Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3878z ostatnich 7 dni
14656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup elementów zamiennych do urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Przedmiot:

Zakup elementów zamiennych do urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO
Elektrowniana 25
45-920 Opole
powiat: Opole
+48 77 423 52 62 Adres
Monika.Majborska-Rabe@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/29557/details
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup elementów zamiennych do urządzeń sterowania ruchem kolejowym dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Przetarg nieograniczony
Opis postępowania:

Karta przekaźnikowa WST8044/3 do sterownika zwrotnicowego EOW - 1 szt.
Karta transmisji MC2/1608/US do sterownika zwrotnicowego EOW - 1 szt.
Czujnik szynowy 2N59-1R-200-45 z kablem 10m. - 1 szt.
KARTA zwrotnicowa WST8045/6 do sterownika zwrotnicowego EOW - 1 szt.
Płyta główna WLM3L do sterownika zwrotnicowego EOW - 1 szt.
KARTA zwrotnicowa MC1/1606/9 do sterownika zwrotnicowego EOW - 1 szt.
KARTA licznikowa AK19/115/3 do sterownika zwrotnicowego EOW - 1 szt.

Dokument nr: POST/GEK/GEK/PMR-ELO/13137/2019

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/29557/details
Termin składania wniosków/ofert:

22-11-2019 14:00
Czy jawne otwarcie ofert:
Nie

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:

Puste
Termin wykonania zamówienia:
do 4 tygodni od daty wystawienia zamówienia - dla każdej z Części.

Wymagania:
Dodatkowe informacje:

1. Opis warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zakupowym, sposób dokonywania oceny ich spełnienia oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełnienia tych warunków określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Kryteria oceny ofert wraz z wagą oraz opis przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert określono w SIWZ.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.
7. Ofertę należy złożyć w 1 (jednym) egzemplarzu - w formie elektronicznej . Szczegóły dot. OPISU SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY opisane są w pkt. 6 SIWZ.
8. Termin związania Ofertą: 60 dni
9. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
11. Zamawiający przewiduje wybór Najkorzystniejszej Oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych.
12. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
13. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.
14. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Zamówienia, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
15. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetarg/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
16. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
17. W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Procedury (PROC 10032/D) i Kodeksu cywilnego.

Uwagi:
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Kategorie zakupowe:
Numer Kodu Nazwa kodu
ELK.30502 Urządzenia pomiarowe pozostałych wielkości fizycznych
Typ Postępowania:
Niepubliczny
Czy planowane jest zawarcie umowy ramowej?:
Nie

Kontakt:
Osoba kontaktowa:

Monika Majborska-Rabe
Adres mailowy do osoby kontaktowej:

Monika.Majborska-Rabe@gkpge.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.