Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
415z dziś
4261z ostatnich 7 dni
15808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja pomieszczeń

Przedmiot:

Adaptacja pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Niepubliczne Przedszkole Akademia Dziecka Aneta Tempka
Naprawa 541
34-240 Jordanów
powiat: suski
727605577
akademiadziecka2014@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/25464
Województwo: małopolskie
Miasto: Jordanów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb OWP Niepublicznego Przedszkola ,,Akademia Dziecka"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wykończeniowych związanych z adaptacją lokalu o powierzchni ok. 270 m2 dla potrzeb Niepublicznego Przedszkola, tj.
a) adaptacja pomieszczeń sanitarnych,
b) adaptacja pozostałych pomieszczeń.
Ogólny zakres prac: wykonanie wylewki, położenie płytek, położenie paneli, tynkowanie, malowanie ścian i sufitów, wymiana hydrauliki, wymiana instalacji elektrycznej, roboty polegające na wyposażeniu sanitariatów, montaż lamp, kaloryferów, okien, drzwi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Cel zamówienia
Wykonanie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb OWP Niepublicznego Przedszkola ,,Akademia Dziecka".
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wykończeniowych związanych z adaptacją lokalu o powierzchni ok. 270 m2 dla potrzeb Niepublicznego Przedszkola, tj.
a) adaptacja pomieszczeń sanitarnych,
b) adaptacja pozostałych pomieszczeń.
Ogólny zakres prac: wykonanie wylewki, położenie płytek, położenie paneli, tynkowanie, malowanie ścian i sufitów, wymiana hydrauliki, wymiana instalacji elektrycznej, roboty polegające na wyposażeniu sanitariatów, montaż lamp, kaloryferów, okien, drzwi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 25464, 01/11/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 28-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Naprawa 541, 34-240 Jordanów w terminie do dnia 28.11.2019 r. do godziny 9:00, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: suski Miejscowość: Naprawa
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania adaptacji lokalu do 30.12.2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku wyboru danego podmiotu i zawarcia z nim umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji Projektu.
Weryfikacja spełnienia warunku określonego w pkt 1 nastąpi na zasadzie ,,spełnia/nie spełnia" w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania. Forma dokumentu - oryginał.
2. Posiada doświadczenie zawodowe rozumiane, jako należyte wykonanie jednego podobnego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) obejmującej swoim zakresem wykonanie robót wykończeniowych w branży budowlanej w kategorii ZL II zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065 z późn. zm.).
Weryfikacja spełnienia warunku określonego w pkt 2 nastąpi na zasadzie ,,spełnia/nie spełnia" w oparciu o złożony przez Wykonawcę wykaz robót budowlanych wraz z dowodami należytego wykonania tych robót, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania. Forma dokumentu - oryginał, w przypadku dowodów - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Dodatkowe warunki
Dodatkowe warunki i informacje znajdują się w treści zapytania ofertowego. Dokument stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie ze wzorem Zamawiającego - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Kosztorys szczegółowy opracowany przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o posiadaniu uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadaniu sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku wyboru danego podmiotu i zawarcia z nim umowy - zgoda na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji Projektu zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania.
4. Wykaz robót budowanych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania, wraz z dowodami potwierdzającymi, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
5. Oświadczenie o braku powiązań zgodnie z załącznikiem nr 6 do zapytania.
6. Aktualny (nie starszy niż 2 miesiące przed dniem złożenia oferty) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7. Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę, jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria:
1) CENA - 60%
2) GWARANCJA - 10%
3) TERMIN REALIZACJI - 30%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:
1. W kryterium ,,Cena" zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) x waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie badanej
- waga - 60 pkt
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.
2. W kryterium ,,gwarancja" zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
- 24 miesiące - 0 pkt.
- 36 miesięcy - 5 pkt.
- 48 miesięcy - 10 pkt.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji 48 miesięcy, a w umowie zostanie uwzględniony okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.
Minimalna długość okresu gwarancji wynosi 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji 24 miesiące i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
3. W kryterium ,,termin realizacji" zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
- od 30 do 32 dni - 5 pkt.
- od 26 do 29 dni - 10 pkt.
- do 25 dni - 30 pkt.
Maksymalny termin realizacji wynosi 32 dni. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin realizacji dłuższy niż 32 dni, jego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje żadnego terminu realizacji, to do oceny ofert zostanie przyjęty termin 32 dni i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Niepubliczne Przedszkole Akademia Dziecka Aneta Tempka
Adres
Naprawa 541
34-240 Jordanów
małopolskie , suski
Numer telefonu
727605577
NIP
7352704784
Numer naboru
RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19
Załączniki

Załącznik nr 7_Kosztorys

Załącznik nr 6_Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

Załącznik nr 5_ Wzór wykazu zrealizowanych robót

Załącznik nr 4_Oświadczenie o sytuacji ekonomi.-finana

Załącznik nr 3_Wzór umowy

Załącznik nr 2_Formularz ofertowy

Załącznik nr 1_Szczegółowy zakres prac

Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Aneta Tempka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
727605577

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.