Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3899z ostatnich 7 dni
15451z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania wraz z infrastrukturą

Przedmiot:

Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania wraz z infrastrukturą

Data zamieszczenia: 2019-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 7564234, tel. 32 7176 560
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 600 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa aukcji: 312/R/WZP/19 - Budowa powierzchniowej stacji
odmetanowania nr 2 wraz z infrastrukturą w JSW S.A. KWK ,,Knurów-
Szczygłowice" Ruch Szczygłowice
6. Lista produktów
Lp. Nazwa zadania Ilość Jednostka miary
1.
Budowa powierzchniowej stacji
odmetanowania nr 2 wraz z
infrastrukturą w JSW S.A. KWK
,,Knurów-Szczygłowice" Ruch
Szczygłowice
1 pakiet

Dokument nr: 312/R/WZP/19

Otwarcie ofert: Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2019-12-06 godz 11:00

Składanie ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do aukcji: 2019-11-27 23:59
6.Wniosek o dopuszczenie do udziału w aukcji składany jest w jednej z następujących form:
- w formie pisemnej - przez przesłanie wniosku o dopuszczenie do aukcji w zaklejonej kopercie z dopisanym
numerem aukcji. Oferent przesyła wniosek wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład
Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.
- w formie wiadomości e-mail, zawierającej jako załącznik skan wniosku o dopuszczenie do aukcji (pdf),
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami w formie skanów (pdf).
Oferent przesyła wniosek na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule
wiadomości mailowej Oferent podaje numer aukcji.
- w formie wiadomości e-mail, zawierającej jako załącznik wniosek o dopuszczenie do aukcji, sporządzony w
postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazanymi powyżej
załącznikami w formie skanów (pdf). Oferent przesyła wniosek na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie
12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości mailowej Oferent podaje numer aukcji.

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy/wykonania
- do 8 miesięcy od daty przekazana placu budowy
- KWK ,,Knurów - Szczygłowice" Ruch Szczygłowice
- sposób wykonania określono w Wymaganiach Technicznych stanowiących załącznik nr 2 do formularza zlecenia
aukcji
16. Sposób dostawy/wykonania
-

Wymagania:
1. Języki
Język polski
2. Opis
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie
malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Oferenta oznacza akceptację danego poziomu cenowego,
widocznego podczas licytacji. Oferent posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji
danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie,
powoduje wykluczenie Oferenta z dalszego udziału w licytacji.
O wyborze oferty i podjętej decyzji Oferent zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Prosimy o zalogowanie się 5 minut przed rozpoczęciem licytacji.
Wymagania ofertowe stanowi Ogłoszenie o aukcji wraz z załącznikami.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulamin określający sposób Postępowania Przetargowego
oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nieobjęte
ustawą Prawo Zamówień Publicznych" - Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 270/IX/2019 z dnia 10.04.2019
r.
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Oferent powinien uzyskać informację o
dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji. O powyższym Oferenci informowani
będą drogą elektroniczną przez Operatora aukcji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4234.
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej
dostępnej na stronie internetowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie
Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie:
dokumentacja@zwp.jsw.pl
Łączna objętość plików, które Oferenci przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na
skrzynkę mailową o adresie: dokumentacja@zwp.jsw.pl (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć
50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Oferent zobowiązany jest przesłać w
następnej wiadomości mailowej.
Postanowienia wzoru umowy znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez
postanowienia Ogłoszenia o aukcji elektronicznej oraz Specyfikacji technicznej w postępowaniu nr 312/R/WZP/19.
4. Waluta
PLN
7. Kryteria oceny
Lp. Nazwa kryterium
1. Cena
8. Reguły
Licytacja otwarta
Aukcja japońska multiobiektowa
Aukcja zniżkowa
Cena dotyczy jednej jednostki
Remisy niedozwolone
10. Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów
11. Informacje o ofertach
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
6. Kryterium oceny - najniższa cena: 100 %.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
Jeżeli przedmiotem Aukcji elektronicznej jest pakiet nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie
pakietu. Ponadto po zakończeniu licytacji elektronicznej Oferenci będą zobowiązani (na wniosek Prowadzącego
postępowanie) do obniżenia jednostkowej ceny netto każdej pozycji pakietu proporcjonalnie do obniżenia wartości
netto za pakiet dokonanego w wyniku licytacji elektronicznej. Nierozpisanie cen jednostkowych w pakiecie w
wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty
14. Warunki płatności
1. Wartość umowy (w tym wartości jednostkowe), nie będą indeksowane w czasie jej trwania.
2. Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 90 dni od jej dostarczenia
do Centrum Usług Wspólnych - jednostki organizacyjnej zamawiającego. Zapłata następuje przelewem
w dniu obciążenia rachunku bankowego zamawiającego,
3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe dla poszczególnych elementów rozliczeniowych
(poz. 1-14 ,,Harmonogramu rzeczowo-finansowego", który będzie stanowił Załącznik nr 1 do umowy). Podstawą
wystawienia każdej faktury będzie pozytywny protokół odbioru częściowego, podpisany przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o fakturę końcową. Pod-stawę
do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić pozytywny protokół odbioru końcowego (poz. 15
,,Harmonogramu rzeczowo-finansowego" który będzie stanowił Załącznik nr 1 do umowy).
Wartość faktury netto za ,,Pozostałe roboty wchodzące w zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia nie ujęte w
pozycjach od 1-14 w tym odbiór końcowy wraz z dopuszczeniem do użytkowania obiektu i odda-niem do ruchu
urządzeń" - poz. 15 Harmonogramu rzeczowo-finansowego" - nie może być mniejsza niż 30 % całkowitej wartości
netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy wiązać się będzie z koniecznością uiszczania opłat cel-nogranicznych
i opłat ubezpieczeniowych, koszty te ponosi Wykonawca.
6. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.
7. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice"
ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów.
JSW S.A. zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej płatności zgodnie z art. 108a
Ustawy o podatku od towarów i usług.
17. Warunki udziału
I. Oferent, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie
zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym
upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji. Oferent nieposiadający profilu (konta)
zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym:
https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania wniosków o dopuszczenie do aukcji.
Wysokość wadium: 600 000,00 zł
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
1. Pieniądzu - bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład
Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443
8792 z dopiskiem:
Wadium do postępowania 312/R/WZP/19.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli uznanie środków w wysokości odpowiadającej wadium nastąpi
na rachunku bankowym Organizatora aukcji przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w aukcji, w sposób umożliwiający Organizatorowi aukcji weryfikację skutecznego wniesienia wadium.
2. Poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w aukcji oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia zostanie złożony w kasie Zakładu Wsparcia
Produkcji JSW S.A. lub oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w formie elektronicznej zostanie przesłany
na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W szczególności treść gwarancji lub
poręczenia powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze żądanie
Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 27 "Regulaminu...",
b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,
d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.
Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować
będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 40 ust. 2 lit. b ,,Regulaminu..."
3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w wysokości odpowiadającej wartości wadium.
W przypadku wadium w formie wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w wysokości
odpowiadającej wartości wadium, Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego lub elektronicznego
oświadczenia (załącznik do ogłoszenia) o wyrażeniu zgody na wstrzymanie (zablokowanie) na czas trwania
postępowania, odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium.
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności
niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i
bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Oferent składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z
Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami)
potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden
egzemplarz oświadczenia Oferent dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. - Sekcja Rozliczeń
z Dostawcami). W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Oferent wysyła elektroniczną kopię
podpisanego oświadczenia na wskazany adresy e-mail: blokady-wadium@jsw.pl Osobami zajmującymi się
blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena
Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do
udziału w aukcji należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW."
III. Złożenie przez Oferenta wniosku o dopuszczenie do aukcji zawierającego:
1.
a) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
b) dokumenty wskazane w specyfikacji technicznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
c) potwierdzenie wniesienia wadium,
d) oświadczenia (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
e) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie
ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za
ten okres) robót budowlanych (zamówienia/kontrakty) odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, o łącznej wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN netto, w tym jedna na wartość nie mniejszą
niż 5 000 000,00 PLN.
Pod pojęciem robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający
rozumie roboty budowlane związane z budową obiektów powierzchniowych stacji odmetanowania, rozbudową,
przebudową o konstrukcji stalowej lub murowanej wraz z zabudową urządzeń lub obiektów lub innych obiektów
zakładu górniczego za wyjątkiem obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla.
Przez wykonanie zamówienia/kontraktu należy rozumieć jego ostateczny odbiór potwierdzony pozytywnym
protokołem odbioru końcowego.
2. Wymagania w zakresie zatrudniania osób przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia.
Do oferty należy dołączyć:
2.1. Oświadczenie wraz z wykazem osób posiadających wymagane przepisami kwalifikacje (określone w ustawie z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz w przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianych
do kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia w ilości minimum:
a) Kierownik budowy - 1 osoba posiadająca łącznie:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- aktualne potwierdzenie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane,
- stwierdzenie kwalifikacji w drodze świadectwa wydanego przez dyrektora okręgowego urzędu górniczego dla
osoby wykonującej co najmniej czynności w dozorze ruchu w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym
węgiel kamienny, w specjalności budowlanej; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia
2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakre-sie górnictwa i ratownictwa górniczego,
b) Kierownik robót w branży technologicznej - 1 osoba posiadająca łącznie:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*; zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- aktualne potwierdzenie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3. Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
- stwierdzenie kwalifikacji w drodze świadectwa wydanego przez dyrektora okręgowego urzędu górniczego dla
osoby wykonującej czynności w dozorze ruchu w podziemnym zakładzie gór-niczym wydobywającym węgiel
kamienny; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.
c) Osoba posiadająca:
- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 2 i 3
na stanowisku dozoru ,,D" wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu
zamówienia.
* zakres uprawnień dostosowany do technologii
Dopuszcza się łączenie funkcji pkt 2. pkt b i c
d) Kierownik robót w branży elektrycznej - 1 osoba posiadająca łącznie:
5/7
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; zgodnie z rozporzą-dzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- potwierdzenie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane,
- stwierdzenie kwalifikacji w drodze świadectwa wydanego przez dyrektora okręgowego urzędu górniczego dla
osoby wykonującej czynności w dozorze ruchu w podziemnym zakładzie gór-niczym wydobywającym węgiel
kamienny, w specjalności elektrycznej - maszyn i urządzeń powierzchniowych; zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa
górniczego,
- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 na
stanowisku dozoru ,,D", wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Go-spodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych za-sad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, in-stalacji i sieci w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu
zamówienia.
e) Pracownik służby bhp bezpieczeństwa i higieny pracy:
- o kwalifikacjach pracownika służb bhp zgodnie z §4 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 02.09.1997 w
sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy
2.2. Oświadczenie, że pozostali pracownicy Wykonawcy, którzy będą brali udział w realizacji przedmiotu
zamówienia będą posiadać:
- aktualne świadectwa kwalifikacyjne, uprawnienia i upoważnienia zgodnie z wymaganiami obowią-zujących
przepisów.
Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień/kwalifikacji równoważnych dla ww., wydanych na pod-stawie
wcześniejszych przepisów w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o ile nie utraciły one swojej
ważności w aspekcie zmiany stanu prawnego.
3. Pisemne - potwierdzone przez Zamawiającego - oświadczenie o zapoznaniu się Wykonawcy z rejonem prac, z
panującymi tam warunkami wykonywania robót (środowiskowymi, technicznymi, organizacyjnymi i innymi) oraz z
zakresem prac do wykonania zgodne z wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5.
4. Nie dopuszcza się możliwości udziału w postępowaniu Oferenta, który nie wykonywał usług będących
przedmiotem postępowania.
5.Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.
6.Wniosek o dopuszczenie do udziału w aukcji składany jest w jednej z następujących form:
- w formie pisemnej - przez przesłanie wniosku o dopuszczenie do aukcji w zaklejonej kopercie z dopisanym
numerem aukcji. Oferent przesyła wniosek wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład
Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.
- w formie wiadomości e-mail, zawierającej jako załącznik skan wniosku o dopuszczenie do aukcji (pdf),
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami w formie skanów (pdf).
Oferent przesyła wniosek na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule
wiadomości mailowej Oferent podaje numer aukcji.
- w formie wiadomości e-mail, zawierającej jako załącznik wniosek o dopuszczenie do aukcji, sporządzony w
postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazanymi powyżej
załącznikami w formie skanów (pdf). Oferent przesyła wniosek na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie
12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości mailowej Oferent podaje numer aukcji.
7.Oferent związany jest ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do aukcji.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania
przyczyn na każdym etapie Postępowania.
3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy oferent złoży kolejną, korzystniejszą ofertę,
zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: dokumentacja@zwp.jsw.pl do
godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Oferentem.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji
elektronicznej
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Wymagania techniczne.
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Wymagania techniczne.
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne

Uwagi:
Operator aukcji:
Logintrade S.A.
ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław
NIP: 8942953589 https://www.logintrade.pl
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji:
(+48) 71 787 35 34 helpdesk@logintrade.net

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Paweł Langer te. 32 7564234
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Janusz Musztyfaga - tel. 32 7176 560

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.