Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
564z dziś
4346z ostatnich 7 dni
14457z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych

Przedmiot:

Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
ul. ks. J. Popiełuszki 3
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. +48 62 7664360, faks +48 62 7663140
agorski@tbs.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: 6.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych
1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych. 2. Zakres prac obejmuje między innymi: wykonywanie prac remontowych w ciągu roku oraz usuwanie awarii i usterek, w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach mieszkalnych tj. m.in. : a) Roboty malarskie: - zmycie powierzchni ścian i sufitów, - usunięcie zagrzybienia ścian za pomocą środków chemicznych, - zabezpieczenie podłóg folią, - usunięcie zacieków na ścianach i sufitach, - usunięcie (zeskrobanie) starej farby, - gruntowanie powierzchni ścian i sufitów, - wykonanie gładzi gipsowych, - malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi, - malowanie ścian farbami olejnymi lub ftalowymi - lamperie, - malowanie rur instalacji c.o. farbami olejnymi lub ftalowymi - oczyszczenie powierzchni stolarki drzwiowej, - malowanie stolarki drzwiowej farbami olejnymi lub ftalowymi; b) Roboty tynkarskie: - odbicie istniejących tynków na stropach, - odbicie istniejących tynków na ścianach, - wykonanie tynków cementowo-wapiennych lub gipsowych na stropach, - wykonanie tynków cementowo-wapiennych lub gipsowych na ścianach, - miejscowe naprawy tynków ścian i sufitów, - wywóz gruzu; c) Okładziny podłóg i posadzki: - zrywanie wykładzin PCV, - demontaż paneli podłogowych, - zrywanie listw przyściennych, - zrywanie płytek gresowych, - oczyszczenie powierzchni po zerwanych okładzinach, - gruntowanie posadzek, - montaż wykładzin PCV, - ułożenie podłogi z paneli podłogowych, - skuwanie popękanych posadzek cementowych i wylewanie nowych, - przyklejenie płytek gresowych na posadzkach, - zastosowanie osuszaczy powietrza w pomieszczeniach w trakcie prac remontowych, - wywóz gruzu i odpadów po remontowych; d) Okładziny ścian: - montaż systemowych ścianek na profilach stalowych z wykonaniem dwustronnego podwójnego płytowania na profilach 100 mm, - montaż systemowych ścianek na profilach stalowych z wykonaniem dwustronnego podwójnego płytowania na profilach 50 mm, - montaż systemowych ścianek na profilach stalowych z wykonaniem jednostronnego podwójnego płytowania na profilach 50 mm, - montaż systemowych sufitów podwieszanych na profilach stalowych z podwójnym płytowaniem, - rozbiórki okładzin ściennych ceramicznych, - licowanie ścian płytkami gresowymi; e) Roboty ogólnobudowlane i dekarskie: - usuwanie nieszczelności pokryć dachowych, - drobne prace murarskie i tynkarskie, - wykonanie odwiertów technicznych w sufitach i ścianach, - prace konserwacyjne przewodów kominowych, - naprawa obróbek blacharskich, - naprawy i wymiana instalacji odbioru wody opadowej (rynny i piony spustowe), - wykorzystanie wysięgnika koszowego do prowadzonych robót na wysokości; f) Roboty elewacyjne: - odnowienie poprzez malowanie fragmentów elewacji, - usunięcie nieszczelności parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich, - naprawa posadzki balkonów, oraz mocowania balustrady i jej zabezpieczenia antykorozyjnego - wykorzystanie wysięgnika koszowego do prowadzonych robót na wysokości; g) Roboty brukarskie: - odnowienie i naprawa powierzchni chodników, placów parkingowych, dróg z kostki brukowej i płyt betonowych, h) Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń kuchni i pomieszczeń WC (zlewozmywak, piec kuchenny, ceramika, wymiana elementów gniazd elektrycznych podtynkowych); 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia została zawarty w SIWZ oraz załączników do SIWZ

CPV: 45210000-2,45000000-7,45453000-7,45261210-9,45210000-2,45410000-4,45420000-7,50000000-5,45442100-8,45421000-4,45440000-3

Dokument nr: 622083-N-2019, KTBS-4/I/201

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.tbs.kalisz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty pod rygorem nieważności nalezy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ
Adres:
siedzibie Zamawiającego, al. ks. J. Popiełuszki 3

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-28, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną (objęte oddzielną umową) w branży ogólnobudowlanej i blacharsko-dekarskiej o wartości co najmniej 50.000,00 PLN - pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto, lub przynajmniej jedną o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia polegająca na konserwacjach budowlanych i/lub drobnych remontach i/lub naprawach budynków mieszkalnych (o łącznej ilości co najmniej 20 budynków mieszkalnych), z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. d) Wykonawca musi dysponować kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania budową bez ograniczeń, lub z ograniczeniami, umożliwiającymi pełnienie funkcji kierownika budowy dla realizacji przedmiotu zamówienia i należy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uwaga: Kierownik Robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz należycie wykonanych robót spełniających warunki o których mowa w pkt. 9.2.c) SIWZ - wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik nr 4 do SIWZ (Doświadczenie zawodowe); b) dowody określające czy roboty wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt. 9.2.c) SIWZ, zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wykonawca w terminie 3 od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 2. Wykonawca może złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 wraz z ofertą w przypadku, gdy nie należy do żadnej grupy kapitałowej, co znajdzie odzwierciedlenie w treści składanego oświadczenia. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 3. W przypadku gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienie) wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 5. W sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi udowodnić, Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentu(np. zobowiązania podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu, na zasadach którego polega Wykonawca), który określa w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, a w szczególności czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena (cena ogółem brutto z Formularza oferty) 60,00
Koszty zakupu i transportu 30,00
Termin płatności 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.