Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
564z dziś
4346z ostatnich 7 dni
14457z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych budynku...

Przedmiot:

Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych budynku szkoły

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Gnieźnie
ul. Mieszka I 27
62-200 Gniezno
powiat: gnieźnieński
tel. 61 426 34 48, faks 61 426 34 48
medykgniezno@op.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Gniezno
Wadium: 50.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 1) Przedmiotem zamówienia są wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zamierzenia budowlanego pod nazwą ,,Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie" w zakresie robót budowlanych, elektrycznych, instalacji c.o. i teletechnicznych, wymiany stropodachu, w budynku szkoły, przy ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. W zakresie branży budowlanej o wymiana drzwi wejściowych z obróbką; o wymiana okien w salach dydaktycznych, pracowniach zawodowych, pomieszczeniach administracyjnych, gospodarczych i korytarzach z jednoczesnym montażem nawiewników regulowanych automatycznie, wymianą parapetów wewnętrznych oraz obróbką; o uzupełnianie tynków po wymianie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji oświetleniowej i instalacji teletechnicznej; o ocieplenie poddasza nieużytkowego wełną mineralną; o malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji: elektrycznej, oświetleniowej, centralnego ogrzewania, teletechnicznej oraz okien i drzwi. STROPY: o drewniane - wykonanie rozbiórki wszystkich warstw do belek, wzmocnienie belek, ocieplenie stropu i wykonanie nowych izolacji oraz wykonanie nowych podłóg; o ceramiczne - wymiana wszystkich warstw podłóg z uwzględnieniem wykonania izolacji i warstw wyrównawczych oraz wykonanie nowych podłóg; o w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje (rezygnuje) z wykonania częściowego zakresu prac na poddaszu nieużytkowym zgodnie z załączoną Informacją dodatkową do projektu branży konstrukcyjnej. W zakresie branży sanitarnej o wymianę instalacji centralnego ogrzewania; o całość instalacji ma być podzielona na regulowane strefy grzewcze, różnicujące budynek pod względem sposobu użytkowania, jak również nasłonecznienia. W zakresie branży elektrycznej o wymianę instalacji zasilającej wraz z osprzętem, wymianę opraw na oprawy ze źródłem LED; o wykonanie nowej instalacji internetowej w budynku; o w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje (rezygnuje) wykonania automatycznej regulacji światła z uwzględnieniem światła dziennego oraz sterowania oświetleniem w pomieszczeniach z użyciem czujników obecności. W ramach budowy przewiduje się: UWAGA: materiały w tym również kolorystykę, technologię wykonania robót należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków, jako warunek prawidłowości wykonania zadania. Zamawiający informuje, że budynek szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (dawne Królewskie Gimnazjum Gnieźnieńskie) jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 2203/A Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 1991 r., znajduje się również w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Gniezna wpisanego do rejestru zabytków pod nr 2523/A Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 27 stycznia 1956 r. 2) Wszystkie prace prowadzone będą w obiekcie czynnym, realizacja prac wymaga uzgodnienia, w zakresie korzystania z obiektu w czasie realizacji prac budowlano - montażowych. Zamawiający winien zostać poinformowany o planowanych etapach prac wewnątrz obiektu i ewentualnych włączeniach z użytkowania poszczególnych części budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 3) Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w toku wykonywania umowy przez zamawiającego

CPV: 45453000-7,45310000-3,45331100-7,45310000-3,45400000-1,45410000-4,45420000-7,45430000-0,45450000-6,45200000-9

Dokument nr: 622250-N-2019, ZP 2/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.medyk.gniezno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-29, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada na rachunku bankowym lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe w wysokości co najmniej 250.000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250.000,00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane, każda polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) i każda o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN brutto
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty, zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.) - według załącznika nr 9,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - według załącznika nr 6. b) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wykonawca w terminie wyznaczonym na składanie ofert składa a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, c) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, d) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, e) dowód wniesienia wadium, jeżeli zostało ono wniesione w innej formie niż w pieniądzu, f) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego - jeśli dotyczy, pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie; g) oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO - jeżeli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 2)Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp (można w tym celu wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.