Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3878z ostatnich 7 dni
14656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie odwiertów

Data zamieszczenia: 2019-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku
ul. Sienkiewicza 12
38-500 Sanok
powiat: sanocki
tel.: (13) 46 52 113.
sanok.przetargi@pgnig.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Sanok
Wadium: 3 000,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Postępowanie w sprawie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie odwiertów Mirocin 66K, 67K, 68K, 69K -KGZ Jodłówka
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (w tym formalno - prawnej i wykonawczej) dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie odwiertów Mirocin 66K, 67K, 68K, 69K -KGZ Jodłówka" zwanego dalej Inwestycją wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, oświadczeń, pozwoleń, zezwoleń, decyzji, zgód niezbędnych do prawidłowego wykonania i realizowania Inwestycji, a w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru (w pełnym zakresie) autorskiego wielobranżowego w czasie realizacji Inwestycji wykonywanej w oparciu o tą dokumentację, kod CPV 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
Przedmiotowe zamówienia będzie realizowana zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2009 r. - O inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu( Dz.U. z 2009, Nr 84, poz. 700 z późń.zm.), zwaną dalej specustawą.
2. Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnej infrastruktury technicznej umożliwiającej prowadzenie eksploatacji przedmiotowych odwiertów, wstępne oddzielenie płynu złożowego, czasowe magazynowanie odseparowanej cieczy złożowej i transport surowego gazu ziemnego do OZG Mirocin jego oczyszczenie do parametrów normy handlowej i skierowanie do sieci OGP Gaz-System.
3. Szczegółowy zakres Inwestycji, dla której jest opracowywana dokumentacja projektowa został określony w Koncepcji Wstępnej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Dokumentacja projektowa opracowana będzie w oparciu o:
1) informacje i wymogi zawarte w Koncepcji Wstępnej pt.: Zagospodarowanie odwiertów Mirocin 66K, 67K, 68K, 69K -KGZ Jodłówka , która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,
2) ,,Wytyczne do projektowania systemów sterowania przemysłowego (teleinformatyki, akp, ochrony obiektów/Systemów Zabezpieczeń Technicznych, telemetrii) z uwzględnieniem wymagań polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego w obszarze OT PGNiG SA
w Warszawie Oddział w Sanoku" wraz załącznikami nr 2,3,4,5,6,7,8,9
z maja 2019 r., oznaczonymi ,,Tajemnica PGNiG" - w zakresie dotyczącym systemów sterowania i ochrony projektowanych urządzeń.
,,Wytyczne do projektowania systemów sterowania przemysłowego ..." stanowią - zgodnie z rozdziałem III pkt 7 SIWZ - tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. Dz.U.2019.1010 t.j. z dnia 2019.05.30 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przedmiotowy załącznik zostanie przesłany na płycie CD lub drogą elektroniczną na wniosek Wykonawcy (zawierający nr telefonu oraz adres e-mail konkretnej osoby) złożony zgodnie z Rozdziałem I pkt 2.
Wykonawca może otrzymać przedmiotowy dokument w formie zaszyfrowanego pliku pocztą mailową lub na płycie CD lub też jako wydruk przesłany na wskazany przez Wykonawcę adres. W przypadku wnioskowania przez Wykonawcę o udostępnienie dokumentu drogą mailową, zostanie on przesłany na wskazaną we wniosku osobę upoważnioną do otrzymania stosownych dokumentów w formie elektronicznej, która otrzyma zaszyfrowany plik, a hasło do jego rozpakowania otrzyma innym kanałem informacyjnym.
5. Lokalizacja projektowanej Inwestycji:
Odwierty Mirocin 66K, 67K, 68K, 69K zlokalizowane zostały w gminie Pawłosiów, powiat jarosławski, woj. podkarpackie, w miejscowości Cieszacin Mały, na działkach rolnych nr 509/73, 509/74, 509/54 .
OZG Mirocin znajduje się na działce nr 527/8 w m. Ożańsk.
6. Wykonawca odpowiada za należytą wycenę przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna uwzględniać wszystkie niezbędne prace i czynności konieczne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, również takie, które nie zostały opisane w przedmiocie zamówienia i załączonej Koncepcji Wstępnej. Wykonawca na etapie postępowania przetargowego może zgłaszać Zamawiającemu swoje uwagi do załączonych materiałów przetargowych i dokumentacji na zasadach określonych w rozdziale IV pkt 3 SIWZ.
7. Wymagane jest, aby prace projektowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z:
ustawą z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (z późn. zm.),
ustawą z dnia 04.04.2019 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
ustawą z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.),
ustawą z dnia 24.04.2009 r. - O inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu( Dz.U. z 2009, Nr 84, poz. 700 z późń.zm.)
ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (z późn. zm.),
ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zm.),
ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (z późn. zm.),
dyrektywami Unii Europejskiej,
rozporządzeniami wykonawczymi do ustaw jak również innymi ustawami
i rozporządzeniami, jeżeli ich przepisy odnoszą się do projektowanego zakresu,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
najnowszą wiedzą techniczną i doświadczeniem inżynierskim,
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Wykonawstwo zadania musi być realizowane przez osoby posiadające wymagane prawem i przepisami szczególnymi uprawnienia i kwalifikacje.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: NL/PGNG/19/3251/GE/DIS

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert
03.12.2019 11:00
Miejsce: PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12,
38-500 Sanok.

Specyfikacja:
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1. Miejsce i termin otrzymania SIWZ: PGNiG SA Warszawie Oddział w Sanoku,
Dział Przetargów i Umów, pokój 231 A, tel.: (13) 46 52 113, fax: (13) 46 52 384,
e-mail: sanok.przetargi@pgnig.pl. SIWZ dostępna jest ponadto na stronie Zamawiającego www.przetargi.pgnig.pl.
2. Wykonawca otrzyma dokumentację przetargową w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00, pokój 231 A, lub pocztą (również elektroniczną) po uprzednim zamówieniu faxem lub e-mailem.
3. ,,Wytyczne do projektowania systemów sterowania przemysłowego (teleinformatyki, akp, ochrony obiektów/Systemów Zabezpieczeń Technicznych, telemetrii)
z uwzględnieniem wymagań polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego w obszarze OT PGNiG SA w Warszawie, Oddział w Sanoku" wraz z załącznikami 2,3,4,5,6,7,8,9 z maja 2019 r.,, oznaczone ,,Tajemnica PGNiG", zostaną przesłane na płycie CD lub drogą elektroniczną na wniosek Wykonawcy (zawierający nr telefonu oraz adres e-mail konkretnej osoby) złożony zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 SIWZ.

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
03.12.2019 10:45
Miejsce: PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12,
38-500 Sanok, Dział Bezpieczeństwa Informacji - pokój 212A, z opisem zgodnym
z wymaganiami SIWZ.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
wymagany
Wymagane terminy realizacji zamówienia:
a) rozpoczęcie - do 7 dni od zawarcia umowy,
b) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę - do 18 miesięcy od zawarcia umowy,
c) nadzór autorski - przez pełen okres prowadzenia robót budowlano - montażowych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji.
2. Termin opracowanie Projektu zgłoszeniowego na prace tymczasowe należy dostarczyć do 30 dni od uzyskania decyzji środowiskowej.
3. Termin opracowania Projektu Budowlanego i Projektów Wykonawczych uzależniony jest od uzyskania przez PGNiG SA Oddział Geologii i Eksploatacji i przekazania Wykonawcy prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
3. Część terminów wykonania elementów dokumentacji projektowej wymieniona jest w terminowym harmonogramie realizacji prac projektowych, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Pozostałe brakujące terminy Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić w harmonogramie rzeczowo - finansowym mając na uwadze pełny okres realizacji umowy oraz fakt zachowania poszczególnych etapów przygotowania Inwestycji. Termin przekazania dokumentacji wykonawczej oraz projektu budowlanego musi być ten sam.
Miejsce realizacji zamówienia
Odwierty Mirocin 66K, 67K, 68K, 69K zlokalizowane zostały w gminie Pawłosiów, powiat jarosławski, woj. podkarpackie, w miejscowości Cieszacin Mały, na działkach rolnych nr 509/73, 509/74, 509/54 .
OZG Mirocin znajduje się na działce nr 527/8 w m. Ożańsk.

Wymagania:
Warunki uczestnictwa
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę PGNiG SA lub podmiotom z Grupy Kapitałowej PGNiG SA (status podmiotu oceniany według daty wyrządzenia szkody), nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
c) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
d) Wykonawców będących spółkami prawa handlowego, których odpowiednio urzędujących członków władz zarządzających, wspólników, partnerów, komplementariuszy, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
e) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub innym dokumencie, w którym określono wymogi udziału w postępowaniu,
f) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
g) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Odrzuceniu podlega oferta, która:
a) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, z zastrzeżeniem rozdz. XIII pkt 3 SIWZ,
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem rozdz. XIII pkt 3 SIWZ,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie innej pomyłki polegającej na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, o której mowa w rozdz. XIII pkt 3 SIWZ,
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione, jeżeli:
b) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów Instrukcji, które miało wpływ na wynik postępowania;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.;
e) udzielenie zamówienia na oferowanych warunkach nie leży w interesie PGNiG S.A.
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
7. Zamawiający może wezwać Wykonawców do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.
8. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych w oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane prze Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VII pkt 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwie pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia. Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku postępowania o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
10. Warunki szczegółowe udziału.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) wykonali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jedną dokumentację projektową, za kwotę wynagrodzenia nie niższą niż 400 000,00 zł netto obejmującą prace odpowiadające swoim zakresem i rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia dla:
- przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie magazynowania lub wydobywania węglowodorów otworami wiertniczymi, lub
- przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przesyłu lub dystrybucji gazu ziemnego na ciśnienie MOP powyżej 1MPa lub
- przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie budowy urządzeń i instalacji technologicznych w branży petrochemicznej,
z podaniem nazwy projektu, daty jego sporządzenia oraz wysokości otrzymanego wynagrodzenia i załączeniem dokumentów potwierdzających (referencje), że dokumentacja projektowa została opracowana należycie.
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz potencjał techniczny
w projektowaniu obiektów technologicznych, liniowych i instalacji towarzyszących (w tym stacji sprężania gazu), na obiektach górniczych zajmujących się magazynowaniem lub wydobywaniem węglowodorów (gazu ziemnego, ropy naftowej) metodą otworów wiertniczych lub na sieciach przesyłowych lub dystrybucyjnych na ciśnienie MOP powyżej 1 MPa, lub instalacji technologicznych na obiektach petrochemicznych, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonych prac projektowych odpowiedzialności cywilnej projektanta z rozszerzeniem o szkody
w rzeczach zaprojektowanych przez pracowników Wykonawcy objętych ubezpieczeniem albo pod ich dozorem na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł,
d) posiadają wdrożony i stosowany system zarządzania jakością, zgodnie z normą EN 9001 (lub równoważny),
e) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania obliczeń procesowych, rozumianym jako posiadanie uprawnień (licencji) do realizacji obliczeń procesowych w jednym ze wskazanych programów: ChemCad, Aspentech Hysys, BR&E ProMax lub równoważne programy do obliczeń procesowych. Licencja musi być wydana na Wykonawcę lub podwykonawcę realizującego ten zakres prac.
11. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
w oparciu o regułę spełnia / nie spełnia.
Warunki dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych
Termin związania z ofertą
60 dni

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
Cena (cena brutto=100%), Waga(%): 100
Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
1. Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
(z największą liczbą punktów), kierując się następującym kryterium i sposobem oceny:
Cena brutto - 100%
(najniższa cena brutto badanych ofert/cena brutto oferty badanej) x 100
2. W przypadku, gdy wpłyną oferty o tej samej cenie uniemożliwiające wybór najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia
w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaproponować cen wyższych, niż w złożonych wcześniej ofertach.
3. Zespół zakupowy może poprawić w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, oferta podlega odrzuceniu, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie oferty w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tej sprawie.
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3. Zamawiający przewiduje możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji na zasadach określonych w SIWZ. 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający może udzielić odpowiedzi, przekazując treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którzy zgodnie z wiedzą Zamawiającego otrzymali SIWZ, nie ujawniając przy tym źródła zapytania, a także zamieszcza na stronie internetowej www.przetargi.pgnig.pl Uwaga: W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SIWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, zobowiązany jest śledzić informacje zamieszczane na tej stronie. 6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 7. Do upływu terminu składania ofert, treść SIWZ (w tym termin składania ofert) może być zmieniona. Dokonaną zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i umieszcza na stronie internetowej www.przetargi.pgnig.pl. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub odwołania warunków zawartych w SIWZ.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
1.Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.
2.Zamawiający ma prawo zmienić lub odwołać warunki zawarte w ogłoszeniu.
Inne uwagi
INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji lub ofert, bądź terminu rozpoczęcia negocjacji, a jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów,
b) oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w rozdz. VI pkt 1 i nie podlega wykluczeniu
z postępowania, w oparciu o rozdz. VI pkt 2 lit. a-g oraz oświadczenia
o niezgłaszaniu roszczeń wobec Zamawiającego (wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 6, 7 i 8 do SIWZ),
c) dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu,
d) harmonogram rzeczowo - finansowy prac projektowych (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ),
e) kopia dowodu wniesienia wadium,
f) potwierdzona odpowiednimi referencjami informacja w formie wykazu
z rozdziału VI pkt 10 lit. a) SIWZ,
g) oświadczenie na potwierdzenie warunków z rozdziału VI pkt 10 lit. b), d), e) SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ),
h) oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia OC zgodnie z rozdziałem
VI pkt 10 lit. c) SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ).
2. Wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby wskazane
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo). W przypadku dokumentu wygenerowanego automatycznie (wydruk z systemu komputerowego) nie wymaga się poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem ani jego podpisania przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w języku obcym wraz
z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum musi złożyć osobno dokument, o którym mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 lit. a oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Pozostałe dokumenty/oświadczenia składa przedstawiciel podmiotów występujących wspólnie.
5. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez spółkę cywilną, każdy przedsiębiorca wchodzący w skład spółki cywilnej musi złożyć osobno dokument,
o którym mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 lit. a oraz oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Do obliczania biegu terminu związania ofertą nie stosuje się art. 111 § 2 Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, z zastrzeżeniem uzyskania odpowiedniej zgody. Przedłużenie okresu związania ofertą wiąże się z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie realizacji zamówienia po uprzednim przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami projektu umowy .
4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Handlowym, nr konta 45 1030 1508 0000 0005 0190 1121.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z kontrahentami
Paulina Bulik, Dział Przetargów i Umów, tel.: (13) 46 52 113.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.