Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
782z dziś
4681z ostatnich 7 dni
16233z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pracowni szkolnych

Przedmiot:

Remont pracowni szkolnych

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
ul. Struga 16
45-073 Opole
powiat: Opole
tel. 774 536 651, faks 774 536 652
sekretariat@staszic.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pracowni szkolnych w ramach projektu ,,Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu", tj. o Zadanie 1. Remont i adaptacja pracowni chemicznej i ochrony środowiska w ZSZ Staszic: - roboty ogólnobudowlane, m.in. tynkowanie, malowanie, wykonanie posadzki, - roboty elektryczne, - roboty instalacyjne: wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjne, gazowe. o Zadanie 2. Remont pracowni komunikacji w ZSZ Staszic: - wykonanie okablowania, - malowanie, - roboty elektryczne. o Zadanie 3. Remont pracowni w ZS Ekon.: - roboty ogólnobudowlane, m.in. wykonanie ścianek działowych, tynkowanie, malowanie, wykonanie posadzki. o Zadanie 4. Remont i modernizacja pracowni w ZSZ nr 4: - roboty ogólnobudowlane, m.in. roboty rozbiórkowe, wykonanie posadzek, tynkowanie, malowanie, - roboty elektryczne o Zadanie 5. Remont pracowni w ZSZ nr 4: - roboty ogólnobudowlane, m.in. wykonanie posadzki, roboty rozbiórkowe, tynkowanie, malowanie, - roboty instalacyjne c.o. - roboty elektryczne

Część nr: 1 Nazwa: Remont i adaptacja pracowni chemicznej i ochrony środowiska w ZSZ Staszic dla potrzeb nowego kierunku: technik ochrony środowiska w zawodzie: TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Z ELEMENTAMI EDUKACJI POŻARNICZEJ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont i adaptacja pracowni chemicznej i ochrony środowiska w ZSZ Staszic: - roboty ogólnobudowlane, m.in. tynkowanie, malowanie, wykonanie posadzki, - roboty elektryczne, - roboty instalacyjne: wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjne, gazowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania przedmiotu umowy 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: z dniem zawarcia umowy. 2. Termin przekazaniu placu budowy: do 10 lutego 2020 r. 3. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30 dni od dnia 10 lutego 2020 r.

Część nr: 2 Nazwa: Remont pracowni komunikacji w ZSZ Staszic dla potrzeb nowego kierunku: technik ochrony środowiska w zawodzie: TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA z ELEMENTAMI EDUKACJI POŻARNICZEJ oraz do pozostałych kierunków.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont pracowni komunikacji w ZSZ Staszic: - wykonanie okablowania, - malowanie, - roboty elektryczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45311000-0, 45314310-7, 45314320-0, 32410000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania przedmiotu umowy 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: z dniem zawarcia umowy. 2. Termin przekazaniu placu budowy: do 3 dni od daty zawarcia umowy. 3. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 14 dni od daty zawarcia umowy.

Część nr: 3 Nazwa: Remont pracowni w ZS Ekon. pn. Technik audio-wizualnych w e-marketingu do prowadzenia zajęć z reżyserii dźwięku, montażu filmowego, zajęć muz.-plastycznych w zawodzie TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont pracowni w ZS Ekon.: - roboty ogólnobudowlane, m.in. wykonanie ścianek działowych, tynkowanie, malowanie, wykonanie posadzki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania przedmiotu umowy 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: z dniem zawarcia umowy. 2. Termin przekazaniu placu budowy: do 3 dni od daty zawarcia umowy. 3. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 14 dni od daty zawarcia umowy.

Część nr: 4 Nazwa: Remont i modernizacja pracowni w ZSZ nr 4 w zakresie turystyki aktywnej dla kształcenia w zawodzie: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - wdrażanie innowacyjnych form kształcenia.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont i modernizacja pracowni w ZSZ nr 4: - roboty ogólnobudowlane, m.in. roboty rozbiórkowe, wykonanie posadzek, tynkowanie, malowanie, - roboty elektryczne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania przedmiotu umowy 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: z dniem zawarcia umowy. 2. Termin przekazaniu placu budowy: do 3 dni od daty zawarcia umowy. 3. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30 dni od daty zawarcia umowy.

Część nr: 5 Nazwa: Remont pracowni w ZSZ nr 4 w zakresie zdrowego stylu życia i coachingu w ramach kształcenia w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - wdrażanie innowacyjnych form kształcenia.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont pracowni w ZSZ nr 4: - roboty ogólnobudowlane, m.in. wykonanie posadzki, roboty rozbiórkowe, tynkowanie, malowanie, - roboty instalacyjne c.o. - roboty elektryczne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania przedmiotu umowy 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: z dniem zawarcia umowy. 2. Termin przekazaniu placu budowy: do 3 dni od daty zawarcia umowy. 3. Termin wykonania przedmiotu umowy: a) sali 20 oraz siłowni do 14 dni od daty zawarcia umowy; b) sali 108: do 30 dni od dnia 10 lutego 2020 r., tj. do 10.03.2020 r.

CPV: 45000000-7,45310000-3,45330000-9,45300000-0,45311000-0,45314310-7,45314320-0,32410000-0

Dokument nr: 622070-N-2019, BKZ.5/1/2019/PN

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://staszicopole.bip.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemny
Adres:
Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu, ul. A. Struga 16, 45-073 Opole.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-29, godzina: 11:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
30
14
14
30
2020-03-10

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy (dotyczy Zadania 1): - wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę o wartości brutto minimum 100 000 zł polegającą na remoncie, budowie lub przebudowie obiektu budowlanego, która swoim zakresem obejmowała również instalację gazową, - dysponują kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń gazowych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Wzór wykazu załączono do SIWZ. b. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu dołączono do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do formularza ,,OFERTA PRZETARGOWA" Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25a ust. 1 Prawa). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W tym celu w oświadczeniu Wykonawca wypełnia część dotyczącą żądania Zamawiającego. Wzór oświadczenia załączono do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału. W przypadku wykazania doświadczenia lub zdolności zawodowej, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do formularza ,,OFERTA PRZETARGOWA" załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia lub zdolności zawodowej wystawione przez podmiot udostępniający. 3. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika, pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku konsorcjum. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawa, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia załączono do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.