Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
196z dziś
3880z ostatnich 7 dni
15612z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku szkoleniowego

Przedmiot:

Budowa budynku szkoleniowego

Data zamieszczenia: 2019-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Daleszyce
ul. Zakościele 7A
26-021 Daleszyce
powiat: kielecki
tel. 41 3171968, faks 41 317 12 71
daleszyce@radom.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_daleszyce/proceedings
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Daleszyce
Wadium: 5000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa Nasienno - Szkółkarskiego w Sukowie
1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego i kompleksowego zakresu robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa Nasienno-Szkółkarskiego w Sukowie" 2 Planowany do budowy budynek znajduje się na terenie Nadleśnictwa Daleszyce, leśnictwo Marzysz, na działce nr ewidencyjny: 2898 obręb 0015 Suków, gm. Daleszyce; Suków Papiernia 250B; 26-021 Daleszyce 3 W ramach budowy budynku szkoleniowego planuje się wykonanie obiektu w postaci budynku drewnianego. Obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, przykryty dachem łukowym. Budynek projektowany na podstawie prostokąta. Obiekt wykończony deską elewacyjną (szalówką) z widocznymi elementami konstrukcji nośnej drewnianej dachu. Dach kryty papą termozgrzewalną. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną - oświetlenia oraz instalację niskoprądową (Internet). Na terenie inwestycji przewiduje się budowę utwardzenia terenu w postaci ciągów pieszych z możliwością wjazdu aut osobowych i dostawczych do 3,5t. 4 Zakres projektowanych robót: o roboty przygotowawcze w zakresie: - przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy - usunięcie karpiny po przeprowadzonej wycince drzew wykonanej przez Nadleśnictwo - korytowanie i niwelacja terenu pod nowo projektowane elementy zagospodarowania o budowa budynku szkoleniowego o budowa paleniska na ognisko o budowa utwardzenia terenu o budowa oświetlenia terenu o założenie terenów zielonych 5 Charakterystyczne parametry techniczne: powierzchnia użytkowa 84,30 m2 powierzchnia całkowita 84,30 m2 powierzchnia zabudowy 95,70 m2 szerokość 10,30 m2 długość 9,30 m2 wysokość 4,92 m2 kubatura brutto 428,80 m2 projektowane utwardzenie terenu 302,50 m2 projektowane tereny zielone 850,53 m2 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) na roboty budowlane oraz dokumentacja projektowo kosztorysowa stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ w skład której wchodzą następujące dokumenty: a) Projekt Budowlany ,,Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa nasienno- szkółkarskiego w Sukowie" wraz ze zmianą ,,Załącznik nr 1 - zmieniony projekt zagospodarowania działki b) Projekt Wykonawczy ,,Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa nasienno- szkółkarskiego w Sukowie" wraz ze zmianą ,,Załącznik nr 1 - zmieniony projekt zagospodarowania działki c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ,,Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa nasienno- szkółkarskiego w Sukowie" d) Przedmiary robót, e) Dokumentacja wykonania badań geotechnicznych (stanowiąca załącznik do projektu budowlanego) 7 Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi min. 60 miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru robót. Regulacje udzielenia gwarancji i rękojmi oraz zobowiązania wynikające z udzielonej gwarancji oraz rękojmi zostały szczegółowo przedstawione we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 8 do SIWZ. 8 Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji, jeżeli w toku wykonywania robót okaże się, że dokumentacja projektowa zawiera wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy, a których istnienie uniemożliwia wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i Nadzorze inwestorskim Strony ustalą zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy. 9 Umowy o pracę 9.1 Wykonawca obowiązany jest zapewnić w wykonywaniu prac udział osób o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie 9.2 Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie robót zbrojarskich, ciesielskich, betoniarskich, dekarskich pokryć i obróbek blacharskich, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) ( zw. dalej obowiązkiem realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) 9.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w pkt. 9.2 na inne posiadające co najmniej takie same kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których wykonawca wykonuje przedmiot umowy, wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Każda zmiana osób uwarunkowana jest nawiązaniem stosunku pracy z osobą zastępującą osobę wskazaną w ofercie wykonawcy - pod rygorem odstąpienia zamawiającego od umowy, z przyczyn zawinionych przez wykonawcę. 9.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zgłoszenia w trakcie trwania umowy nowych osób, o których mowa w pkt 9.2. O zgłoszeniu nowych osób, przy pomocy których wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia, wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Każde zgłoszenie nowych osób uwarunkowane jest nawiązaniem stosunku pracy z tą osobą - pod rygorem odstąpienia zamawiającego od umowy, z przyczyn zawinionych przez wykonawcę. 9.5 Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. 9.6 Podczas realizacji przedmiotu zamówienia, na każde żądanie zamawiającego, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty doręczenia wezwania, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu do wglądu umowy o pracę dla osób wchodzących w skład personelu wykonawcy, w stosunku do którego istnieje obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 9.7 Nieprzedłożenie umów, o których mowa wyżej stanowić będzie przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i będzie podstawą do zastosowania przez zamawiającego w stosunku do wykonawcy sankcji w postaci kar umownych wyspecyfikowanych w § 13 umowy, której projekt stanowi załącznik nr 8 do SIWZ 9.8 Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac, a Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Personelu Wykonawcy o tym zapisie Umowy. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia w podziale na części. 12. Wykonawca przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie. 13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt i technologię nie powodującą strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. 14. Ewentualne podanie w opisach nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia nie mają na celu naruszenie art. 29, art. 30 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowalnych, systemów, urządzeń i wyposażanie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia zawarte w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. W takiej sytuacji Zamawiający nie przewiduje zmian terminów realizacji zamówienia, nawet w przypadku opóźnienia organów administracji w wydawaniu odpowiednich decyzji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. 15 Ubezpieczenie na czas realizacji zamówienia 15.1 Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania Umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące zakres Umowy na kwotę nie niższą niż wartość Umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualną polisę. Naruszenie powyższych obowiązków może skutkować rozwiązaniem Umowy z winy Wykonawcy. 16. Podwykonawstwo 16.1 Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. 16.2 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której/których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. 16.3 Jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części robót podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty Załącznik nr 4 do SIWZ. 16.4 Szczegółowe uregulowania dotyczące realizacji umowy przy pomocy podwykonawców zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ 17 Przepisy prawne regulujące podstawę wykonania zamówienia: 17.1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z póź zm.), zwana dalej ,,Ustawą Pzp". 17.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowalne. (t.j. Dz. U 2019 poz. 1186 ze zm.). 17.3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych. (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 266 ze zm.). 17.4 Ustawa - Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.). 17.5 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. (Dz. U. 2019 poz. 118 ze zm.)

CPV: 45000000-7,45111200-0,45200000-9,45233260-9,45223800-4,45113000-2,45215500-2,45311200-2,45231400-0,45232200-4,45314000-1

Dokument nr: 624324-N-2019, SA.270.1.13.2019.SAZ

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_daleszyce

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Nadleśnictwo Daleszyce, ul. Zakosciele 7A; 26-021 Daleszyce; pokój nr 2 sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-04, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-27
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-11-27

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności: a) w zakresie doświadczenia tj., że w okresie ostatnich 5 - ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę, przebudowę lub rozbudowę jednego obiektu kubaturowego o konstrukcji drewnianej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT. W sytuacji gdy Wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego, podmiot ten musi wykazać zrealizowanie jednej wymaganej roboty budowlanej określonej powyżej. Podmiot ten musi również być wskazany jako wykonawca kluczowych robót budowlanych - w takiej sytuacji nie jest możliwe uzyskanie dodatkowych punktów w kryterium ,,samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia". W niniejszym SIWZ definicje budowy, przebudowy lub rozbudowy należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2019 poz. 1186 ze zm.). b)w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, przebudowy lub rozbudowy minimum jednego obiektu kubaturowego o konstrukcji drewnianej o wartości robót budowlanych co najmniej 100 000,00 zł brutto Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2019 poz. 1186ze zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018 poz. 2272 ze zm.) oraz ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2019 poz. 1117 ze zm). 5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy prawa wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis zdania pierwszego stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca wykonał: - minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie minimum jednego obiektu kubaturowego o konstrukcji drewnianej. Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie lub budowie jednego obiektu kubaturowego o konstrukcji drewnianej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT. Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje: - minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy minimum jednego obiektu kubaturowego o konstrukcji drewnianej o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. Oświadczenie należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7A do SIWZ. d) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty ( w formie oryginału) składane wraz z ofertą przez wszystkich wykonawców 6.1.1Formularz ofertowy - przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 6.1.2 Kosztorysy ofertowe ( wg załącznika nr 1A) przygotowane zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 12 SIWZ tj. kosztorys branży budowlanej, kosztorys instalacji elektrycznych wewnętrznych, kosztorys instalacji elektrycznych niskoprądowych, kosztorys branży elektrycznej instalacji zewnętrznych 6.1.3Zestawienie zadań punktowanych w kryterium doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia ( jeżeli dotyczy) - zgodnie z załącznikiem nr 9. 6.1.4Do oferty wykonawca ma dołączyć aktualne na dzień składania oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca w/w oświadczenia składa zgodnie z treścią: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis został zamieszczony w rozdziale 5 SIWZ, Wykonawcy wykazują łącznie z zastrzeżeniem zapisu w pkt 5.1.3 lit (a) rozdziału 5 SIWZ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, w/w ( w niniejszym puncie ) oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6.1.5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 6.1.4 6.1.6 Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4 do SIWZ. 6.1.7 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 6.1.8 Propozycję zlecenia części zamówienia podwykonawcom ( jeżeli dotyczy) 6.2. Dokumenty ( w formie oryginału) składane po otwarciu ofert bez wezwania zamawiającego przez wszystkich Wykonawców: 6.2.1 Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia- informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Uwaga! Wykonawcy, którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej, oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej mogą złożyć razem z ofertą.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby przewidzianej na stanowisko kierownika budowy 10,00
Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia 10,00
Zwiększenie poziomu kar umownych 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.