Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
592z dziś
4373z ostatnich 7 dni
14484z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAKUP MATERIAŁÓW DO MONTAŻU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ AUTOMATYKI STERUJĄCEJ I POMIAROWEJ

Przedmiot:

ZAKUP MATERIAŁÓW DO MONTAŻU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ AUTOMATYKI STERUJĄCEJ I POMIAROWEJ

Data zamieszczenia: 2019-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: EcoStrus Damfrost Magdalena Pędziwiatr
ul. Teofila Lenartowicza 4
42-207 Częstochowa
powiat: Częstochowa
793 755 876
biuro@ecostrus.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1217699
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MATERIAŁÓW DO MONTAŻU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ AUTOMATYKI STERUJĄCEJ I POMIAROWEJ
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu instalacji elektrycznej oraz automatyki sterującej i pomiarowej instalacji prototypowej pompy ciepła do badań, które są niezbędne w celu umożliwienia jej funkcjonowania.
Cel zamówienia
EcoStrus Damfrost Magdalena Pędziwiatr realizuje projekt pod nazwą ,,Opracowanie prototypu nowej generacji pomp ciepła typu bezpośrednie odparowanie/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi" dofinansowanego w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjności firmy do 30.06.2021r. poprzez realizację prac B+R oraz komercjalizację ich wyników których efektem będzie typoszereg pompy ciepła typu bezpośrednie odparowanie/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.
Efektem projektu będzie wdrożenie na rynek typoszeregu innowacyjnych pompy ciepła, min. 1 zgłoszenie patentowe/wzór użytkowy, wzrost sprzedaży, wzrost konkurencyjności firmy, wejście na nowe rynki zagraniczne, transfer wiedzy i technologii w wyniku intensyfikacji współpracy z jednostkami B+R.
W związku z powyższym prosimy o przesłanie oferty na zakup materiałów do montażu instalacji elektrycznej oraz automatyki sterującej i pomiarowej odpowiadającej parametrom ujętym w opisie przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów do montażu instalacji elektrycznej oraz automatyki sterującej i pomiarowej instalacji prototypowej pompy ciepła do badań, które są niezbędne w celu umożliwienia jej funkcjonowania.
ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ ZNAKÓW SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

CPV: 31600000-2

Dokument nr: 1217699

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 25-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Termin złożenia oferty Ofertę cenową należy złożyć do 25.11.2019 r. do godziny 09:00 w następującej formie:
2. Ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu na adres:
EcoStrus Damfrost Magdalena Pędziwiatr, ul. Teofila Lenartowicza 4, 42-207 Częstochowa
a) W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do:
EcoStrus Damfrost Magdalena Pędziwiatr
ul. Teofila Lenartowicza 4, 42-207 Częstochowa
Dotyczy: oferta na zakup materiałów do montażu instalacji hydraulicznej do odprowadzania ciepła
b) W przypadku składania ofert drogą elektroniczną ofertę należy złożyć na adres: biuro@ecostrus.pl. Pod ofertą konieczny jest podpis Wykonawcy (w formie skanu).
3. Ofertę powinny podpisać osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub osoba upoważniona. W przypadku podpisania oferty przez upoważnionego pełnomocnika należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie takiego pełnomocnictwa/upoważnienia.
Termin otwarcia i oceny ofert: 25.11.2019 godzina 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Ocenie podlegać będą oferty złożone do Zamawiającego oraz przesłane elektronicznie.
Ocena formalną oferty polegająca na weryfikacji czy oferta:
1. została złożona w terminie i miejscu zgodnym z zapytaniem
2. została złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania lub innym formularzu, który zawiera informacje tożsame z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 oraz zawiera wskazane w zapytaniu i załączniku nr 1 oświadczenia oferenta
3. została podpisana wraz z oświadczeniami oferenta zgodnie z reprezentacją właściwą dla oferenta,
Ocena ma charakter zero-jedynkowy w oparciu o to, czy oferent spełnia/nie spełnia ww. wymogi formalne.
Oferta musi spełnić wszystkie ww. warunki, aby przejść do etapu oceny merytorycznej.
Oferentowi przysługuje prawo do wycofania/poprawy złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert.
Oferentowi przysługuje prawo do uzupełnienia/poprawienia oferty po upływie terminu składania ofert jedynie na pisemne (mail lub pismo tradycyjne) wezwanie Zamawiającego i jedynie w zakresie spełnienia kryteriów formalnych.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Częstochowa Miejscowość: Częstochowa
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 nastąpi w okresie do 2 tygodni od daty zamówienia lub zawarcia umowy, jednak nie później niż do 31.12.2019
Adres dostawy: Biskupice 42-256, ul. Kościelna 62

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki działu w postępowaniu dotyczące:
o Oferent powinien posiadać potencjał, doświadczenie i wiedzę techniczną do realizacji całego zakresu przedmiotu zapytania ofertowego w terminie i miejscu wskazanym w zapytaniu ofertowym.
o Oferent jest związany z ofertą - okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Spełnienie w/w wymagań oferent potwierdza stosownymi oświadczeniami stanowiącymi obligatoryjne załączniki do oferty - wzory oświadczeń ujęto w załączniku nr 1. Oferty złożone bez oświadczeń nie będą rozpatrywane.
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki działu w postępowaniu dotyczące:
o Oferent powinien posiadać potencjał, doświadczenie i wiedzę techniczną do realizacji całego zakresu przedmiotu zapytania ofertowego w terminie i miejscu wskazanym w zapytaniu ofertowym.
o Oferent jest związany z ofertą - okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Spełnienie w/w wymagań oferent potwierdza stosownymi oświadczeniami stanowiącymi obligatoryjne załączniki do oferty - wzory oświadczeń ujęto w załączniku nr 1. Oferty złożone bez oświadczeń nie będą rozpatrywane.
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki działu w postępowaniu dotyczące:
o Oferent powinien posiadać potencjał, doświadczenie i wiedzę techniczną do realizacji całego zakresu przedmiotu zapytania ofertowego w terminie i miejscu wskazanym w zapytaniu ofertowym.
o Oferent jest związany z ofertą - okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Spełnienie w/w wymagań oferent potwierdza stosownymi oświadczeniami stanowiącymi obligatoryjne załączniki do oferty - wzory oświadczeń ujęto w załączniku nr 1. Oferty złożone bez oświadczeń nie będą rozpatrywane.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
bRAK
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki działu w postępowaniu dotyczące:
o Oferent powinien posiadać potencjał, doświadczenie i wiedzę techniczną do realizacji całego zakresu przedmiotu zapytania ofertowego w terminie i miejscu wskazanym w zapytaniu ofertowym.
o Oferent jest związany z ofertą - okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Spełnienie w/w wymagań oferent potwierdza stosownymi oświadczeniami stanowiącymi obligatoryjne załączniki do oferty - wzory oświadczeń ujęto w załączniku nr 1. Oferty złożone bez oświadczeń nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe warunki
bRAK
Warunki zmiany umowy
17. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w poniższym zakresie:
a) wysokości ceny w przypadku - zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy:
b) przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy produkcja danej kategorii materiału zostanie zakończona, ograniczona, lub udostępnione zostaną nowe rozwiązania po zaproponowaniu przez Wykonawcę materiałów o parametrach funkcjonalnych nie gorszych od parametrów stanowiących przedmiot Umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
OŚWIADCZENIE OFERENTA DOT. BRAKU POWIĄZAŃ
OŚWIADCZENIA OFERENTA DOT. ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
OŚWIADCZENIA OFERENTA DOT. POTENCJAŁU
Zamówienia uzupełniające
bRAK

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów:
Lp. Opis kryterium Znaczenie
1 Cena całkowita netto 100%
Wartość punktowa dla jedynego kryterium ,,cena całkowita netto (w PLN)" będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia z następującego wzoru:
Cena całkowita netto oferty z najniższą ceną
------------------------------------- x 100 = liczba punktów badanej oferty
cena całkowita netto oferty badanej
Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium ,,cena całkowita netto (w PLN)" wynosi 100 pkt.
Łącznie w ramach jedynego kryterium można osiągnąć 100 punktów ( waga 100%).
W cenie ofertowej powinny być zawarte wszystkie należności publicznoprawne obciążające Wykonawcę.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena oferty musi być podana w PLN; cyfrowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Każda część zamówienia będzie osobno poddawana ocenie.
Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
o pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie w/w wymagań oferent potwierdza stosownymi oświadczeniami stanowiącymi obligatoryjne załączniki do oferty - wzory oświadczeń ujęto w załączniku nr 1. Oferty złożone bez oświadczeń nie będą rozpatrywane.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ECOSTRUS-DAMFROST MAGDALENA PĘDZIWIATR
Adres
Teofila Lenartowicza 4
42-207 Częstochowa
śląskie , Częstochowa
Numer telefonu
793555824
NIP
9492055789
Tytuł projektu
Opracowanie prototypu nowej generacji pomp ciepła typu bezpośrednie odparowanie/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi
Numer projektu
RPSL.01.02.00-24-0098/19-00
Inne źródła finansowania
Wkład własny Beneficjenta

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Damian Pędziwiatr
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
793 755 876

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.