Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyposażenia sal szkoleniowych

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia sal szkoleniowych

Data zamieszczenia: 2019-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wałbrzych
PI. Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
Telefon: 74 665 51 00
https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,11453,0ec96be397dd6d3cf2fecb4a2d627c1c.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa wyposażenia sal szkoleniowych - pracowni do gotowania, pracowni do majsterkowania, pracowni Arte oraz dla potrzeb wystaw plenerowych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu, ul. Władysława Orkana 55.
I POSTANOWIENIA OGÓLNE:
W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej zwanej ,,ustawą Pzp".
II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia sal szkoleniowych - pracowni do gotowania, pracowni do majsterkowania, pracowni Arte oraz dla potrzeb wystaw plenerowych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu ul. Władysława Orkana 55.
Zamówienie podzielone zostało na III części, tj. Część I - Wyposażenie pracowni do gotowania, Część II - Wyposażenie pracowni - majsterkowanie, Część III - Wyposażenie na potrzeby wystaw plenerowych.
Kod CPV: 39162110 - Sprzęt dydaktyczny
39221000-7 Sprzęt kuchenny
39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego

39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 39711000-9 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi
39711110-3 Chłodziarkozamrażarki
39221200-9 Zastawa stołowa
44510000-8 Narzędzia
42652000-1 Ręczne narzędzia elektromechaniczne
44512000-2 Różne narzędzia ręczne
39522530-1 Namioty
39112000-0 Krzesła
30195912-8 Sztalugi

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z transportem i wniesieniem, którego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik SOPZ.
Dla wyspecyfikowanych elementów zamówienia podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy towar o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak: instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie o zgodności z wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE), itp.
Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkt o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne, musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności.
Dla dostarczonego wyposażenia (urządzeń) Zamawiający żąda co najmniej 24 miesięcy gwarancji, chyba że podano inny termin gwarancji przy opisie poszczególnego wyposażenia.

CPV: 39221000-7, 39700000-9, 39710000-2, 39711000-9, 39711110-3, 39221200-9

Dokument nr: BEKS.042.8.2019

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2019 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. 312 za pośrednictwem Platformy Przetargowej.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,11453,0ec96be397dd6d3cf2fecb4a2d627c1c.html
MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Przetargowej do dnia 22.11.2019 r. do godz. 10.00.
2. Dostęp do platformy znajduje się pod adresem: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
3. Uwaga! O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania oferty, a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzenia.

Miejsce i termin realizacji:
III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
? do 05 grudnia 2019 r.

Wymagania:
IV OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
VI CENA OFERTOWA:
Wykonawca w treści formularza ofertowego poda zarówno cenę łączną dla danej części zamówienia, jak również ceny jednostkowe. Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich, wraz z kosztami Wykonawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzania oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
VII KRYTERIUM OCENY OFERT:
1. Wybór oferty najkorzystniejszej, dla każdej z części, nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- cena brutto oferty - 60%
- termin realizacji - 40%
2. Opis sposobu obliczenia punktacji ofert w kryterium ,,cena brutto oferty" zostanie zastosowany wzór:
C = najniższa cena brutto ze wszystkich ofert / cena brutto ocenianej oferty x 60
W ramach kryterium ,,cena oferty brutto" Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
3. Opis sposobu obliczenia punktacji ofert w kryterium ,,termin realizacji":
Wykonawca może zaoferować jeden z dwóch terminów realizacji: do 7 dni kalendarzowych, 7-10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; informację o terminie realizacji należy zamieścić w formularzu ofertowym. W ramach kryterium punkty będą przyznawane według następującego schematu: Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji:
- do 7 dni kalendarzowych otrzyma 40 pkt,
- od 7 do 10 dni kalendarzowych otrzyma 20 pkt,
W przypadku braku określenia terminu realizacji lub określenie innego niż w opisie przedstawionym powyżej Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje termin realizacji powyżej 10 dni kalendarzowych i wówczas oferta otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium.
W ramach kryterium ,,termin realizacji" Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym, oraz nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższa sumę punktów przyznanych w kryterium ,,cena brutto oferty" i ,,termin realizacji".
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta będzie przewyższać kwotę jaką Zamawiający ma na sfinansowanie danego zadania.
VIII KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:
Wypełniony załącznik nr 1 (formularz ofertowy) dostępny na Platformie Przetargowej.
Oferta będzie podlegała odrzuceniu, bez możliwości jej uzupełnienia, w przypadku: - braku powyższych informacji lub dokumentów,
? braku podpisu na formularzu ofertowym (załącznik nr 1),
? niezgodności treści oferty z treścią zapytania ofertowego.

Uwagi:
X INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO") i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Urząd Miejski w Wałbrzychu, PI. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Wałbrzychu, PI. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną poprzez iodo@um.walbrzych.pl, telefonicznie pod numerem 74 665 53 59 lub pisemnie na adres Urząd Miejski w Wałbrzychu, PI. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych.
1. Wskazanie administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha PI. Magistracki1, 58-300 Wałbrzych, um@um.walbrzych.pl
2. Wskazanie inspektora ochrony danych
Wskazanie inspektora ochrony danych Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu jest Pani Małgorzata Rybińska, ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: iodo@um.walbrzych.pl, tel. 74 66 55 359
3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
4. Obowiązek podania danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. Kategorie Pani/Pana danych, które przetwarzamy
Dane niezbędne do złożenia oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymagane Formularzem ofertowym oraz załącznikami do Formularza ofertowego.
6. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa - wykonawcom, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz innym podmiotom i osobom fizycznym, co wynikać będzie z publikowania wyników niniejszego postępowania.
7. Okresy przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
8. Prawa osoby, której dane dotyczą.
Zapewniamy Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Ponadto nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
IX OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
W sprawach formalno-prawnych i przedmiotu zamówienia: Pani Katarzyna Elias.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.