Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody...

Przedmiot:

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wentylacji

Data zamieszczenia: 2019-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wyspiańskiego 35 C
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
tel.: 91-321-22-80, fax.: 91-321-05-08
mparuch@zgm.swinoujscie.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody
użytkowej oraz wentylacji
Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody
użytkowej oraz wentylacji w lokalu mieszkalnym nr 4 położonym w Świnoujściu przy
ul. St. Wyszyńskiego 7 (lokal zamieszkały, WM).
2. Zakres prac objętych zaproszeniem obejmuje:
1) Roboty rozbiórkowe - rozbiórka pieca kaflowego, uzupełnienie podłogi, demontaż:
a) istniejących podłączeń do przewodu kominowego od pieca,
b) instalacji ciepłej i zimnej wody od wodomierza, bojlera elektrycznego, zmiana lokalizacji
wodomierza,
c) istniejącej instalacji gazowej z rur stalowych,
d) rurociągów,
e) itp. roboty towarzyszące.
2) Instalacja centralnego ogrzewania - instalowanie miedzianych rurociągów w instalacji c.o.,
instalowanie grzejników płytowych, roboty towarzyszące w tym elektryczne do podłączenia kotła.
3) Instalacja gazu - w tym: montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego z podłączeniem do wszystkich
instalacji, podłączenie do komina przewodu powietrzno-spalinowego, montaż rur miedzianych
twardych instalacji gazowej w lokalu oraz stalowych do gazomierza na klatce schodowej, montaż
szafki z gazomierzem na belce z demontażem i ponownym montażem gazomierza na koszt
Wykonawcy, pierwsze gwarancyjne uruchomienie kotła gazowego przez Serwisanta, roboty
towarzyszące.
4) Instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej - instalowanie rurociągów z tworzyw sztucznych,
wymiana podejść dopływowych, roboty towarzyszące.
5) Wentylacja grawitacyjna w tym - montaż nasad kominowych, kratek wentylacyjnych, nawiewników
okiennych, roboty towarzyszące.
6) Roboty dodatkowe m.in.:
a) przy zakładaniu nasad kominowych ponad dachem należy zabezpieczyć usunąć wszelkie
szkody powstałe na dachu budynku, będące następstwem prowadzonych prac, szkody
usuwać w trybie natychmiastowym i na koszt własny,
b) wykonawca ze szczególną starannością zabezpieczy klatkę schodową przed zniszczeniem,
wszelkie naprawy powstałych uszkodzeń zostaną wykonane niezwłocznie przez Wykonawcę
na koszt własny,
c) przywrócenie ościeży okien i drzwi do stanu pierwotnego,
d) zamurowanie podłączeń do kanałów kominowych po kotłach wraz z uzupełnieniem tynku,
e) uzupełnienie podłogi po kotłach na paliwo stałe w technologii istniejącego pokrycia
(w przypadku konieczności naprawy podłogi Wykonawca wykona poziomowanie posadzki za
pomocą wylewki samopoziomującej, a następnie uzupełni warstwy posadzki w technologii
istniejącego pokrycia-panele, płytki ceramiczne lub wykładzina), na połączeniach posadzki
zamontować listwy maskujące.
Uwaga: Szczegółowy zakres opisany jest w nw. dokumentacji:
1) Załącznik nr 3 a - Projekt budowlano-wykonawczy instalacji gazu, wod-kan. zw i cwu oraz
wentylacji dla lokalu przy ul. St. Wyszyńskiego 7/4 wykonany przez mgr inż. Jan Drożdż, wrzesień
2019 r.;
2) Załącznik nr 3 b - przedmiar robót,
3) Załącznik nr 3 c - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
Prace zostaną wykonane zgodnie z decyzją zatwierdzającą projekt budowlany oraz udzielającą pozwolenie
na budowę Nr 239/PB/2019 z dnia 06.11.2019 r.
Lokal zamieszkały na czas remontu.
Dokumentacja techniczna w formie PDF stanowi załącznik do zaproszenia
3. Zakres prac i sposób ich realizacji:
Wykonawca wykona wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody oraz
wentylacji w lokalu zgodnie z dokumentacją techniczną specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót zgodnie ze współczesną wiedzą sztuką budowlaną i zaproszeniem. Wszystkie wskazane
z nazwy wyroby/materiały użyte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
i przedmiarze robót należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub
standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert ,,równoważnych" z zastrzeżeniem,
że uwzględnione w wycenie produkty nie odbiegają jakością standardem i parametrami technicznymi
od założonych.
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego wykonania dokumentacji zdjęciowej w zakresie
niezbędnym, umożliwiającym Inwestorowi udokumentowanie istniejących nieprawidłowości
występujących w obrębie przyszłego placu budowy (np. elewacja, pęknięcia ścian, istniejący stan
pionów kanalizacji sanitarnej i wodnej, stan klatki schodowej, piętra przy ww. lokalu.)
Wszystkie wyroby musza posiadać krajowa deklarację lub certyfikat zgodności zgodnie z wymaganiami
dla wyrobów budowlanych oraz spełniać wymagania Polskich Norm.
Uwaga:
1) Wycenę prac należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej, element pomocniczy do
wyceny stanowi przedmiar robót,
2) Przy montażu nasad wspomagających ciąg kominowy należy zastosować odpowiednie przepusty
i płyty dachowe.
4. Wykonawca składający ofertę winien spełniać nw. warunki:
1) dysponować osobami posiadającymi:
a kwalifikacje odpowiadające specyfice prac;
b uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych;
c co najmniej 3 ? letnią praktykę zawodową w tego typu pracach;
2) posiadaniem dokumentu potwierdzającego ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zaproszenia wg. wymagań zawartych w pkt. 6,
3) doświadczeniem w zakresie wykonania prac związanych z przedmiotem zaproszenia wg.
wymagań zawartych w pkt. 6.
5. Wykonawca do zgłoszenia odbioru powinien przedłożyć dokumentacje wg. wytycznych dla
każdego lokalu mieszkalnego osobno:
1) Spis treści,
2) Decyzja o pozwoleniu na budowę {ksero),
3) Protokół przekazania,
4) Dziennik Budowy - Wypełnione dzienniki budowy wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
w dokumentacji,
5) Oświadczenia kierownika budowy i robót o zakończeniu budowy,
6) Dokumentację budowlaną i wykonawczą wraz z naniesionymi przez uczestników procesu
budowlanego zmianami występującymi w toku realizacji z podziałem na poszczególne branże,
7) Protokoły z prób i pomiarów instalacji:
a) instalacja elektryczna do zasilania pieca gazowego,
b) gazowej,
c) kanalizacyjnej,
d) wodnych,
e) c.o.,
f) powykonawcze opinie kominiarskie w zakresie przewodów wentylacyjnych, spalinowych
a także stwierdzające prawidłową pracę nawiewników.
8) komplet deklaracji zgodności, obowiązujących norm, posegregowane atesty, DTR, gwarancje
i dokumenty na poszczególne użyte materiały i urządzenia wbudowane w lokalu (dokumentacja
powinna być podzielona na branże /budowlaną/ elektryczną/ sanitarną/ ze stosownymi wykazami,
załączone dokumenty powinny określać poszczególne elementy realizowane w toku inwestycji),
9) Dokumentację zdjęciową lokalu/budynku oraz wnętrza (w 1 egz.) przed i po wykonaniu prac - na
płytach CD/DvD lub PenDrive,
10) Dokumenty i tabele porównawcze pozwalające ocenić zamawiającemu, co najmniej równoważność
parametrów zastosowanych materiałów,
Uwaga:
a) Zamawiający nie zapewnia zasilania w energie elektryczną. Pobór energii elektrycznej dla prac
remontowych możliwy jest z obwodów ADM w porozumieniu z Administratorem budynku lub po
założeniu licznika roboczego po zawarciu umowy z dostawcą energii elektrycznej przez
wykonawcę prac.
b) Ujęcie wody z istniejącego poboru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, opomiarowane
przez Wykonawcę;
c) Wykonawca w okresie prowadzenia budowy zobowiązany jest pokrywać koszty dotyczące zużycia
wody i odprowadzenia ścieków w porozumieniu z Zamawiającym, dostawcą mediów lub
Administratorem budynków.
6. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny na dzień składania ofert: wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do
ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
2) aktualną Polisę OC lub inny dokument potwierdzający posiadanie stosownego ubezpieczenia
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 30 tys. zł.,
3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to
w tym okresie co najmniej 1 roboty obejmującej swoim zakresem przedmiot zaproszenia tj.
wykonanie wewnętrznych instalacji CO, gazu i wod-kan o wartość nie mniejszej niż 35 tys. zł
brutto,
w wykazie winno być zawarte:
a) nazwa i siedziba Inwestora,
b) adresu wykonania robót,
c) terminu w jakim roboty były wykonywane,
wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie prac (w przypadku braku dokumentów
potwierdzających należyte wykonanie prac Wykonawca złoży stosowne oświadczenie). Zamawiający
nie dopuszcza sumowania wykonanych prac tj. dopiero wartość wykonania dwóch lub więcej robót
będzie odpowiadała wartości przeznaczonej na wykonanie jednego zadania.

Dokument nr: ZP.242.98.9078.TK.2019

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert dnia 28/11/2019 r. o godz. 14;00 w siedzibie ZGM pok. 313.

Specyfikacja:
11. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokali w dniu 26/11/2019 r. w godz. 11;00 - 11;30 po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami wskazanymi w pkt 12 ust. 1) do dnia 25/11/2019
r. do godz. 09;00.

Składanie ofert:
Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody użytkowej
oraz wentylacji w lokalu mieszkalnym nr 4 położonym w Świnoujściu przy
ul. St. Wyszyńskiego 7.
w sekretariacie ZGM pokój 219 - 221 lub przesłać na adres:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wyspiańskiego 35 C
72-600 ŚWINOUJŚCIE
Termin składania ofert do dnia 28/11/2019 r. do godz. 10;00 w sekretariacie ZGM pok. nr 219-221.

Miejsce i termin realizacji:
Całość prac do: 23 grudnia 2019 r. w tym: 1 etap należy wykonać do 10 grudnia 2019 r.

Kontakt:
12. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
1). Sprawy merytoryczne:
a) Pani Magda Pamch tel. 91 321-26-31 wew. 34, w godz. 08;00 - 14;00,
mparuch@zgm.swinoujscie.pl,
b) Pani Beta Góra tel. 91 321-26-31 wew. 39, w godz. 08;00 - 14;00, bgora@zgm.swinoujscie.pl,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.