Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
13892z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku

Przedmiot:

Budowa budynku

Data zamieszczenia: 2019-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Koninie
ul. 3 Maja 21
62-500 Konin
powiat: Konin
tel. (063) 245 75 41, faks (063) 245 76 18
sekretariat@mtbs.konin.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: 100.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działkach 132/4 i 1031 o/Starówka
Budowa budynku wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną zlokalizowanego w Koninie, obręb Starówka, przy ul. Obrońców Westerplatte, na działce o numerze ewidencyjnym 132/4 i 1031.Całość zadania inwestycyjnego realizowana będzie w jednym etapie. Budynek projektowany jest budynkiem trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Zlokalizowany na działce nr 132/4 przylegającej do ulicy Obr. Westerplatte. Wjazd na teren posesji na której będą zlokalizowane miejsca postojowe w ilości zgodnej z ilością mieszkań, zrealizowany będzie przez przejazd pod pierwszą kondygnacją budynku. Miejsce czasowego gromadzenia odpadów komunalnych zlokalizowane będzie na działce sąsiedniej tj. nr 1031 i przylegać będzie do istniejącego śmietnika. Na działce nr 1031 zlokalizowany jest istniejący plac zabaw. W południowo-wschodniej części działki znajduje się stacja trafo oraz stacja redukcyjna ciepłociągu. Te budynki techniczne pozostają w formie niezmienionej. Na terenie działki nr 132/4 znajduje się fundament o wymiarach 17,5 x 8,0 m który winien być rozebrany wraz z rozpoczęciem niniejszej inwestycji.- Powierzchnia użytkowa mieszkań-732,1 m?, Powierzchnia użytkowa komórek lokatorskich-38,87 m?, Powierzchnia użytkowa całkowita-944,02 m?, Powierzchnia zabudowy-460,60 m?, kubatura-4.855,61 m?, Wysokość - 11,87 m, Ilość kondygnacji nadziemnych -3, Ilość kondygnacji podziemnych-0, Liczba mieszkań- 16, Ilość klatek schodowych-1, Ilość miejsc parkingowych-16

CPV: 45211000-9

Dokument nr: 621575-N-2019, 3/MTBS/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mtbs.konin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
1)osobiście, 2)za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z póź. zm.) 3)za pośrednictwem posłańca,
Adres:
Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, sekretariat pok. nr 7

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-29, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 16 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca wykaże się przychodem za każdy rok obrotowy tj. lata 2016-2018 a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - za ten okres, (na podstawie ,,rachunku zysku i strat" - pozycja ,,przychód netto ze sprzedaży", w tym produkcja budowlana w wysokości minimum (średnio) 3.000.000,00 zł. 2) Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągania kredytu w wysokości min. 2.000.000,00 zł. 3) Wykonawca będzie posiadał opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) o powierzchni użytkowej minimum 1.000,00 m 2 i o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto. 2) skieruje do realizacji zamówienia osoby, zdolne do wykonania zamówienia legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach: a)kierownikiem budowy w branży budowlanej (minimum 1 osoba), który winien posiadać:uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, od co najmniej 5 lat, minimum łącznie 2- letnie doświadczenie (liczone od momentu uzyskania uprawnień) w pełnieniu funkcji kierownika budowy, na co najmniej jednym zadaniu polegającym na wybudowaniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 1.000,00 m2. b)kierownikami robót w branży sanitarnej i elektrycznej posiadającymi: -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności: * instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń (min. 1 osoba), * instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (min. 1 osoba) * minimum łącznie 2- letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy od momentu uzyskania uprawnień na minimum 1 budowie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 2) W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 3) Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (oryginał zobowiązania). 5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP. 6) W przypadku warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 7) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczną lub finansowa podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub; b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną 9) Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolnością dotyczą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty. Dokument musi być złożony w oryginale lub kopii za zgodność z oryginałem poświadczonej przez notariusza. W przypadku składania oferty wspólnej dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument musi być złożony w oryginale lub kopii za zgodność z oryginałem poświadczonej przez notariusza. W przypadku składania oferty wspólnej dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument musi być złożony w oryginale lub kopii za zgodność z oryginałem poświadczonej przez notariusza. W przypadku składania oferty wspólnej dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14,21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu. Dokument musi być złożony w oryginale lub kopii za zgodność z oryginałem poświadczonej przez notariusza. W przypadku składania oferty wspólnej dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. UWAGA! Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów. Podmioty zagraniczne: a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14,21 b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające, że: I ) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, II) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) Dokumenty, o których mowa w pkt a) i b) ppkt I) powinny być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt b) ppkt II) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. d) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania osoby lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt a) i b) zastępuję się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt c) stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości min. 2.000.000,00- zł wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument/dokumenty składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach oferty wspólnej będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. 2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument/dokumenty składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach oferty wspólnej będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. 3) Informację finansową o wysokości obrotu oraz zobowiązaniach i należnościach za lata 2016-2018 a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - za ten okres. Sprawozdania finansowego w przypadku, gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa, jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty finansowe. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument/dokumenty składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach oferty wspólnej będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymaganych przez Zamawiającego może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 4) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, z załączeniem dowodów w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane należycie, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone tj. referencji bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z uzasadnionych przyczyn nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz. W/w wykaz należy złożyć w oryginale natomiast dowody lub inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 5) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób, którymi dysponują lub będą dysponować. Z dokumentów i oświadczeń powinno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie terminów gwarancji 30,00
doświadczenie zawodowe kierownika budowy 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.