Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dodatkowej, uzupełniającej instalacji wentylacji oraz klimatyzacji

Przedmiot:

Wykonanie dodatkowej, uzupełniającej instalacji wentylacji oraz klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
ul. Barlickiego 13
45-083 Opole
powiat: Opole
tel. (77) 454 32 66 wew. 146
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dodatkowej, uzupełniającej instalacji
wentylacji oraz klimatyzacji w strefie podbasenia, pomieszczeniach technicznych
i pomieszczeniu obsługi na terenie obiektu krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu przy
ul. Prószkowskiej 96, w ramach zadania budżetowego pn.: ,,Wykonanie zastępczej
instalacji wentylacji w pomieszczeniu podbasenia na terenie obiektu Kryta Pływalnia
Wodna Nuta".
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w
złotych kwoty 30.000 euro.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dodatkowej, uzupełniającej instalacji wentylacji oraz
klimatyzacji w strefie podbasenia, pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniu obsługi na terenie
obiektu krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96, w ramach zadania
budżetowego pn.: ,,Wykonanie zastępczej instalacji wentylacji w pomieszczeniu podbasenia na terenie
obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta".
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

Dokument nr: DZP.2310.52.2019

Składanie ofert:
7) Termin składania propozycji cenowej: 18.11.2019 r.
10) Propozycję cenową można złożyć w jednej wybranej przez Zleceniobiorcę formie:
o osobiście w sekretariacie Dyrekcji MOSiR w Opolu pok. 113;
o za pośrednictwem poczty na adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Barlickiego 13
45-083 Opole;
o drogą elektroniczną na adres: izp@mosir.opole.pl
W przypadku składania propozycji cenowej drogą mailową przedmiotowy dokument należy
przesłać w formie skanu.

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymienione prace należy wykonać do dnia 16.12.2019 r.

Wymagania:
4. Warunki płatności: 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót.
5. Kryterium wyboru oferty cenowej: cena brutto 100%.
6. Procedura postępowania oraz informacje o sposobie porozumiewania:
1) Zleceniobiorca może zwrócić się do Zleceniodawcy o wyjaśnienie treści zaproszenia drogą
elektroniczną na adres: izp@mosir.opole.pl
Zleceniodawca jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął do Zleceniodawcy nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 1) zaproszenia lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zleceniodawca może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcom, którym
przekazał zaproszenie, bez ujawniania źródła zapytania.
4) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5) W uzasadnionych przypadkach Zleceniodawca może w każdym czasie przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść zaproszenia do składania ofert i przekazać je Zleceniobiorcom
którym przekazał zaproszenie.
6) Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do zaproszenia zamieszczanymi
na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące
monitorowanie strony internetowej, na której zamieszczono zaproszenie
www.mosir.opole.pl/przetara w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na
zapytania do zaproszenia bądź wyjaśnieniami zaproszenia lub wprowadzonymi zmianami do
zaproszenia.
7. Sposób przygotowania oferty i opis sposobu obliczania propozycji cenowej:
1) Zleceniobiorca może złożyć tylko jedną propozycję cenową dotyczącą przedmiotu zamówienia.
2) Propozycja cenowa ma być napisana czytelnie w języku polskim.
3) Propozycja cenowa musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy,
zgodnie z formą reprezentacji Zleceniobiorcy określoną w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Zleceniobiorcy.
4) Zleceniobiorca zobowiązany jest określić cenę ryczałtową jako należną mu za wykonanie
określonych prac.
5) Cena propozycji cenowej musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
6) Oferta składana przez Zleceniobiorcę powinna być sporządzona na formularzu propozycji cenowej
(załącznik nr 2).
8) Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
9) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Zleceniobiorcy z postępowania jeżeli
proponowana cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny
podatek od towarów i usług.
W przypadku podpisywania propozycji cenowej przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Zleceniobiorcy, należy do propozycji dołączyć stosowne
pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
W przypadku składania propozycji cenowej drogą elektroniczną przedmiotowy dokument należy
przesłać w formie skanu, a oryginał przedłożyć po rozstrzygnięciu postępowania.
9. Inne istotne postanowienia zapytania o propozycję cenową:
1) Pozostałe istotne warunki wykonania zamówienia nie objęte niniejszym zapytaniem
o propozycje cenową, określone zostaną w umowie ze Zleceniobiorcą, którego propozycja
cenowa wybrana zostanie jako najkorzystniejsza.
2) W przypadku uchylania się Zleceniobiorcy, którego propozycja cenowa wybrana zostanie jako
najkorzystniejsza od podpisania umowy i przyjęcia jej warunków, umowa podpisana zostanie
z drugim w kolejności Zleceniobiorcą, którego propozycja cenowa wybrana zostanie jako
najkorzystniejsza.
3) W czasie trwania umowy Zleceniobiorca nie może powierzać jej wykonania osobom trzecim
bez zgody Zleceniodawcy.

Kontakt:
8. Osobą uprawnioną do kontaktu ze Zleceniobiorcą jest:
Justyna Bienias - tel. (77) 454 32 66 wew. 146

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.