Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane w zakresie bieżącej konserwacji budynku

Przedmiot:

Roboty budowlane w zakresie bieżącej konserwacji budynku

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Józefińska 14
30-529 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: +48126165427 Faks: 12 616-54-28
sz@mops.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie bieżącej konserwacji budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Bardosa 9 w Krakowie:
1) malowanie pomieszczeń parteru oraz I piętra,
2) wymiana drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych na parterze.
2. Szczegółowy zakres prac określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
3. Sposób rozliczenia kosztorysowy - na podstawie kosztorysów zamiennych i powykonawczych, do wysokości wartości umowy. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest sporządzić obmiar, który będzie zweryfikowany przez zamawiającego.

Dokument nr: SZ. 271.1.1016.2019

Składanie ofert:
V. Sposób przygotowania i składanie ofert.
Oferty, na formularzu ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia należy składać na następujący adres mailowy: sz@mops.krakow.pl. Oferty należy składać w terminie do dnia 20 listopada 2019 roku do godz. 10:00. W tytule wiadomości proszę wpisać ,,Oferta dotycząca zamówienia nr 271.1.1016.2019 - roboty budowlane w zakresie bieżącej konserwacji budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Bardosa 9 w Krakowie".

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania:
Do 21 dni od dnia przekazania placu budowy.

Wymagania:
III. Postanowienia dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów, jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Oświadczenie w tej sprawie ma być dołączone do oferty.
2. Jeżeli wykonawca uznaje, że dokumentacja (przedmiar i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) ma lub może mieć wpływ na nie zapewnienie należytej jakości robót, zobowiązany jest otym poinformować Zamawiającego przed złożeniem oferty.
3. Zamawiający zaleca, by Wykonawcy zapoznali się z miejscem realizacji prac przed złożeniem oferty. Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na dokonanie wizji.
4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zapewniając na własny koszt siłę roboczą oraz wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji.
5. Sposób rozliczenia wynagrodzenia: kosztorysowy, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rozliczenie na podstawie kosztorysów powykonawczych i zamiennych - zgodnie z faktyczną ilością wykonanych robót - do wysokości kwoty umowy.
6. Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy uproszczony, sporządzone wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
7. Wykonawca ma obowiązek umieścić w kosztorysie ofertowym całkowity zakres i rodzaj robót określony w przedmiarze Zamawiającego.
8. Po podpisaniu umowy Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć kosztorys szczegółowy.
9. Wykonawca ma obowiązek podać w ofercie wykaz osób odpowiedzialnych za kontakt z Zamawiającym wraz z ich danymi teleadresowymi (nr tel. komórkowego, adres poczty elektronicznej lub nr faksu). Tylko korespondencja podpisana przez te osoby ma charakter wiążący.
10. Wykonawca ma obowiązek podać nr faksu lub adres poczty elektronicznej, na które będzie przesyłana korespondencja od Zamawiającego. Wysyłanie korespondencji na podany nrfaxu lub adres poczty elektronicznej jest równoznaczne z przekazaniem tego dokumentu Wykonawcy. Bieg wszelkich terminów podanych w korespondencji rozpoczyna się z chwilą wysłania korespondencji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawność urządzeń i systemów z jego strony odpowiadających za odbiór korespondencji.
11. W przypadku korespondencji przesyłanej przez Wykonawcę ma być ona dostarczona na Dziennik Podawczy Zamawiającego w jego siedzibie przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie oraz każdorazowo natychmiastowo przesyłana poczta elektroniczną na adres: dg@mops.krakow.pl lub do@mops.krakow.pl
IV. Doświadczenie wykonawcy i osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia:
1. Wykonawca przedstawi w ofercie wykaz osób odpowiedzialnych z jego strony za realizację przedmiotu zamówienia oraz dokumenty potwierdzające, że mogą oni pełnić powierzone im przez Wykonawcę funkcje, w tym w szczególności: potwierdzenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów oraz odpowiednie uprawnienia budowlane. Zamawiający wymaga uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia, ze strony Wykonawcy, osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
2. Wykonawca winien wykazać się realizacją w przeciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości minimalnej prac 40.000,00 zł netto, polegającej na remoncie lub modernizacji obiektu (lokalu), użytkowego bądź mieszkalnego.
3. Wykaz osób winien być przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu w sprawie zamówienia będą odrzucane.
3. Zamawiający będzie dokonywał poprawek rachunkowych i innych poprawek niepowodujących zmian treści oferty.
4. Oferta, złożona w języku polskim, powinna zawierać:
1) nazwę i dokładny adres Wykonawcy,
2) datę sporządzenia oferty,
3) cenę brutto,
4) kosztorys ofertowy uproszczony,
5) wykaz osób odpowiedzialnych z jego strony za realizację przedmiotu zamówienia oraz dokumenty potwierdzające, że mogą oni pełnić powierzone im przez Wykonawcę funkcje,
ó) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli nie jest ona uprawniona do reprezentowania podmiotu, zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
VI. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: cena = 100%
kryterium ceny = cena najniższa brutto spośród ważnych ofert x 100%
cena brutto badanej oferty
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

Kontakt:
12. Ze strony Zamawiającego upoważnieni do kontaktów z Wykonawcą są Michał Kasperczyk (tel. 12 616 5463; e-mail lukasz.glogowski@mops.krakow.pl i Tadeusz Witek (tel. 12 616 5464; e-mail tadeusz.witek@mops.krakow.pl) lub osoby ich zastępujące.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.