Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
13892z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż betonowego stołu do gry w tenisa stołowego oraz betonowego stołu do gry...

Przedmiot:

Dostawa i montaż betonowego stołu do gry w tenisa stołowego oraz betonowego stołu do gry w ,,piłkarzyki"

Data zamieszczenia: 2019-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy w Poznaniu
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 835 79 00 fax. +48 61 833 46 51, tel.: 502 859 806
a.ebertowska@posir.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji zapraszają do składania ofert na dostawę i montaż betonowego stołu do gry w tenisa stołowego oraz betonowego stołu do gry w ,,piłkarzyki" przy siłowni zewnętrznej na terenie O/W Strzeszynek, ul. Koszalińska 15 w Poznaniu.
1. Opis przedmiot zamówienia:
dostawa i montaż jednej sztuki betonowego stołu do gry w tenisa stołowego oraz jednej sztuki betonowego stołu do gry w ,,piłkarzyki" przy kąpielisku Strzeszynek, ul. Koszalińska 15 w Poznaniu.
Opis techniczny:
a) betonowy stół do gry w tenisa stołowego:
- wykonany z betonu na bazie naturalnych kruszyw, odporny na działanie zmiennych warunków atmosferycznych,
- o powierzchni blatów szlifowanej, polerowanej oraz zabezpieczonej lakierem,
- o obrzeżach wykonanych z aluminiowego profilu,
- z siatką z blachy ocynkowanej, zamontowanej w sposób zabezpieczający ją przed niepowołanym demontażem,
- o przybliżonych wymiarach: długość 274 cm, szerokość 152 cm, wysokość 76 cm,
- do wkopania w miękkie podłoże.
b) betonowy stół do gry w piłkarzyki:
- wykonany z betonu zwykłego (B10, B15, B20, B30), odporny na działanie zmiennych warunków atmosferycznych,
- z blatem szlifowanym i wygładzonym,
- z powierzchnią gładzoną i pokrytą farbą odporną na uderzenia i działanie zmiennych warunków atmosferycznych,
- z drążkami wykonanymi ze stali nierdzewnej,
- z figurkami piłkarzy wykonanymi z tworzywa sztucznego, gumy lub drewna,
- o przybliżonych wymiarach: długość 140 cm, szerokość 80 cm, wysokość 87 cm,
- do wkopania w miękkie podłoże.

Dokument nr: DGN.208.25.2019

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:
Oferty w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: a.ebertowska@posir.poznan.pl.
2
Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji przy ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań (III p.).
Oferty uznaje się za złożone w terminie, gdy wpłyną na wskazany adres e-mail lub zostaną złożone w sekretariacie do dnia 20 listopada 2019 r. do godz. 12:00.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania zamówienia i przedłożenia faktury: 13.12.2019 r.

Wymagania:
Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu.
Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zgłosić ten fakt Zamawiającemu drogą elektroniczną, dołączając dokumentację zdjęciową dotyczącą wykonanych prac.
1
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami BHP dla wykonawcy (załącznik nr 2), a także obowiązującymi przepisami prawa i przy użyciu własnych materiałów, sprzętu i narzędzi, w miejscu zgodnym z mapą (załącznik nr 3).
Protokół odbioru przedmiotu robót stanowić będzie załącznik do przedłożonej Zamawiającemu faktury.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich weryfikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
- zaakceptują warunki Zamawiającego dotyczące wykonania zamówienia wynikające z niniejszego zapytania ofertowego, w tym wymagania BHP,
- posiadają doświadczenie w wykonywaniu podobnych usług - wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie usługi o zakresie podobnym do przedmiotowego,
- posiadają specjalistyczny sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia,
- udzielą 24-miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu zostanie zweryfikowane na podstawie pisemnego oświadczenia Oferenta sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej: cena.
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
Oferta powinna zawierać:
- dane Oferenta,
- zdjęcie/rysunek oferowanego produktu,
- cenę netto i brutto wykonania zamówienia,
- pisemne oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 3 powyżej sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego zapytania.
Oferta może zostać sporządzona w formie papierowej lub elektronicznej. W obu przypadkach Zamawiający wymaga, żeby została opatrzona podpisem Oferenta (w przypadku sporządzenia oferty w formie elektronicznej Zamawiający wymaga skanu oferty opatrzonej podpisem Oferenta).
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty niekompletne.

Uwagi:
1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych
Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 61 835 79 01, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych", telefonicznie pod numerem 61 835 79 17 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl
2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzali Państwa dane ponieważ złożyli nam Państwo ofertę w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe. Państwa dane osobowe zawarte w Państwa ofercie (w tym innych dokumentach będących załącznikami do oferty) będą przetwarzane w celu analizy Państwa oferty i ewentualnego zawarcia z Państwem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
3. Komu przekazujemy Państwa dane?
Państwa dane pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia ze środków publicznych jest jawne. W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone w ogólnodostępnym rejestrze umów w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w szczególności:
- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,
- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej). Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą zawrzemy umowę na niszczenie dokumentów archiwalnych.
Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który będziemy Państwu przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z Państwem umowy).
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Państwa oferty w toczącym się postępowaniu.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kontakt:
7. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
Agnieszka Ebertowska, nr tel.: 502 859 806, e-mail: a.ebertowska@posir.poznan.pl.
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.