Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa elementów złącznych - łącznie 15665 szt

Przedmiot:

Zakup i dostawa elementów złącznych - łącznie 15665 szt

Data zamieszczenia: 2019-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: REMZAP Sp. z o.o w Puławach
Ignacego Mościckiego 12
24-110 Puławy
powiat: puławski
kmarek@remzap.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,903726,793300652a6b1fba14454fd955c2f4cf.html
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa elementów złącznych - łącznie 15665 szt.
Treść zapytania:
W części merytorycznej proszę o podanie terminu związania z ofertą oraz realnego terminu dostawy do każdej pozycji.
Proszę o dołączenie podpisanego oświadczenia z akceptacją Ogólnych Warunków Współpracy
Brak akceptacji będzie skutkował odrzuceniem oferty.
Zastrzegamy sobie prawo do zakupu wybranych pozycji.
Osoba do kontaktu: Marcin Jezierski (81) 473-11-57
Puławy, 15.11.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE Z13/345290
Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawa elementów złącznych - łącznie 15665 szt.
ZAMAWIAJĄCY: REMZAP Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu prowadzonym na Platformie Zakupowej pod adresem:[https://grupaazoty.logintrade.net/
](https://grupaazoty.logintrade.net/)
Zakres oferty technicznej: Proszę o potwierdzenie zgodności z wymaganiami i uwagami.
Wymagania: zgodnie z UWAGAMI DO KAŻDEJ Z POZYCJI
Zakres oferty handlowej: Proszę o podanie cen jednostkowych, dopuszcza się zakup częściowy.
Wszystkie dodatkowo załączone oferty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną.
Zakres dostawy: Zakres dostawy zgodny z częścią techniczną do zapytania ofertowego oraz uwagami zawartymi w zapytaniu.
Koszt dostawy: wliczony w cenę.
Forma dostawy: jednorazowa.
Baza dostawy: DDP Puławy wg Incoterms 2010. Magazyn Remzap Sp. z o.o. W przypadku dostaw z zagranicy prosimy o podanie kraju pochodzenia.
Termin dostawy: 20.12.2019r.
Cena: Prosimy o podanie ceny w złotych polskich (PLN)
Warunki płatności: Preferowana płatność jednorazowa z terminem płatności min. 30 dni po otrzymaniu faktury VAT na konto wskazane w jej treści. Podstawą wystawienia faktury jest protokół przyjęcia dostawy. Warunkiem realizacji przelewu jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia/podpisanie umowy przez obie strony.
Okres gwarancji: Zamawiający wymaga udzielania gwarancji na okres minimum 24 miesiące od daty dostawy.
Referencje: Prosimy o przesłanie listy referencyjnej w szczególności w zakresie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego oraz informacji na temat wdrożonego Systemu Zapewniania Jakości.
Język oferty: Oferta powinna być opracowana w języku polskim.
Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami:
w sprawach formalnych:
Karolina Marek tel.: +4881/473-13-32, fax: +4881/473-11-69
e-mail: [kmarek@remzap.pl
](mailto:kmarek@remzap.pl)
w sprawach technicznych:
Marcin Jezierski +4881/473-11-57 fax:: +4881/473-11-69
e-mail: mjezierski@remzap.pl
w sprawach związanych z Platformą Zakupową oraz sprawach dotyczących aukcji elektronicznej Dział Helpdesk, tel: +4871/787-35-34; +4871/787-37-27; +4871/787-37-57
e-mail:helpdesk@logintrade.net
Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 22.11.2019r. do godz. 10:00 Przedłożenie oferty w terminie późniejszym wymaga naszej zgody na piśmie.
Ważność oferty: Co najmniej 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przed upływem terminu ważności oferty Zamawiający może wystąpić o przedłużenie terminu związania ofertą. Dostawca będzie związany ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji elektronicznej przez 30 dni od daty jej zakończenia.
Skuteczność oferty: Przyjęcie złożonej oferty wymaga naszego wyraźnego oświadczenia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej oraz dodatkowo podpisania zamówienia i/lub umowy przez osoby uprawnione. W przeciwnym razie ofertę uważa się za nieprzyjętą. Wszelkie propozycje pracowników Zamawiającego, składane w toku postępowania nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, wobec czego ich przyjęcie przez Oferenta nie będzie skutkować uznaniem, iż doszło do zawarcia umowy. Jedynie otrzymanie przez Oferenta zamówienia i/lub umowy podpisanej przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego stanowi potwierdzenie wyboru Oferenta i oznacza powierzenie wykonania zadania na warunkach określonych w zamówieniu i/lub umowie.
Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego. Wszelkie rozbieżności w odniesieniu do warunków naszego zapytania ofertowego powinny być wyraźnie wskazane i wyszczególnione pod nagłówkiem ,,Rozbieżności/Zmiany".
Oferent może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego najpóźniej na 3 dni przed terminem złożenia oferty. Pisemna treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim oferentom, którym doręczono Zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po wyżej wskazanym terminie.
Zamawiający może przed upływem terminu składania zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przesyła wszystkim uczestnikom postępowania.
Tryb procedowania:
I etap - techniczny - weryfikacja ofert: korespondencja w sprawie wyjaśnień, uzupełnień ofert, ewentualnie odrzucenie ofert.
II etap - handlowy - składanie ofert ostatecznych z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzonej na Platformie Zakupowej (dotyczy ofert nieodrzuconych na wcześniejszym etapie postępowania). Nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie aktualizacji oferty lub nieuzasadniona odmowa wzięcia udziału w aukcji elektronicznej, jest równoznaczna z przyjęciem za ostateczne warunków handlowych przestawionych w ofercie pierwotnej.
Kryteria oceny ofert: cena.
Warunki decydujące o przyjęciu ofert:
Oferta została zaakceptowana technicznie
Wartość oferty jest najkorzystniejsza po zakończeniu etapu handlowego
Z postępowania o udzielenie wyklucza się:
Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności;
Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość;
Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, które lub których urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano z przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
Oferentów, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 10, 11, 12, 13, 15a ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec Spółki lub innej Spółki z Grupy Kapitałowej.
Oferentów, którzy:
-nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału pozwalającego na wykonanie zamówienia;
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia.
Do oferty należy przedłożyć oświadczenia, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia opisanego w niniejszym punkcie.
Zamawiający podejmuje decyzję o odrzuceniu oferty w sytuacji, gdy:
Treść oferty w sposób istotny nie odpowiada treści zapytania ofertowego
Pomimo wezwania do uzupełnienia Oferent nie złożył w wyznaczonym terminie wymaganych oświadczeń, wyjaśnień/uzupełnień lub pomimo przesłanych wyjaśnień/uzupełnień ofert w dalszym ciągu nie spełnia wymagań zapytania ofertowego.
Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
Wybór oferty: Wszyscy uczestnicy postępowania, którzy złożyli ofertę, niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert zostaną powiadomieni o wynikach akcji ofertowej tj. uzyskają informację czy ich oferta uznana została za najkorzystniejszą bez ujawniania danych i warunków ofert pozostałych uczestników postępowania. Zastrzegamy, że w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przedstawi nieprawdziwe dane lub w inny sposób uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta w rankingu uzyskała kolejny wynik spośród pozostałych ofert (artykuł 703 § 1 KC nie znajduje zastosowania). Z uwagi na powyższe wszyscy oferenci pozostają związani treścią złożonych ofert do upływu okresu ich ważności lub powiadomienia przez Zamawiającego o zwarciu umowy z innym uczestnikiem postępowania w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
Koszty sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu ponosi Oferent.
Dodatkowe zastrzeżenia:
Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienie postępowania bez podania przyczyny, jak i odstąpienia od jego kontynuacji na każdym etapie aż do podpisania umowy/zamówienia. Uczestnikom postępowania nie przysługuje prawo do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów ani roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz protestom i odwołaniom.
Zamawiający ma prawo prowadzić dalsze negocjacje z wybranym Oferentem przy zastrzeżeniu, że nie dopuszcza się zmian na niekorzyść Zamawiającego w odniesieniu do istotnych warunków Zapytania ofertowego, w tym stanowiących kryteria oceny ofert.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w Zapytaniu ofertowym.
Niniejsze Zapytanie ofertowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, nie można go powielać ani udostępniać osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Odstąpienie od Umowy:
Odstąpienie lub rezygnacja od zawarcia Umowy przez Wykonawcę z Zamawiającym po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej upoważnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 35% ceny netto wskazanej w ofercie Wykonawcy. Jednakże nie więcej niż różnica pomiędzy ofertą tego Wykonawcy a ofertą następną w kolejności.
Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody, której wysokość przewyższa wartość zastrzeżonej w pkt. 1 kary umownej.
Odstąpienie lub rezygnacja od zawarcia Umowy spowoduje wykreślenie Oferenta/Dostawcy z listy Dostawców.
Wszelka dokumentacja techniczna, która będzie przekazana Oferentom przez Zamawiającego celem przygotowania ofert będzie stanowić własność Zamawiającego i nie może być powielana ani udostępniana stronom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
We wszelkiej korespondencji prosimy powoływać się na numer postępowania Z13/345290 Pozostajemy w Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań i wyjaśnień dotyczących niniejszego zapytania ofertowego.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Śruba M12x30 A4-70 PN-EN ISO 4017 1218 ST
2. Śruba M12x35 A4-70 PN-EN ISO 4017 70 ST
3. Śruba M12x40 A4-70 PN-EN ISO 4017 90 ST
4. Śruba M12x50 A4-70 EN ISO 4017 22 ST
5. Śruba M12x55 A4-70 PN-EN ISO 4017 58 ST
6. Śruba M16x35 A4-70 PN-EN ISO 4017 305 ST
7. Śruba M16x40 A4-70 PN-EN ISO 4017 1391 ST
8. Śruba M16x50 A4-70 PN-EN ISO 4017 328 ST
9. Śruba M16x45 A4-70 PN-EN ISO 4017 215 ST
10. Śruba M16x55 A4-70 PN-EN ISO 4017 234 ST
11. Śruba M16x60 A4-70 PN-EN ISO 4017 128 ST
12. Śruba M16x65 A4-70 PN-EN ISO 4017 64 ST
13. Śruba M20x40 A4-70 PN-EN ISO 4017 12 ST
14. Śruba M20X45 A4-70 PN-EN ISO 4017 2 ST
15. Śruba M20x50 A4-70 PN-EN ISO 4017 36 ST
16. Śruba M20x55 A4-70 PN-EN ISO 4017 20 ST
17. Śruba M20x65 A4-70 PN-EN ISO 4017 16 ST
18. Śruba M20x70 A4-70 PN-EN ISO 4017 88 ST
19. Śruba M20x80 A4-70 PN-EN ISO 4017 4 ST
20. Śruba M20x75 A4-70 PN-EN ISO 4017 128 ST
21. Śruba M24x80 A4-70 PN-EN ISO 4017 32 ST
22. Pręt gwintowany M30x1000 A4-70 1 ST
23. Nakrętka M12 A4-70 EN ISO 4032 2002 ST
24. Nakrętka M20 A4-70 EN ISO 4032 314 ST
25. Nakrętka M24 A4-70 PN-EN ISO 4032 32 ST
26. Nakrętka M16 A4-70 PN-EN ISO 4032 2665 ST
27. Nakrętka M30 A4-70 PN EN ISO 4032 2 ST
28. Podkładka 17 A4 PN-EN ISO 7089 2665 ST
29. Podkładka 21 A4 PN-EN ISO 7089 314 ST
30. Podkładka 25 A4 PN-EN ISO 7089 32 ST
31. Podkładka 33 A4 PN-EN ISO 7089 2 ST
32. Śruba M12x45 A4-70 PN-EN ISO 4017 544 ST
33. Śruba M20x35 A4-70 PN-EN ISO 4017 8 ST
34. Podkładka klinowa 17,5 A4 DIN 434 75 ST
35. Podkładka klinowa 13,5 A4 DIN 434 546 ST
36. Podkładka płaska 13 A4 PN-EN ISO 7089 2002 ST
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa elementów złącznych - łącznie 15665 szt."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z13/345290

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
15- 11- 2019 14: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
22- 11- 2019 08: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
21- 11- 2019 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,903726,793300652a6b1fba14454fd955c2f4cf.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Karolina Marek
tel:
e-mail: kmarek@remzap.pl
Kontakt merytoryczny:
Karolina Marek
tel:
e-mail: kmarek@remzap.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.