Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
280z dziś
4127z ostatnich 7 dni
15674z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Realizacja robót budowlanych

Przedmiot:

Realizacja robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o.o
ul. Zamenhofa 16
10-280 Olsztyn
powiat: Olsztyn
skoko36@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1218110
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Realizacja robót budowlanych związanych z rewitalizacją kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 27 w Olsztynie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 27 w Olsztynie w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. ,,Rewitalizacja kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 27 w Olsztynie" nr RPWM.08.01.00-28-0014/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel zamówienia
Wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 27 w Olsztynie w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. ,,Rewitalizacja kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 27 w Olsztynie" nr RPWM.08.01.00-28-0014/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiot zamówienia
1. Wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 27 w Olsztynie w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. ,,Rewitalizacja kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 27 w Olsztynie" nr RPWM.08.01.00-28-0014/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Szczegółowy opis i zakres zamówienia opisany jest w dokumentacji konserwatorskiej oraz projektach/pozwoleniach budowlanych stanowiących odpowiednio załączniki nr 8, 9, 10 i 11 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1218110, 1/2019

Otwarcie ofert: 3. Termin otwarcia ofert: 04.12.2019 r., godz. 10.00, Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 16, 10-280 Olsztyn, sekretariat.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 04-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Miejsce składania ofert: Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 16, 10-280 Olsztyn, sekretariat.
2. Termin składania ofert upływa dnia 04.12.2019 r., godz. 9 00.

4. Oferta może zostać złożona osobiście, przez kuriera lub pocztę.
5. Bez otwarcia i rozpatrywania pozostaną oferty, które zostały złożone po upływie terminu składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn
Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie - w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, zakończenie realizacji zamówienia - nie później niż dn. 30.08.2021 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty - polegające na remoncie i/lub przebudowie budynków mieszkalnych/ sakralnych/ obiektów użyteczności publicznej objętych prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków i/lub obiektów o podobnym charakterze wpisanych do rejestru zabytków - z czego, co najmniej jedno na minimum 1 mln zł brutto;
Potencjał techniczny
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Wykonawca dysponuje co najmniej jednym dyplomowanym konserwatorem zabytków posiadającym doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia w założonym terminie, w zakresie rzeźby detali architektonicznych oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania całego zamówienia, tj. osobami, które będą wykonywać i kierować robotami zgodnie z zaleceniami wynikającymi z:
- dokumentacji konserwatorskiej, stanowiącej załącznik nr 8 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia,
- projektem budowlanym wymiany instalacji wod-kan, stanowiącym załącznik nr 9 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia,
- projektem budowlanym remontu izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jagiellońskiej 27 w Olsztynie, stanowiącym załącznik nr 10 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia,
- pozwoleniami na budowę, stanowiącymi załącznik nr 11 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia,
- decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, stanowiącą załącznik nr 12 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia.
b) Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki poprzez:
- pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców;
- ustanowienia kierownika budowy i prowadzenie dziennika budowy w zakresie robót i prac wymienionych i załączonych w projektach/pozwoleniach budowlanych i dokumentacji konserwatorskiej określonych w załącznikach nr 8, 9, 10, 11 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia.
2. Zamawiający wymaga również zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej, w trakcie realizacji zamówienia, czynności konserwatora zabytków.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.
Dodatkowe warunki
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Brak powiązań Wykonawcy z Zamawiającym weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań. Wykonawcy pozostający w powiązaniu z Zamawiającym zostaną wykluczeni z postępowania.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z zapisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia robót budowlanych zamiennych - skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, zakresu przedmiotu umowy,
2) pojawienia się nowych, korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych możliwych do wdrożenia zamiennie w stosunku do przewidzianych umową - uprawniającego Strony do zmiany umowy w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy,
3) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej - uprawniające Strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,
4) zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiot umowy przed umownym terminem ich wykonania - skutkujące możliwością skrócenia przez Strony terminu wykonania przedmiotu umowy,
5) zmiany materiałów gwarantujących realizację robót budowlanych w zgodzie z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w projektach budowlanych - uprawniające Strony do zmiany zakresu przedmiotu umowy,
6) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem - uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania umowy,
2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego akceptacja przez drugą Stronę.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia;
b) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia;
c) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia;
d) Wykaz podwykonawców - jeśli dotyczy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia;
e) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót budowlanych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia;
f) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy - jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:
Cena - 90 %
Maksymalną liczbę punktów (90 pkt.) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt. x waga kryterium
gdzie:
Cmin - cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cwn - cena zaproponowana przez wykonawcę n
Okres gwarancji - 10 %
G - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za okres gwarancji
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji na roboty budowlane przedstawionego przez Wykonawców zastrzegając, iż minimalny termin gwarancji wynosi min. 3 lata, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
- min. 3 lata gwarancji - 0 pkt.,
- min. 4 lata gwarancji - 5 pkt.,
- min. 5 lata gwarancji i więcej - 10 pkt.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym wymaganego okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje najkrótszy wymagany termin gwarancji, tj. 3 lata.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów w ramach ww. kryteriów oceny ofert.
Wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu opisanych odpowiednio w niniejszym ogłoszeniu oraz w rozdziale IV oraz w rozdziale XIII pkt. 1 i 2 zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania łącznie załącznikami,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, którego Zamawiający nie był jednoznacznie w stanie określić i poprawić lub ceny nie odzwierciedlają faktycznych kosztów;
e) Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której w wezwaniu zawiadomił go Zamawiający;
f) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający nie udziela zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL JAGIELLOŃSKA 27
Adres
Jagiellońska 27
10-273 Olsztyn
warmińsko-mazurskie , Olsztyn
Numer telefonu
692871922
NIP
7393204239
Tytuł projektu
Rewitalizacja kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 27 w Olsztynie
Numer projektu
RPWM.08.01.00-28-0014/18-00
Inne źródła finansowania
Nie dotyczy.

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Bogusława Skokowska - Przewodnicząca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jagiellońskiej 27 w Olsztynie; e-mail: skoko36@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.