Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3878z ostatnich 7 dni
14656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż silosów magazynowych lejowych

Przedmiot:

Dostawa i montaż silosów magazynowych lejowych

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Diaspolis Sp. z o.o. Sp.k
Szkolna 24
95-080 Tuszyn
powiat: łódzki wschodni
tel. 531550660
sebastian@diaspolis.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Tuszyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-02 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż silosów magazynowych lejowych dwupłaszczowych określonych w przedmiocie zamówienia.
Kod CPV: 44613110-4 Silosy
Zamówienie obejmuje:
o Dostawę silosów magazynowych lejowych dwupłaszczowych - 8 sztuk, po ok 600 m3 każdy - ustawionych w dwóch rzędach po 4 szt.
o Dostawę zabudowanych estakad nad silosami (1 komplet obejmujący po jednej estakadzie nad każdym rzędem silosów oraz dwie estakady łączące rzędy silosów)
o Dostawę systemu napowietrzania w silosach z wentylatorami (1 komplet obejmujący 8 sztuk, tj. dla każdego silosu po jednym)
o Montaż kompletny wyżej wymienionych elementów
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym

CPV: 44613110-4

Dokument nr: 90/13/11/2019

Składanie ofert:
Koniec terminu składania ofert
2019-12-02

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
2020-03-31

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu
a) Wiedza i doświadczenie
Wymagany jest minimum 1 rok doświadczenia w dostawie i montażu silosów magazynowych lejowych dwupłaszczowych. Spełnienie tego warunku zostanie ocenione na podstawie Oświadczenia Oferenta (załącznik do zapytania ofertowego - ogłoszenia). Oferenci którzy nie spełnią przedmiotowego warunku będą wykluczeni z postępowania.
b) Potencjał techniczny
Oferent musi posiadać potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia. Spełnienie tego warunku zostanie ocenione na podstawie Oświadczenia Oferenta (załącznik do zapytania ofertowego - ogłoszenia). Oferenci którzy nie spełnią przedmiotowego warunku będą wykluczeni z postępowania.
c) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Oferent musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Spełnienie tego warunku zostanie ocenione na podstawie Oświadczenia Oferenta (załącznik do zapytania ofertowego - ogłoszenia). Oferenci którzy nie spełnią przedmiotowego warunku będą wykluczeni z postępowania.
d) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Spełnienie tego warunku zostanie ocenione na podstawie Oświadczenia Oferenta (załącznik do zapytania ofertowego - ogłoszenia). Oferenci którzy nie spełnią przedmiotowego warunku będą wykluczeni z postępowania.
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym
Odrzucenie oferty
Oferta powinna być kompletna, z wypełnionymi polami oraz wszystkimi wymaganymi załącznikami. Niewypełnienie wymaganych pól lub brak jakiegokolwiek załącznika będzie skutkowało odrzuceniem Oferty. Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert, niekompletne lub niespełniające kryteriów dopuszczających (warunków udziału w postępowaniu) będą odrzucone.
Ponadto wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
o pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym
Dodatkowe informacje
Oferent musi zapewnić:
- okres gwarancji: minimum 12 miesięcy
- dostarczane silosy i inne elementy konstrukcyjne muszą być fabrycznie nowe, nieużywane
Oferent jest związany złożoną Ofertą przez okres 60 dni od zakończenia terminu składania ofert. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie odrębnego protokołu odbioru.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferenta
1) uzupełniony i podpisany Formularz ofertowy (zgodnie z wzorem załączonym do zapytania ofertowego)
2) uzupełnione i podpisane Oświadczenie Oferenta (zgodnie z wzorem załączonym do zapytania ofertowego)
3) uzupełnione i podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (zgodnie z wzorem załączonym do zapytania ofertowego)
4) specyfikacja oferowanych silosów pozwalającą ocenić zgodność ich parametrów z oczekiwaniami Zamawiającego zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym

Uwagi:
Kryteria
Kryterium Waga
Cena 50
Termin realziacji 50
Opis sposobu przyznania punktacji
Spośród ofert złożonych w konkursie do oceny zostaną dopuszczone tylko oferty kompletne, złożone we wskazanych terminach i spełniające kryteria dopuszczające. Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert, niekompletne lub niespełniające kryteriów dopuszczających (warunków udziału w postępowaniu) będą odrzucone.
Kryteria oceny:
Ocena końcowa jest sumą ocen punktowych przyznanych w następujących kryteriach oceny:
A. Punkty za proponowaną przez Oferenta cenę netto PLN. Cena (PLN netto): możliwe do uzyskania punkty: 0-50 punktów
Liczba punktów za cenę ustalana według wzoru:
o(cena najniższej oferty/cena z oferty) * 50 punktów
Objaśnienia:
cena najniższej oferty - cena netto (wyrażona w PLN) najtańszej ze wszystkich złożonych ofert
cena z oferty - cena netto (wyrażona w PLN) zaproponowana w ocenianej ofercie
B. Punkty za termin realizacji przedmiotu zamówienia, który proponuje Oferent w złożonej Ofercie: możliwe do uzyskania punkty: 0-50 punktów
oJeżeli zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 10-ciu tygodni od podpisania umowy z Zamawiającym: 50 punktów
oJeżeli zamówienie zostanie zrealizowane po upływie 10-ciu tygodni od podpisania umowy z Zamawiającym, ale nie później niż do 31.03.2020r.: 0 punktów
Ocena końcowa (pkt) = A + B
Ocena końcowa dla poszczególnych złożonych ofert obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wygrywa oferta (Oferent), która otrzyma największą liczbę punktów (najwyższa ocena końcowa)
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.