Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
286z dziś
3969z ostatnich 7 dni
15702z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2019-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dąbie
Plac Mickiewicza 1
62-660 Dąbie
powiat: kolski
tel. 63 27 10 073,
sekretariat@gminadabie.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Dąbie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do składania ofert w sprawie wykonania zadania pn.: ,,Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Dąbie"
2. Rodzaj zamówienia: usługi.
3. Opis przedmiotu zamówienia
1] przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac związanych ze zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących budynki mieszkalne i gospodarcze na terenie Gminy Dąbie. Przez zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest rozumie się prace związane ze zebraniem zdemontowanych materiałów oraz ich opakowanie i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem - emisją do środowiska, załadunek odpadów zawierających azbest oraz ich transport na uprawnione składowisko odpadów celem ich unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
2) szacunkowa ilości azbestu oraz wyrobów zawierających azbest to ok. 90 Mg okresie 2019-2020 r. W 2019 roku należy odebrać i unieszkodliwić ok. 30 Mg odpadów zawierających azbest, a w 2020 r. ok. 60 Mg.
Wskazane ilości mogą ulec zmianie na skutek dokonania faktycznego pomiaru powierzchni oraz masy usuwanych wyrobów podczas realizacji zamówienia. Ostateczna ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia w ramach przedmiotowego zamówienia zależeć będzie od ilości wniosków złożonych przez wykorzystujących wyroby zawierające azbest oraz środków przewidzianych na to zadanie w budżecie Gminy Dąbie;
3) Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, z których będzie dokonany odbiór azbestu oraz wyrobów zawierających azbest.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) organizacja i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac, w szczególności zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsc ich występowania oraz wykonywania prac związanych z usuwaniem wskazanych wyrobów w sposób uniemożliwiający emisję do środowiska,
2) sporządzenie protokołu z ważenia, który będzie zawierała następujące informacje:
- imię i nazwisko osoby, od której będą odbierane odpady,
- wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru,
- rodzaj odpadów, ilość odpadów (w Mg i m2),
- podpis właściciela nieruchomości,
3) przedłożenie wykazu nieruchomości, z których został odebrany i unieszkodliwiony azbest zawierającego ilość azbestu i wyrobów zawierających azbest ze wszystkich nieruchomości w jednostkach miary m2 i Mg oraz rodzaj usuniętych wyrobów (np. płyty faliste, płyty płaskie czy inny odpad zawierający azbest),
4) udokumentowanie przekazania odpadów azbestu do unieszkodliwienia poprzez okazanie karty przekazania odpadów. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu karty przekazania odpadów. Dopuszcza się sporządzenie zbiorczej karty przekazania odpadów zawierających azbest dla kilku nieruchomości objętych zamówieniem. Karty przekazania odpadów winy zawierać numer działki, z której pochodzą odpady,
5) ustalenia daty i godziny odebrania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z właścicielami nieruchomości, u których ma być świadczona usługa,
6) wykonanie dokumentacji zdjęciowej z wykonanego zadania dla każdej posesji, na której był usuwany azbest. Dokumentacja winna zostać sporządzona w wersji elektronicznej na nośniku danych (np. płyta CD] - zaleca się zrobienie 2-3 fotografii,
7) Wykonawca nie jest uprawniony do zlecania prac w ramach niniejszego zamówienia podwykonawcom.;
8) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru wykonanych usług i dostarczonych dokumentów.

Dokument nr: IZP. 271.2.20.2019

Składanie ofert:
1) ofertę należy złożyć w terminie do 26.11.2019 r. (wtorek) do godz. 14,00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbiu przy Pl. Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie.
Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.
2) ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta na: ,,Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbie";
3] ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną lub kurierską, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego;

Miejsce i termin realizacji:
postępowaniu.
7. Terminy realizacji zamówienia:
Całość zamówienia powinna być zrealizowana do 15.09.2020 r., przy czym do 13.12.2019 r. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania części zamówienia, tj. do odbioru i unieszkodliwienia 30 Mg azbestu oraz wyrobów zawierających azbest.

Wymagania:
5. Dodatkowe informacje:
1) Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert. Zamawiający nie musi podawać uzasadnienia tej decyzji,
2) W przypadku odmowy przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu dla Zamawiającego, Zamawiający może rozwiązać zawartą umowę z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym;
3) Złożona przez Wykonawcę oferta musi zachować swoją ważność przez minimum 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert, pod rygorem odrzucenia złożonej oferty.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu doprecyzowania treści złożonych ofert na etapie badania złożonych ofert.
5) Do niniejszego zaproszenia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843].
6. Warunki udziału w postępowaniu:
1) O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące uprawnień, zdolności technicznej i zawodowej. Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2) Wykonawcy muszą spełnić następujący warunek dotyczący uprawnień, zdolności technicznej i zawodowej tj. wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3] Do złożonej oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. 2) stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Sposób przygotowania oferty:
1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego,
2) nie ma możliwości składania ofert częściowych czy też wariantowych,
3) całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie,
4) wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Oferenta w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnione.
9. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1) Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
o oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
o oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
o Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium: A. najniższa cena brutto oferty - waga 100 %.
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100 %).
Punkty w podanym kryterium oceny ofert zostaną przyznane zgodnie
z poniższą zasadą:
Kryterium A - punkty za cenę brutto oferty (dotyczy ceny za kompleksową
usługę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) - liczba punktów jaką można
uzyskać dla tego kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
Cl=(Cn/Cb)xl00
Cl- liczba punktów
Cn -cena najtańszej oferty brutto
Cb- cena badanej oferty brutto
Wykonawca powinien w cenie brutto ująć wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryterium i ustaloną wagę. Ilość punktów za poszczególne kryterium będzie stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, tę która spełniła wszystkie wymogi określone w istotnych warunkach zamówienia i zawierać będzie najniższą cenę.
Punktacja będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
3) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach,
4) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
b) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru Wykonawcy zadań określonych w zapytaniu ofertowym lub
c) została złożona po terminie składania ofert określonych w zapytaniu ofertowym,
5) oferta dodatkowa podlega odrzuceniu, jeżeli:
a) zawiera cenę wyższą niż w złożonej ofercie,
b) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego w wezwaniu do złożenia tych ofert.
9. Termin i sposób składania ofert
4] dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją ,,za zgodność z oryginałem".
5) ceną ofertową wymienioną w formularzu ofertowym jest całkowita cena brutto za zbieranie, transport i unieszkodliwienie 1 Mg azbestu oraz wyrobów zawierających azbest,
6) cena ofertowa musi być zgodna z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz opisem przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w związku z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia,
7) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
8) oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
9) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
10. Tryb zawarcia umowy
a) Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy, poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej oferenta,
b) Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, który w postępowaniu złoży najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętym kryterium oceny.
11. Warunki zmiany umowy
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
a] w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot umowy,
b) w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku: działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
2) Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron,
3) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
12. Warunki płatności:
1) Płatność zostanie uregulowana w terminie 14 dni przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po należytym wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2) Przed wystawieniem faktury Strony zobowiązane są do potwierdzenia wykonania zamówienia poprzez podpisanie protokołu odbioru zadania. Do protokołu odbioru zadania Wykonawca zobowiązany jest załączyć karty przekazania odpadów.
3) Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dwóch faktur w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Jedna za wykonanie części zadania przewidzianej do realizacji w 2019 r. oraz drugiej za wykonanie pozostałej części zadania przypadającej na 2020 r.
14. Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania),
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących uprawnień, zdolności technicznej i zawodowej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
3) zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania (każda strona projektu umowy powinna być parafowana),
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
15. Modyfikacja treści zapytania ofertowego:
1) przed upływem terminu składania ofert modyfikacja treści zapytania ofertowego jest możliwa, z zastrzeżeniem obowiązku wydłużenia terminu składania ofert. Zamawiający wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny na dostosowanie treści zapytania ofertowego o wprowadzone zmiany,
2) Zamawiający informuje o modyfikacji treści zapytania ofertowego wszystkich potencjalnych wykonawców.
16. Uzupełnianie dokumentów, poprawianie omyłek - dotyczy Wykonawcy, który
złożył najkorzystniejszą ofertę:
1) W przypadku Wykonawcy, który w terminie przewidzianym do składania ofert nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, albo który złożył wymagane przez Zamawiającego oświadczenia zawierające błędy, Zamawiający będzie zobowiązany wezwać do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie,
2) obowiązku określonego w ust. 16 pkt. 1] Zamawiający nie będzie zobowiązany wykonać w sytuacji, gdzie mimo złożenia wymienionych w ust. 16 pkt. 1] oświadczeń oferta Wykonawcy i tak podlegać będzie odrzuceniu, konieczne będzie unieważnienie postępowania albo Zamawiający postanowi zakończyć postępowanie bez wyboru żadnej z ofert,
3) Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ewentualnych wyjaśnień dotyczących przedłożonej oferty, w szczególności, gdy zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) jeżeli w ofercie będą znajdowały się omyłki, Zamawiający poprawia:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
17. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, w szczególności, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1] wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie
można usunąć ich wad; 2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 3] cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia), 4) Zamawiający zastrzega również możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert. Zamawiający nie musi podawać uzasadnienia tej decyzji.

Kontakt:
Kontakt w przypadku pytań związanych z zapytaniem ofertowym: Dorota Nowosielska -tel. 63 26 28 277.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.