Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
186z dziś
3869z ostatnich 7 dni
15602z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi powiatowej

Przedmiot:

Przebudowa drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Gostyński
ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń
powiat: gostyński
tel. 65 575 25 13, faks 65 572 31 46
pzi@powiat.gostyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Gostyń
Wadium: 50 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola - Czajkowo o łącznej długości 3368,5 mb na odcinkach: km 0+464 do km 1+299; od km 0+000 do km 2+307,5; od km 2+709 do km 2+935
Zadanie obejmuje następujące roboty : 1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 2) roboty ziemne, 3) roboty odwodnieniowe związane z budową kanalizacji deszczowej, 4) roboty bitumiczne: podbudowa i nawierzchnia, 5) roboty brukarskie, 6) pobocza utwardzone kruszywem, 7) roboty wykończeniowe związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu

CPV: 45000000-7,45233140-2,45111000-1,45232130-2,45233220-7,45233221-4

Dokument nr: 622322-N-2019, KD.DR.272.2.20.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
www.bip.powiat.gostyn.pl/

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-29, godzina: 09:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a)doświadczenie zawodowe - wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, dróg obejmującą także budowę kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm, łącznie ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych o śr.1000 mm, roboty brukarskie o łącznej wartości robót co najmniej 5 000 000,00 zł brutto. b)dysponuje osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi - osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia( kierownik robót) musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanych w branży drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a także wskaże podstawę do dysponowania tymi osobami. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży decyzję o nadaniu wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku są-du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, d) wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy, przekazują oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz OFERTA - wypełniony i podpisany - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2) Zbiorcze zestawienie kosztów (załącznik nr 2) + kosztorysy ofertowe, sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy - zgodnie z załącznikami nr 2-1; 2-2; 2-3 do SIWZ. 3) Dowód potwierdzający wniesienie wadium. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a)ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b)ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego(konsorcjum) , o treści wymaganej w art.23 ust.2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela (lidera konsorcjum) wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców ( pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów.) Uwaga! Do oferty Wykonawca dołącza oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną a zgodność z oryginałem przez notariusza.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.