Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
617z dziś
4399z ostatnich 7 dni
14510z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa ujęcia wód podziemnych

Przedmiot:

Rozbudowa ujęcia wód podziemnych

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarocin
ul. Tadeusza Kościuszki 43
63-200 Jarocin
powiat: jarociński
tel: (62) 747 23 19 fax: (62) 747 24 15
biuro@wgpr.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Jarocin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 KC na:
Rozbudowa ujęcia wód podziemnych dla nawodnienia szkółki leśnej w Nadleśnictwie Jarocin

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: Roboty Budowlane

Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie niezbędnych prac budowlano-montażowych dla rozbudowy ujęcia wód celem zaopatrzenia nawodnień upraw w Szkółce Leśnej Nadleśnictwa Jarocin o dodatkowy pobór wody ze studni głębinowej S7.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- wykonanie obudowy studni nr S7wraz z zamontowaniem pompy głębinowej
- wykonanie przyłącza pomiędzy studnią głębinową nr S7 a istniejącą komorą zbiorczą.

Dokument nr: Z.270.31.2019

Składanie ofert:
Oferty, należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (zeskanowany formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami / oświadczeniami) na adres e-mail: biuro@wgpr.pl zatytułowana: Rozbudowa ujęcia wód podziemnych dla nawodnienia szkółki leśnej w Nadleśnictwie Jarocin .
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Termin złożenia oferty: do 19 listopada 2019 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
Zamówienie będzie wykonywane w terminie: do 20.12. 2019 roku.

Wymagania:
Dokumentacja techniczna stanowi załącznik do ogłoszenia

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem Wykonawcy należności za wykonane prace w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury sporządzonej na podstawie protokołu odbioru.

Zasady przeprowadzenia odbioru
1. Podstawą odbioru jest wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Z czynności odbioru Strony sporządzą protokół odbioru.
3. Protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonane przez Wykonawcę prace.
4. W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze prac, wad w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić przyjęcia prac wykonanych wadliwie, do czasu usunięcia wad. Wykonawca usunie wady w terminie 7 dni.
5. Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego na usunięcie wad terminu, powierzyć poprawienie prac innej firmie na koszt Wykonawcy.
6. Dopuszcza się odbiory częściowe. Zasady i termin odbioru częściowego Strony ustalą w trakcie realizacji umowy.
7. O terminie odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z 5 dniowy wyprzedzeniem.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca posiada doświadczenie
Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji studni głębinowej o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł.

2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym
Wykonawca dysponuje minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie,

III. KRYTERIA WYBORU OFERT KRYTERIA WYBORU OFERT
Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:
1. Cena (waga 100%)

Nr kryterium:
Wzór:
1
Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Informacje dodatkowe:

a) Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
c) Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną należy wskazać osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Złożona oferta winna zawierać: cenę netto i cenę brutto za całość zamówienia.
7. Wykonawca do oferty załącza kosztorys ofertowy.
a. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
b. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
V. INFORMACJE DODATKOWE

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od otwarcia ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
3. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
5. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie zamówienia staje się niewykonalne lub zmieniły się warunki realizacji zamówienia, wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy, bądź unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
8. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Uwagi:
RODO
Wykonawca wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania oraz zapewniające możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne będzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami artykułu 28 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Uchylanie się Wykonawcy od zawarcia tej umowy, uznaje się za przerwę w realizacji robót.
9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skarb Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarocin
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Skarb Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarocin jest Pan Sebastian Szczech kontakt: adres e-mail: iod@comp-net.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa ujęcia wód podziemnych dla nawodnienia szkółki leśnej w Nadleśnictwie Jarocin.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.