Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
337z dziś
4119z ostatnich 7 dni
14230z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót utrzymaniowych

Przedmiot:

Wykonanie robót utrzymaniowych

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni w Ostrołęce
ul. Poznańska 19
07-409 Ostrołęka
powiat: Ostrołęka
tel. 29 760 32 26wew. 15
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrołęka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie robót utrzymaniowych na zadaniu pn: Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce - Jazy na rzece Piasecznica w km 13+030, rzece Rozoga w km 1+800 oraz rzece Szkwa w km 47+630.

Dokument nr: BI.ZPU.5.280.1.245.2019

Otwarcie ofert: 15. Otwarcie ofert odbędzie w dniu 18.11.2019 r. o godz. 9:10. w pok. Nr 7.

Składanie ofert:
14. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, posłańca do siedziby Zarządu Zlewni w Ostrołęce, ul. Poznańska 19, 07- 409 Ostrołęka do dnia 18.11.2019 r. do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie z opisem: oferta na: Oferta dla zadania ,,Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce - Jazy na rzece Piasecznica w km 13+030, rzece Rozoga w km 1+800 oraz rzece Szkwa w km 47+630"

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 10.12.2019r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: cena - 100%
5. Warunki do spełnienia: Nie dotyczy
6. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia (zgodnie z przedmiarem, wytycznymi wykonania robót i uproszczoną dokumentacją): Bieżąca konserwacja jazów na rzece Piasecznica w km 13+030, rzece Rozoga w km 1+800 polegające na:
- Demontaż zamknięć jazów
- Montaż zamknięć jazów
- Remont zasuw jazów
- Zabezpieczenie antykorozyjne zasuw
- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, oraz rzece Szkwa w km 47+630 polegająca na:
- zakupie krat pomostowych
- uzupełnieniu brakujących krat pomostowych
7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów
1 oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): Nie dotyczy.
8. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego (jeżeli wymagana).
9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Warunki gwarancji: nie dotyczy
11. Opis sposobu obliczenia ceny:
- Wykonawca oblicza cenę i wpisuje do druku ,,KALKULACJA OFERTOWA". Cena musi być wyrażona w polskich złotych liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Cena oferty uwzględniać musi wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz wszelkie inne koszty składające się na realizację zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz innych opłat.
12. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
a) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności na
formularzu załączonym do zapytania (zał. nr 3 do zapytania)
b) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie.
c) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
d) Jeżeli ofertę składa pełnomocnik do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
e) Wykaz wykonanych usług wraz z załączeniem dowodów potwierdzających należyte ich wykonanie (jeżeli prace były wykonywane na rzecz RZGW w Białymstoku nie jest konieczne załączenie dowodów)
13. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: W sytuacji, kiedy cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający przewiduje negocjację z Wykonawcą, który zaproponował najniższą cenę.
a) O wyborze oferty najkorzystniejszej w tym informacji o złożonych ofertach, cenie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający poinformuje pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz droga e-mailową.
b) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
c) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
d) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
16. Termin związania ofertą: 30 dni.
17. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: dodatkowych informacji można uzyskać u osób wskazanych do kontaktu w pkt. 3 niniejszego zapytania.

Uwagi:
18. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
? kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP iod@wody.gov.pl
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytania ofertowego na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: ,,Remont przepustu wałowego zlokalizowanego w km 2+819 wału przeciwpowodziowego rzeki Narew w km 143+800 obejmujący przywrócenie właściwego stanu technicznego przepustu wałowego wraz z uszkodzonym odcinkiem wału przeciwpowodziowego" nr BI.ZPI.5.281.7.2019,
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 19. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [Wprzypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składaj.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
" Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne wzglądy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwo członkowskiego.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu:
W sprawie opisu przedmiotu zamówienia i postępowania przetargowego - Adam Laskowski, tel. 29 760 32 26wew. 15

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.