Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
617z dziś
4399z ostatnich 7 dni
14510z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utwardzenie placu manewrowego

Przedmiot:

Utwardzenie placu manewrowego

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: GR Krzysztof Jaron
Lubliniecka 6
46-300 Olesno
powiat: oleski
tel. 692516294
krzysjaron@interia.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Olesno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utwardzenie placu manewrowego przed chlewnią, wg przedmiaru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;

Dokument nr: 120/13/11/2019

Składanie ofert:
Koniec terminu składania ofert
2019-11-27

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
2020-08-31

Uwagi:
Kryteria
Kryterium Waga
Czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub ust 20
Cena 80
Opis sposobu przyznania punktacji
Kryterium oceny ofert oraz przyznawania punktacji stosowanym przez Zamawiającego, będzie cena w 80% i najkrótszy czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki w 20%. Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 1, a największa to 3. Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium. Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego. Jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot który wskazał, krótszy termin wykonania zadania.
Sposób wyliczenia zdobytych punktów dla oferentów dla kryterium cena:
Oferta z najniższą ceną netto - 3 pkt. x 80%
Kolejna z ofert pod względem wysokości ceny - 2 pkt. x 80%
Oferty następne z najwyższą ceną - 1 pkt. x 80%
Sposób wyliczenia zdobytych punktów dla oferentów dla kryterium czas reakcji serwisu:
Oferta z najkrótszym czasem reakcji - 3 pkt. x 20%
Kolejna z ofert pod względem czasu reakcji - 2 pkt. x 20%
Oferty następne z najdłuższym czasem reakcji - 1 pkt. x 20%
Odrzucenie oferty
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
- została złożona przez podmiot:
o niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub
o powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą. Wymienione wyżej powiązania polegają na:
* uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
* posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
* pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
* pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
* pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
- została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.