Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
296z dziś
4143z ostatnich 7 dni
15690z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi remontowo-budowlane ŻŁOBEK

Przedmiot:

Usługi remontowo-budowlane ŻŁOBEK

Data zamieszczenia: 2019-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: BYDGOSKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-TECHNICZNE
Fordońska 120
85-739 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 52/345 36 73
krzysztof.niemczewski@bzdz.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1217796
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi remontowo-budowlane ŻŁOBEK
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Prace remontowo-budowlane wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętów (np. płytek, farb, wykładzin, armatury, stolarki drzwiowej, lamp itd.) w budynku przy ul. Oksywskiej 5 w Bydgoszczy, mające na celu przygotowanie pomieszczeń do uruchomienia żłobka.
Cel zamówienia
Prace remontowo-budowlane wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętów (np. płytek, farb, wykładzin, armatury, stolarki drzwiowej, lamp itd.) w budynku przy ul. Oksywskiej 5 w Bydgoszczy, mające na celu przygotowanie pomieszczeń do uruchomienia żłobka.
Przedmiot zamówienia
Zamówienie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obejmuje:
prace remontowo-budowlane wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętów (np. płytek, farb, wykładzin, armatury, stolarki drzwiowej, lamp itd.) w budynku przy ul. Oksywskiej 5 w Bydgoszczy, mające na celu przygotowanie pomieszczeń do uruchomienia żłobka.
Adaptacja obejmie wydzielenie na powierzchni ok 230 m2:
o 2 Sal do zabaw i wypoczynku
o Pokoju socjalnego, magazynu, wózkowni,
o 2 Sanitariatów - jeden z przystosowaniem dla dzieci do lat 3 w tym dzieci z niepełnosprawnością, drugi dla personelu;
o Aneksu kuchennego
o Ciągów komunikacyjnych i szatni.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1217796

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 29-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać do dnia 29.11.2019 r. do godziny do godz. 23.59 na adres email: krzysztof.niemczewski@bzdz.pl (zeskanowana podpisana oferta, w temacie wiadomości proszę wpisać: ,,Oferta - prace remontowo-budowlane żłobek" lub osobiście do biura Zamawiającego: ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz (w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta - prace remontowo-budowlane żłobek"). Biuro funkcjonuje codziennie w godzinach 8.00-16.00.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty na adres mailowy lub do biura Zamawiającego.
2. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz
Harmonogram realizacji zamówienia
od 01.12.2019 r. do 31.01.2020

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Wiedza i doświadczenie
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Potencjał techniczny
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Dodatkowe warunki
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
I. Kryterium 1 - Cena brutto (K1 - waga punktowa 90)
Najwyższą ocenę otrzyma oferta o najniższej cenie za wykonanie prac. Oferent zobowiązany jest do podania ceny oferty w zł brutto. Punkty za kryterium ,,cena" zostaną obliczone wg następującego wzoru:
[(cena oferty najniższej)/(cena oferty badanej)] x 90 = ilość punktów
UWAGA!
Do oferty należy załączyć również kosztorys obejmujący wycenę poszczególnych elementów wchodzących w skład specyfikacji technicznej zakresu prac.
II. Kryterium 2 - Integracja społeczna i zawodowa (K2 - waga punktowa 5)
W ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert Zamawiający będzie oceniał ofertę pod kątem tego czy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadzi działalność, która obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami następujących grup społecznych:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) lub
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868) lub
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem lub
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 i 960) lub
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930).
W przypadku, w którym Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadzi działalność, która obejmuje integrację co najmniej jednej z w/w grup społecznych, Zamawiający przyzna 5 pkt.
W przypadku, w którym Wykonawca takiej działalności nie prowadzi wówczas Zamawiający przyzna 0 pkt. w przedmiotowym kryterium.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę w/w warunku przez cały okres realizacji zamówienia. Stwierdzenie przez Zamawiającego braku prowadzenia zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie działalności z zakresu integracji zawodowej i społecznej może zostać uznane za naruszenie zapisów umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz skutkować odpowiedzialnością Wykonawcy za w/w naruszenia postanowień zawartej umowy na podstawie odpowiednich zastrzeżeń umownych.
III. Kryterium 3 - Posiadanie statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej (K3 - waga punktowa 5)
W przypadku, w którym Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada status Podmiotu Ekonomii Społecznej Zamawiający przyzna 5 pkt. W przypadku, w którym Wykonawca takiej działalności nie prowadzi wówczas Zamawiający przyzna 0 pkt. w przedmiotowym kryterium. Zamawiający będzie weryfikował status Wykonawcy na podstawie oświadczenia, które należy dołączyć do złożonej oferty oraz na podstawie dokumentów rejestrowych.
Spełnienie kryterium będzie rozpatrywane zgodnie z następującą definicją: ,,status Podmiotów Ekonomii Społecznej posiadają:
I. przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
II. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a. CIS i KIS;
b. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
III. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
IV. podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. W tym:
c. organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą,
z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
d. spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów
i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
e. spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
Na potwierdzenie spełnienia kryterium oferent składa oświadczenie o spełnianiu statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: K1 + K2 + K3 = 100 punktów
Następnie zostanie sporządzony protokół, na podstawie którego zostanie wybrany jeden wykonawca.
Wykluczenia
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
BYDGOSKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-TECHNICZNE
Adres
Fordońska 120
85-739 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz
Numer telefonu
523453674
Fax
523302091
NIP
5540313030
Tytuł projektu
Zespół Żłobków BZDZ "Kraina Brzdąca"
Numer projektu
RPKP.08.04.02-04-0016/19-00
Inne źródła finansowania
Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Załączniki

Załącznik nr 4

Załącznik nr 3

Załącznik nr 2

Załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Krzysztof Niemczewski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. 52/345 36 73

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.