Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3878z ostatnich 7 dni
14656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: OBSŁUGA OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA

Przedmiot:

OBSŁUGA OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA

Data zamieszczenia: 2019-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła
ul. 1 Praskiego Pułku 33
05-075 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 443 41 06, faks 22 443 40 01
wesola.zp@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 5 100 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OBSŁUGA OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA W DZIELNICY WESOŁA
Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z obsługą obiektu sztucznego lodowiska, którego miejscem usytuowania jest działka ewidencyjna nr 102 z obrębu 8-04-06 położona w Warszawie przy ul. Armii Krajowej 72. Obiekt lodowiska jest obiektem krytym o wymiarach: 1. Hala o pow. 805 m2 - dł. 35,15 m, szer. 23,25 m, wys. od 3,50 m w okapie do 7,00 m w kalenicy, 2. Lodowisko o pow. 600 m2 - dl. 30 m, szer. 20 m ograniczone bandami z łukami w narożach o promieniu 4, 50 m Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych z obsługą sztucznego lodowiska, oraz do nadzoru nad terenem, na którym umiejscowiony jest obiekt. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności związane z obsługą lodowiska zgodnie z przeznaczeniem obiektu oraz zgodnie z zasadami zapisanymi w Regulaminie Lodowiska (załącznik nr 2 do umowy). W ramach obsługi lodowiska Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych z przygotowaniem lodowiska do uruchomienia, udostępnieniem lodowiska mieszkańcom oraz prac związanych z zakończeniem funkcjonowania lodowiska. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania z wyłączeniem kadry kierowniczej, oraz pracowników administracji - tj. prace związane z utrzymaniem tafli lodowiska

CPV: 92000000-1

Dokument nr: 623369-N-2019, 46/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wesola.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą, za pomocą posłańca
Adres:
ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa-Wesoła

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-25, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-03-22

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia: - maszyną do konserwacji tafli lodowej o promieniu skrętu 4,50 m - szt. 1, - ostrzałką do łyżew - szt. 1, - suszarką do łyżew na 30 par - szt. 1, - termą/bojlerem o pojemności co najmniej 400 l - szt. 1, - wężem gumowym zbrojonym o przekroju 25 mm i długości 40 mb - szt. 1, - wykładziną gumową ażurową (100cmx150cm) o grub. 22 mm - 80 m2, - wykładziną gumową ażurową zbrojoną (100cmx150cm) o grub. 10 mm - 40 m2 b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponuje jednym pracownikiem posiadającym przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który przy realizacji zamówienia będzie sprawować opiekę nad użytkownikami lodowiska.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz sprzętu - wg. wzoru załącznika Nr 4 Wykonawca jest zobowiązany wykazać w zestawieniu sprzęt, narzędzia i urządzenia niezbędne od realizacji zamówienia, opracowanym wg wzoru stanowiącego załącznik do siwz, że dysponuje minimum: - maszyną do konserwacji tafli lodowej o promieniu skrętu 4,50 m - szt. 1, - ostrzałką do łyżew - szt. 1, - suszarką do łyżew na 30 par - szt. 1, - termą/bojlerem o pojemności co najmniej 400 l - szt. 1, - wężem gumowym zbrojonym o przekroju 25 mm i długości 40 mb - szt. 1, - wykładziną gumową ażurową (100cmx150cm) o grub. 22 mm - 80 m2, - wykładziną gumową ażurową zbrojoną (100cmx150cm) o grub. 10 mm - 40 m2 (W przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokument ten składają Ci Wykonawcy (lub Wykonawca), którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu), 2. Oświadczenie wykonawcy wg wzoru zał. Nr 3, że dysponuje pracownikiem posiadającym przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który przy realizacji zamówienia będzie sprawować opiekę nad użytkownikami lodowiska. (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają Ci Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom - wg wzoru załącznika nr 6 (załączyć w przypadku gdy Wykonawca zamierza zlecać prace podwykonawcom lub polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego z nim stosunków). W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składa pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu, 2. Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby - wg wzoru określonego w załączniku nr 7 (Dokument ten składa podmiot oddający do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby). 3. Informację o nienależeniu do grupy kapitałowej (informację zgodnie art. 24 ust. 11 ustawy, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert) wg wzoru określonego w załączniku nr 8 lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) (w przypadku podmiotów występujących wspólnie informację/listę podmiotów składa każdy wykonawca (uczestnik konsorcjum), 4. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - zgodnie ze wzorem zał. Nr 3a. Dotyczy to osoby zapewniającej działanie lodowiska - w tym obsługę maszyny do utrzymywania tafli lodowiska. (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają Ci Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu). 5. Informacja o doświadczeniu osób skierowanych do realizacji zamówienia wg wzoru określonego w załączniku nr 3b (W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa Pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu).; 6. Dowód wniesienia wadium w wysokości 5 100,- zł. (wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto za realizację całego zamówienia 60,00
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.