Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
617z dziś
4399z ostatnich 7 dni
14510z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu chodników

Przedmiot:

Wykonanie remontu chodników

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE
Plac Ofiar Getta 6
35-002 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel.: +48 17 748-37-44, fax.: +48 17 748-19-28
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia:
W zakres robót wchodzi wykonanie remontu chodników przy ul. Hetmańskiej oraz przy ul. Mickiewicza w ramach zadania: ,,Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej"
Zakres robót zawierają przedmiary robót.
Lokalizacja zadań przedstawiona jest na dołączonych kopiach mapy.
Z uwagi na położenie remontowanych ciągów na terenach zieleni miejskiej, należy dostosować środki transportu do istniejących warunków dojazdu oraz uzyskać pozwolenie na przejazd po drogach osiedlowych w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie. Wykonawca wykona zamówienie z materiałów, które winny spełniać wymagania przepisów dotyczących wyrobów budowlanych.
Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót zawierający ceny netto i brutto. Cena jednostkowa netto danej pozycji kosztorysowej powinna obejmować wszystkie koszty
i opłaty związane z wykonaniem danej pozycji tj. wszelkie materiały, robociznę, sprzęt, dostawy, badania, pomiary, koszt pozwoleń na wjazd lub przejazd oraz inne niezbędne roboty.
W ofercie należy podać cenę netto, wartość podatku VAT i cenę brutto.

Dokument nr: ZM.501.3.2019.FŁ

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze ,,Treść oferty" w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów w terminie do 18 listopada 2019 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania: ,,Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej"
Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w terenie.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
1) rozpoczęcie: dzień przekazania terenu robót,
2) wykonanie umowy: do 29 listopada 2019 r.

Wymagania:
Cena brutto jest ceną oferty.
Termin płatności faktury: do 14 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentem potwierdzającym prawidłowość jej wystawienia.
Warunki udziału: Doświadczenie:
Wykonawca ma wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie w zakres którego wchodziło wykonanie lub remont nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni minimum 40 m2.
Obowiązki Wykonawcy: określa wzór umowy
Termin związania z ofertą: 5 dni.
Ofertę proszę przygotować zgodnie z dołączonym wzorem ,,Treść oferty".
Do oferty należy dołączyć:
1) kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem - załącznik nr 6,
2) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazanym powyżej wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość ich wykonania (oświadczenie o wykonaniu zadania pod nazwą.... w zakres którego wchodziło wykonanie...., poświadczenia od zamawiającego),
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
UWAGA!
Zamawiający informuje, że nie będą rozpatrywane oferty Wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał, albo nienależycie wykonał wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego realizowanego na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.
Kryterium wyboru oferty - 100 % cena:
Wybrany zostanie Wykonawca, który wykaże się posiadaną niezbędną wiedzą
i doświadczeniem, złoży wymagane zapytaniem dokumenty oraz którego oferta będzie przedstawiać najniższą cenę w stosunku do złożonych ofert.
Do zapytania ofertowego dołączono: Załącznik Nr 1 - Kopie map. Załącznik Nr 2 - Przedmiary robót. Załącznik Nr 3 - Treść oferty. Załącznik Nr 4 - Wzór umowy. Załącznik Nr 5 - Wzór kosztorysu ofertowego.

Kontakt:
W imieniu Zamawiającego jednostką organizacyjną realizującą umowę jest Zarząd Zieleni
Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów.
Osoba do kontaktu: Franciszek Łach, tel.: (17) 748 37 41.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.