Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3878z ostatnich 7 dni
14656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja (utrzymanie) cieków i rzek

Przedmiot:

Konserwacja (utrzymanie) cieków i rzek

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
tel. +48 (22) 37 20 260, faks +48 (22) 37 20 295
gliwice@wody.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja (utrzymanie) cieków i rzek będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych realizowanych w ramach zadania pn.: ,,Konserwacja (utrzymanie) cieków i rzek będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach" z podziałem na 5 odrębnych zadań. Przedmiotowy zakres prac w poszczególnych zadaniach obejmuje: Dla zadania nr 1 tj. Remont koryta cieku Czarniawka w km 8+963-8+969 oraz 8+999-9+083 w m. Ruda Śląska, gm. Ruda Śląska: o Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych o Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami podsiębiernymi na odkład w gruncie kategorii III o Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m o Odspajanie skał metodą strzelania krótkimi otworami o Rozbiórka bruku z prefabrykatów betonowych, bruk z dybli o grubości 25 cm o Wykonanie bruku z dybli na skarpach o wysokości do 4 m, skarpy o powierzchniach płaskich, bruk grubości 25 cm, wykonanie z brzegu o Wykonanie spoinowania bruku o Wykonanie podsypek o Ułożenie krawężników betonowych o Plantowanie dna i skarp, o Humusowanie i obsiew skarp Dla zadania nr 2 tj. Zabudowa wyrwy w prawobrzeżnym wale rzeki Bytomki w km 3+220 do 3+334 w m. Zabrze, gm. Zabrze: Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych o Zakup i dowóz gruntu na nasyp o Ułożenie włókniny syntetycznej o gramaturze 250 g/m2 o Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi o Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi o Plantowanie i obsiew o Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych, kiszki fi 20++20 cm o Wykonanie narzutu kamiennego luzem z kamienia ciężkiego. Dla zadania nr 3 tj. Zabudowa wyrw na cieku Nacyna w km 1+314 -1+370 oraz w km 1+530-1+600, m. Rybnik: o zasypanie wyrwy w km 1+314 - 1+370 na prawym brzegu cieku Nacyna poprzez: montaż u podstawy skarpy cieku ubezpieczenia z koszy siatkowo-kamiennych 0,5x0,5 m z wypełnieniem ich kamieniami o gr. 8-20 cm, umocnienie skarpy geowłókniną o gramaturze 500g/m2 ,zabudowę wyrwy mieszanką kruszyw kamiennych naturalnych tj. klińca grubego i tłucznia kamiennego wraz z formowaniem skarpy pod montaż materaca siatkowo-kamiennego, montaż materaca siatkowo-kamiennego na skarpie 1,0x0,3 m z wypełnieniem kamieniami o gr. 8-20 cm, uformowaniu skarpy z gruntów spoistych, humusowanie skarpy powyżej materaca z obsiewem mieszanką traw przy gr. warstwy humusu 5,0 cm o zasypanie wyrwy w km 1+550 - 1+600 na lewym brzegu cieku Nacyna poprzez: montaż u podstawy skarpy ubezpieczenia z koszy siatkowo-kamiennych 0,5x0,5 m, z wypełnieniem ich kamieniami o gr. 8-20 cm, zabudowę wyrw mieszanką kruszyw kamiennych tj. klińca grubego i tłucznia kamiennego za koszami siatkowo-kamiennymi Dla zadania nr 4 tj. Konserwacja cieku Sośnicowickiego w km 1+160-1+720, oraz w km 3+000-3+490, m. Sośnicowice, Trachy: o ręczne wykoszenie wraz z wygrabieniem porostów ze skarp rzeki o hakowanie roślin korzeniących się z dna cieku o wykonanie palisady z kołków o naprawa opasek z kiszki faszynowej o umocnienie skarp włókniną syntetyczną o wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, o plantowanie skarp o obsiew Dla zadania nr 5 tj. Konserwacja cieku K-5 (Ligocki) wraz z suchym zbiornikiem przeciwpowodziowym w km 0+000-4+800 m. Ligota Książęca, gm. Rudnik : o ręczne wykaszanie porostów ze skarp cieku, ze skarp korony zapory głównej i bocznej oraz rowów opaskowych wraz z wygrabieniem o ręczne ścinanie i karczowanie krzaków o oczyszczenie koryta betonowego z namułu z wywozem o oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr.0,6m o hakowanie roślin korzeniących się z dna cieku oraz niecki wypadowej i części wlotowej Warunki dodatkowe: 1) Szczegółowy zakres robót związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w przedmiarach robót, stanowiących załączniki nr 9.1-9.5 do SIWZ oraz na mapach stanowiących załączniki nr 9.6-9.10 do SIWZ. 2) Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie i wyjaśnił ewentualne wątpliwości poprzez zadanie pytań związanych z realizacją zamówienia 3) Prace objęte zamówieniem winny być wykonane z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową, przedmiarem określającym szczegółowy zakres prac oraz poleceniami osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do nadzoru. 4) W trakcie wykonywania prac Wykonawca przemieszcza się wzdłuż konserwowanego obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza. 5) Wykonawca zobowiązany jest do: - utrzymania czystości i porządku na terenie realizowanych prac oraz w jego otoczeniu, - prowadzenia prac w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej, - utrzymania ruchu publicznego na drogach w obrębie konserwowanych obiektów w okresie realizacji robót aż do ich zakończenia i odbioru. 6) Prace wykonywać należy przy użyciu kosiarek ręcznych. 7) W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia prac przez Wykonawcę nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 8) W przypadku wystąpienia konieczności wejścia w teren osób trzecich Wykonawca uzyska we własnym zakresie stosowne zgody od tych osób, a po wykonaniu prac przywróci teren do stanu pierwotnego lub pokryje ewentualne koszty związane z odszkodowaniem. 9) Dojazd do obiektów odbywać się będzie istniejącymi drogami lokalnymi, natomiast komunikacja pomiędzy brzegami nastąpi po istniejących mostach i przejazdach w bród, rampach, przepustach. W przypadku uszkodzenia ww. infrastruktury Wykonawca dokona jej naprawy na koszt własny. 10) W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca uzyska zezwolenie właściciela drogi na zajęcie pasa drogowego i pokryje koszty z tym związane. 11) Wykonawca odpowiada za ochronę istniejącej infrastruktury technicznej w obrębie prowadzonych prac. W przypadku uszkodzenia mienia osób trzecich Wykonawca bezzwłocznie powiadomi o zaistniałym fakcie zainteresowane strony oraz osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest dokonać napraw i pokryć koszty wyrządzonej szkody na koszt własny. 12) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany stosować się do przepisów zawartych w regulacjach prawnych z zakresu ochrony środowiska. Prace wykonywać należy w sposób niewywierający szkodliwego wpływu na środowisko. 13) Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem cieków wodnych substancjami ropopochodnymi oraz możliwością powstania pożaru w trakcie wykonywanych prac. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 14) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych pracowników. Wyposaży na własny koszt pracowników w odzież ochronną oraz sprawny sprzęt niezbędny do wykonania prac oraz będzie go utrzymywał we właściwym stanie technicznym przez okres trwania umowy. 15) W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca obowiązany jest przestrzegać przepisy działu dziesiątego, rozdziału I ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917, ze zmianami). 16) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 17) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu stosownie do warunków terenowych i parametrów wału, tak aby nie dopuścić do uszkodzenia struktury korony oraz skarp obwałowania. 18) Używany sprzęt musi być sprawny technicznie oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy te muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do obiektów. 19) Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i/lub systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 20) Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów. 21) Pod pojęciem ,,równoważności" rozwiązania w szczególności rozumie się: wykazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze - opisane daną normą lub znakiem - parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, kompo-nentu, produktu, takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubatura, gęstość, kształt, kolorystyka, struktura, rodzaj materiału i komponentu. 22) Prace objęte zamówieniem nie wymagają sporządzenia dokumentacji projektowej, aprobat technicznych oraz innych dokumentów technicznych. 23) Koszty wynikające z ww. warunków dodatkowych należy uwzględnić w cenie oferty w kosztach ogólnych lub wyodrębnić w pozycji kosztorysowej (w zależności od wyboru Wykonawcy)

Część nr: 1 Nazwa: Remont koryta cieku Czarniawka w km 8+963-8+969 oraz 8+999-9+083 w m. Ruda Śląska, gm. Ruda Śląska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotowy zakres prac obejmuje: Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych, Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami podsiębiernymi na odkład w gruncie kategorii III,Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m, Odspajanie skał metodą strzelania krótkimi otworami, Rozbiórka bruku z prefabrykatów betonowych, bruk z dybli o grubości 25 cm, Wykonanie bruku z dybli na skarpach o wysokości do 4 m, skarpy o powierzchniach płaskich, bruk grubości 25 cm, wykonanie z brzegu, Wykonanie spoinowania bruku, Wykonanie podsypek, Ułożenie krawężników betonowych, Plantowanie dna i skarp, Humusowanie i obsiew skarp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7, 90721800-5, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium ,,Termin wykonania" T - Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób: Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 18 grudnia 2019 r. - 40 punktów, Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 23 grudnia 2019 r. - 20 punktów, Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 27 grudnia 2019 r. - 0 punktów, W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu zamówienia - Zamawiający przyjmie do oceny termin wykonania do 27 grudnia 2019r., za który wykonawca otrzyma 0 pkt.

Część nr: 2 Nazwa: Zabudowa wyrwy w prawobrzeżnym wale rzeki Bytomki w km 3+220 do 3+334 w m. Zabrze, gm. Zabrze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotowy zakres prac obejmuje: Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych, Zakup i dowóz gruntu na nasyp, Ułożenie włókniny syntetycznej o gramaturze 250 g/m2, Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi, Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, Plantowanie i obsiew, Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych, kiszki fi 20++20 cm, Wykonanie narzutu kamiennego luzem z kamienia ciężkiego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7, 90721800-5, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium ,,Termin wykonania" T - Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób: Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 18 grudnia 2019 r. - 40 punktów, Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 23 grudnia 2019 r. - 20 punktów, Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 27 grudnia 2019 r. - 0 punktów, W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu zamówienia - Zamawiający przyjmie do oceny termin wykonania do 27 grudnia 2019r., za który wykonawca otrzyma 0 pkt.

Część nr: 3 Nazwa: Zabudowa wyrw na cieku Nacyna w km 1+314 -1+370 oraz w km 1+530-1+600, m. Rybnik
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotowy zakres prac obejmuje: zasypanie wyrwy w km 1+314 - 1+370 na prawym brzegu cieku Nacyna poprzez: montaż u podstawy skarpy cieku ubezpieczenia z koszy siatkowo-kamiennych 0,5x0,5 m z wypełnieniem ich kamieniami o gr. 8-20 cm, umocnienie skarpy geowłókniną o gramaturze 500g/m2, zabudowę wyrwy mieszanką kruszyw kamiennych naturalnych tj. klińca grubego i tłucznia kamiennego wraz z formowaniem skarpy pod montaż materaca siatkowo-kamiennego, montaż materaca siatkowo-kamiennego na skarpie 1,0x0,3 m z wypełnieniem kamieniami o gr. 8-20 cm, uformowaniu skarpy z gruntów spoistych, humusowanie skarpy powyżej materaca z obsiewem mieszanką traw przy gr. warstwy humusu 5,0 cm, zasypanie wyrwy w km 1+550 - 1+600 na lewym brzegu cieku Nacyna poprzez: montaż u podstawy skarpy ubezpieczenia z koszy siatkowo-kamiennych 0,5x0,5 m, z wypełnieniem ich kamieniami o gr. 8-20 cm, zabudowę wyrw mieszanką kruszyw kamiennych tj. klińca grubego i tłucznia kamiennego za koszami siatkowo-kamiennymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7, 90721800-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium ,,Termin wykonania" T - Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób: Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 18 grudnia 2019 r. - 40 punktów, Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 23 grudnia 2019 r. - 20 punktów, Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 27 grudnia 2019 r. - 0 punktów, W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu zamówienia - Zamawiający przyjmie do oceny termin wykonania do 27 grudnia 2019r., za który wykonawca otrzyma 0 pkt.

Część nr: 4 Nazwa: Konserwacja cieku Sośnicowickiego w km 1+160-1+720, oraz w km 3+000-3+490, m. Sośnicowice, Trachy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotowy zakres prac obejmuje:ręczne wykoszenie wraz z wygrabieniem porostów ze skarp rzeki, hakowanie roślin korzeniących się z dna cieku, wykonanie palisady z kołków, naprawa opasek z kiszki faszynowej, umocnienie skarp włókniną syntetyczną, wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, plantowanie skarp,obsiew.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7, 90721800-5, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium ,,Termin wykonania" T - Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób: Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 18 grudnia 2019 r. - 40 punktów, Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 23 grudnia 2019 r. - 20 punktów, Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 27 grudnia 2019 r. - 0 punktów, W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu zamówienia - Zamawiający przyjmie do oceny termin wykonania do 27 grudnia 2019r., za który wykonawca otrzyma 0 pkt.

Część nr: 5 Nazwa: Konserwacja cieku K-5 (Ligocki) wraz z suchym zbiornikiem przeciwpowodziowym w km 0+000-4+800 m. Ligota Książęca, gm. Rudnik
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotowy zakres prac obejmuje: ręczne wykaszanie porostów ze skarp cieku, ze skarp korony zapory głównej i bocznej oraz rowów opaskowych wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków, oczyszczenie koryta betonowego z namułu z wywozem, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr.0,6m, hakowanie roślin korzeniących się z dna cieku oraz niecki wypadowej i części wlotowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45246400-7, 90721800-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium ,,Termin wykonania" T - Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób: Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 18 grudnia 2019 r. - 40 punktów, Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 23 grudnia 2019 r. - 20 punktów, Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 27 grudnia 2019 r. - 0 punktów, W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu zamówienia - Zamawiający przyjmie do oceny termin wykonania do 27 grudnia 2019r., za który wykonawca otrzyma 0 pkt.

CPV: 90721800-5,45246400-7,77310000-6

Dokument nr: 607702-N-2019, GL.ROZ.281.46.2019.AR

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej podpisaną własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu na którym należy napisać: - nazwę i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ul. Sienkiewicza 2 , 44-100 Gliwice - nazwę zamówienia, - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , - ,,Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert" .
Adres:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-29, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-27

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem zdolności technicznej umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej : 11.3.3.A.1) Dla zadania nr 1 tj. Remont koryta cieku Czarniawka w km8+963-8+969 ORAZ 8+999-9+083 w m. Ruda Śląska, gm. Ruda Śląska - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji rzeki lub cieku o wartości 50.000,00 zł. 11.3.3.A.2) Dla zadania nr 2 tj. zabudowa wyrwy w prawobrzeżnym wale rzeki Bytomki w km. 3+220 DO 3+334 w m. Zabrze, gm. Zabrze - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji rzeki lub cieku o wartości 20.000,00 zł. 11.3.3.A.3) Dla zadania nr 3: tj. zabudowa wyrwy na cieku Nacyna w km. 1+314 -1+370 oraz km. 1+530-1+600, m. Rybnik - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji rzeki lub cieku o wartości 25.000,00 zł. 11.3.3.A.4) Dla zadania nr 4 tj. Konserwacja cieku Sośnicowickiego w km 1+160-1+720, oraz w km 3+000-3+490, m. Sośnicowice, Trachy - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji rzeki lub cieku o wartości 8.000,00 zł. 11.3.3.A.5) Dla zadania nr 5 tj. Konserwacja cieku K-5 (Ligocki) wraz z suchym zbiornikiem przeciwpowodziowym w km 0+000-4+800 m. Ligota Książęca, gm. Rudnik - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji rzeki lub cieku o wartości 30.000,00 zł. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem. Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w załączonych dokumentach na zasadzie spełnia/nie spełnia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych (wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 6). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w załączniku nr 5. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy: wykaz podwykonawców - w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcom.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.