Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
461z dziś
4308z ostatnich 7 dni
15855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego...

Przedmiot:

Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Pilczyce"

Data zamieszczenia: 2019-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: ROD ,,Pilczyce" -
Hutnicza 49
54-139 Wrocław
powiat: Wrocław
668 026 640.
rod.pilczyce@wp.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe

Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Pilczyce" przy ul. Hutniczej 49 we Wrocławiu.

tresc 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Pilczyce" przy ul. Hutniczej 49 we Wrocławiu.

2. Przedmiot zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Pilczyce" przy ul. Hutniczej 49 we Wrocławiu obejmuje wykonanie w szczególności robót klasyfikowanych wg Wspólnego Słownika Zamówień:
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki do niniejszej SIWZ:

a) Projekt wykonawczy - załącznik nr 2 SIWZ.

b) Przedmiar robót - załącznik nr 3 SIWZ

CPV: 45317300-5, 45311000-0

Otwarcie ofert: XI. Termin i miejsce otwarcia ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.12.2019 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Organizatora przetargu, w budynku Zarządu ROD ,,Pilczyce", przy ul. Hutniczej 49

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Otwarcie ofert jest jawne.

Przed otwarciem ofert Organizator przetargu ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
Podczas otwierania kopert z ofertami Organizator przetargu ogłosi nazwy Wykonawców, ceny ofert i okresy gwarancji. Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert bez udziału oferentów.

Specyfikacja:
Kompletną dokumentację przetargową - SIWZ wraz z załącznikami można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej http://www.rodpilczyce.pl

Składanie ofert:
IX. Termin związania ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy wysłać pocztą tradycyjną na adres siedziby ROD ,,Pilczyce" - ul. Hutnicza 49, 54-139 Wrocław lub składać osobiście i poprzez kuriera na adres korespondencyjny Organizatora - ul. Tkacka 61/7, 54-138 Wrocław (po uprzednim powiadomieniu telefonicznym pod nr 668 026 640) do dnia 30.11.2019, do godziny 19.00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzenia.

Miejsce i termin realizacji:
. Termin realizacji zamówienia - wymagany.

Całość zamówienia:

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od podpisania umowy i protokolarnego przekazania placu budowy,

b) zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego nastąpi w terminie 60 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy.

c) jeżeli istnieją uzasadnione przesłanki, że wydłużenie czasu realizacji (związane np. z oczekiwaniem na dostawę określonych podzespołów i materiałów) może wpłynąć istotnie na obniżenie kosztu realizacji Organizator dopuszcza wydłużenie czasu realizacji inwestycji o czas potrzebny do sfinalizowania ich dostawy. Warunek taki należy umieścić w opisie do składanej oferty.

Wymagania:
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wniesienie zabezpieczenia nie jest wymagane.

V. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę.

a) Formularz Ofertowy - załącznik nr 1 SIWZ;

b) Kosztorys Ofertowy bazujący na załączniku 3 lub własny;
c) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.

3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawców.

5. Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru wymagane jest załączenie pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Osoby fizyczne proszone są o dołączenie do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

6. Wszystkie opracowane przez Organizatora przetargu załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez Organizatora przetargu informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez uprawnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy.

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.

8. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozsypanie się kartek.

9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z zastrzeżeniem, że oferta może zawierać rozwiązania wariantowe. Przy czym każdy przedstawiony wariant musi w całości realizować cel przetargu, tj. wykonanie elektryfikacji ROD ,,Pilczyce" we Wrocławiu zgodnie z projektem wykonawczym .

10. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

12. Organizator przetargu nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

13. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Organizatora.

14. Opakowanie i oznakowanie oferty:

Ofertę należy dostarczyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu na adres siedziby lub na adres korespondencyjny Organizatora podany w rozdziale I pkt 3

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą), albo imieniem i nazwiskiem, siedzibą albo adresem zamieszkania i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

OFERTA

złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, dla zadania pn.:

Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Pilczyce", przy ul. Hutniczej we Wrocławiu.

Nie otwierać przed dniem 03.12.2019 r. godzina: 17.00

VI. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. Warunki udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z przetargu oraz wykażą, że spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadania wiedzy i doświadczenia.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Pod pojęciem ,,Wykonawca" należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.
2.1. Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik 5.I).

2.2. Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik 5.II).

Wykazanie się przez Wykonawcę, zrealizowanymi robotami o podobnym charakterze będzie dodatkowym atutem.

2.3. Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik 5.III).

2.4. Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że dysponuje kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Załącznik 5.IV).

2.5. Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę co najmniej 100 000,00 PLN (Załącznik 5.V).;

2.6 Organizator przetargu uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 6).

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora przetargu z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator przetargu oraz Wykonawcy przekazują:

a) pisemnie, na adres siedziby ROD ,,Pilczyce tj. ul. Hutnicza 49 , 54-139 Wrocław lub adres korespondencyjny tj. ul. Tkacka 61/7 54-138 Wrocław.
b) drogą elektroniczną, na adres e-mail: rod.pilczyce@wp.pl

Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Organizatora przetargu z dopiskiem ,,dotyczy: przetargu nieograniczonego na elektryfikację ROD ,,Pilczyce".

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Organizatora przetargu z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Organizator przetargu udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali specyfikacje istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Organizatora przetargu nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Treść złożonych wniosków wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Organizatora przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest specyfikacja.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Organizator przetargu nie przewiduje wnoszenia wadium

4. Na całość wykonanych robót objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić następujących warunków gwarancji jakości na zastosowane materiały i wykonane roboty elektryczne min. 3 - letniej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag;

W przypadku zaoferowania, krótszych lub braku podania okresów gwarancji Organizator przetargu odrzuci ofertę.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych, przy załączeniu szczegółowej specyfikacji technicznej oferty wariantowej.

Uwagi:
XVI. Wzór umowy.

1. Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 4, do niniejszej specyfikacji.

2. Organizator przetargu przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:

a) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi - Organizator przetargu dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej.

Siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy.

Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:
żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bardzo niskie temperatury powietrza uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych,
bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców,
inne wydarzenia losowe.

b) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, wynika z dokonania na terenie budowy przez Wykonawcę odkryć przedmiotów o znaczeniu historycznym lub archeologicznych, bądź też przedstawiających znaczną wartość - Organizator przetargu dopuszcza możliwość przedłużenie terminu realizacji umowy o czas niezbędny do zabezpieczenia odkrycia;

c) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, wynika z dokonania na terenie budowy przez Wykonawcę odkryć niewybuchów, niewypałów lub amunicji - Organizator przetargu dopuszcza możliwość przedłużenie terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia ww. przedmiotów z terenu budowy;

d) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę warunków fizycznych uznanych za nieprzewidywalne - Organizator przetargu dopuszcza możliwość przedłużenie terminu realizacji umowy o czas niezbędny do ich usunięcia;

e) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest przez władze publiczne, władze Kraju - Organizator przetargu dopuszcza możliwość przedłużenie terminu realizacji umowy;

f) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest zmianami prawnymi na terenie RP, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - Organizator przetargu dopuszcza możliwość przedłużenie terminu realizacji umowy o czas niezbędny, zaś koszty zmian ponosi Wykonawca;

g) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Organizatora przetargu lub Wykonawcy, Organizator przetargu dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia;

h) gdy zmiany będą korzystne dla Organizatora przetargu i nie będą zmieniały zakresu świadczenia wykonawcy wynikającego z jego zobowiązania zawartego w ofercie;

i) gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT - Organizator przetargu dopuszcza możliwość zmiany wartości wynagrodzenia umownego - koszty zmiany w przypadku podwyżki lub obniżki strony przyszłej umowy ponoszą proporcjonalnie;

j) gdy zmiany będą korzystne dla Organizatora przetargu i nie będą:

wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. ?

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy nie przysługują w toku niniejszego postępowania, środki ochrony prawnej.

XVIII. Tryb ogłoszenia wyników postępowania:

1. Wybór oferty najkorzystniejszej.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator przetargu ogłosi wyniki postępowania publikując na stronie internetowej http://www.rodpilczyce.pl protokół komisji przetargowej zwierający informacje o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

?2. Unieważnienie postępowania.

Organizator przetargu unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a) nie złożono co najmniej dwóch ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Organizator przetargu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Organizator przetargu może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a także zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

XIX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że:

- Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Działkowców ROD ,,Pilczyce"

-/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z?postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego,

- Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie?dokumentacja postępowania zgodnie z pkt XVIII specyfikacji.

-/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o ?udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób?zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

- Pani/Pan:

? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,3

? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,4

? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

- przysługuje Pani/Panu:

? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XX. Pozostałe informacje.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
XIII. Opis kryteriów, którymi Organizator przetargu będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Organizator oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Organizatora z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Organizatora.

2. Kryteria oceny ofert stanowią:

a) kryterium cena brutto (C) - waga 85%

Do porównania i oceny ofert wg kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:

najniższa oferowana cena

Oc = ----------------------------------- x 100

cena badanej oferty

C = Oc x 85%

b) kryterium okres gwarancji (G) - waga 15%

Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, minimalny 36 miesięcy.

Og (punkty za okres gwarancji wg poniższej tabeli)

Okres gwarancji Liczba punktów

36 miesięcy 40

48 miesięcy 70

60 miesięcy 100

Punkty za ilość miesięcy, nie wynikającą wprost z tabeli, przyznawane będą proporcjonalnie. Przy czym za gwarancję powyżej 60 miesięcy, przyznawana jest zawsze maksymalna ilość, 100 pkt.

G = Og x 15%

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert (C+G).

4. Obliczenia punktów dokonywane będą z dokładnością do setnych części punktu.

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą sumę punktów, Organizator spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

6. Jeżeli w przetargu, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty uzyskały taką samą ocenę przy identycznych parametrach C i G, Organizator przetargu wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora przetargu ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

1. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.

2. Organizator przetargu podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

3. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w części XV niniejszej specyfikacji.

4. Wykonawca dostarczy Organizatorowi przetargu harmonogram rzeczowo- finansowy obejmujący cały zakres robót.

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Organizator przetargu może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania

i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
2. Badanie i ocena ofert.
2.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

2.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.3. W toku badania i oceny ofert Organizator przetargu może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz oświadczeń lub dokumentów.
2.4. W toku badania ofert Organizator przetargu poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2.5. Organizator przetargu odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 2.4;

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia - Organizator przetargu w celu

ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny;

d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 2.4., ppkt. b) i c) niniejszej specyfikacji.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena oferty, za całość zamówienia, musi być podana cyfrowo z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena ofertowa = cena netto + podatek VAT

Cena oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie z formularzem ofertowym i kosztorysem ofertowym. Cena netto zawarta w formularzu ofertowym jest sumą cen wszystkich poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Jeżeli występują rozbieżności, pomiędzy ceną netto podaną w formularzu ofertowym i ceną netto wynikającą ze zsumowania wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego, jako prawidłową przyjmuje się cenę netto wynikająca z kosztorysu ofertowego, gdyż cena podana cyfrowo w formularzu ofertowym musi wynikać z obliczeń dokonanych w kosztorysie ofertowym. Kosztorys ofertowy jest elementem pomocniczym do oszacowania wynagrodzenia za wykonane roboty.

Brak, zmiana lub dodanie pozycji przedmiarowej nie powoduje odrzucenia oferty, co nie zwalnia wykonawcy z wykonania robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym. W przypadku rozbieżności między przedmiarem robót a projektem wykonawczym, dokumentem nadrzędnym jest projekt wykonawczy.

Cena netto danej pozycji w kosztorysie ofertowym obejmuje wszystkie koszty i opłaty realizacji przyszłej umowy, wszelkie materiały oraz roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.

z 5 kwietnia 2004 r. nr 54, poz. 535).
Rozliczenia między Organizatorem przetargu a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).
Organizator przetargu nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Kontakt:
Osobą ze strony Organizatora przetargu uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Ryszard Kuzia - e-mail: rod.pilczyce@wp.pl tel. 668 026 640.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.