Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3899z ostatnich 7 dni
15451z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa wyposażenia specjalistycznego,

Przedmiot:

Zakup i dostawa wyposażenia specjalistycznego,

Data zamieszczenia: 2019-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Siedlce
ul. Asłanowicza 10
08-110 Siedlce
powiat: Siedlce
tel. 25 633 25 40 wew. 56, faks 256 323 630
gmina@gminasiedlce.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Siedlce
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ - Zakup i dostawa wyposażenia specjalistycznego,,
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia specjalistycznego dla potrzeb realizacji zadania ,,Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+", w zakres którego wchodzą: drabinka rehabilitacyjna, kamienie bazaltowe, materac rehabilitacyjny, rotor do ćwiczeń kończyn, poziomy rower treningowy rehabilitacyjny, piłka gimnastyczna z ABS 55 cm, piłka gimnastyczna z ABS 65 cm, orbitrek magnetyczny, bieżnia, wałek rehabilitacyjny, półwałek rehabilitacyjny, stół stacjonarny do masażu, kozetka, stolik zabiegowy, taboret lekarski, parawan, krzesło prysznicowe. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. 3. Projekt ,,Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+" realizowany jest przez Gminę Siedlce i współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2019. 4. Lokalizacja dostawy: Stok Lacki, ul. Pałacowa 60, 08-110 Siedlce. 5. Wykonawca musi zaoferować sprzęt spełniający min. takie wymagania i parametry techniczne, jak w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca może zaoferować produkty o lepszych parametrach. Dostarczone przedmioty zamówienia powinny być fabrycznie nowe, wykonane zgodnie z wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu, wolne od wad, odpowiadać normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych, posiadać aktualne aprobaty techniczne, gwarancje producenta, niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa oraz winny spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami dla tego typu wyrobów. 6. Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy przed podpisaniem umowy w wersji papierowej w 2 egzemplarzach do pracownika UG Siedlce rozliczającego wniosek o dofinasowanie zadania (do pokoju numer 11). 7. Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy. 8. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest uszkodzony, bądź nie odpowiada przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni go na inny właściwy na własny koszt. 9. Wykonawca zobligowany jest w ramach dostawy do transportu, wniesienia i montażu zamówionego sprzętu. 10. Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania dostaw w ramach ww. zamówienia wraz z instrukcją w języku polskim. 11. Równoważne rozwiązania techniczne. Jeżeli i wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamów wienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jeżeli i wszędzie tam, gdzie w dokumentacji zostały użyte nazwy handlowe materiałów, nazwy własne materiałów i ich producentów to są one przykładowe i nie stanowią one nakazu ich stosowania. Jeżeli w dokumentacji posłużono się nazwami handlowymi to posłużono się nimi w celu opisania parametrów jakościowych danego wyrobu. Opisy takie należy traktować jako parametry minimalne. W takim wypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, za które uważa się rozwiązania posiadające parametry nie gorsze i nie niższe niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie elementy wymienione powyżej mogą być zastąpione przez inne, równoważne, posiadające wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia. Ciężar udowodnienia, że wyroby przyjęte przez Wykonawcę są równoważne w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy dopuszcza użycie innych równoważnych rozwiązań, produktów, materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji, lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach technicznych nie gorszych i nie niższych od wskazanych przez Zamawiającego. Za parametry nie gorsze i nie niższe niż wskazane przez Zamawiającego, Zamawiający uzna rozwiązania posiadające parametry przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamawiający, które to parametry i poziomy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego lub parametry wyższe niż wymagane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych normalizacji i systemów odniesienia technicznego od wskazanych w opisie na zasadzie art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. Jeżeli i wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Jeżeli i wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż należy przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszy zwrot ,,lub równoważne". Jeżeli i wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W takiej sytuacji należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny". Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 12. Gwarancja: Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informacja w powyższym zakresie powinna zostać odzwierciedlona w treści oferty

CPV: 33196100-1,33192000-2,33196200-2,33158400-6,33192200-4

Dokument nr: 623774-N-2019, FZKP.271.109.2019.JGG

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gminasiedlce.pl oraz http://e-bip.pl/Start/26

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pocztą lub osobiście na adres Urzędu Gminy Siedlce
Adres:
ulica M. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce, biuro podawcze (parter)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-26, godzina: 09:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty aktualne na dzień składania ofert: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 Ustawy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Ponieważ Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający nie żąda złożenia do oferty oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 Ustawy. 3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 5. Zamawiający informuje, że stosowanie do art. 24 ust. 11 Ustawy, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy - Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 6.5. składa każdy z Wykonawców. 8. Ocena spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, na podstawie dostarczonych oświadczeń. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Pożądane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty z podaniem ceny brutto - załącznik nr 1 do SIWZ 2) Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ Stosownie do art. 36b ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, w treści oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas dostawy 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.