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg załącznika nr 3 do SIWZ). Uwaga: Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji 20,00
Okres gwarancji 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.