Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3899z ostatnich 7 dni
15451z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa istniejącej infrastruktury

Przedmiot:

Rozbudowa istniejącej infrastruktury

Data zamieszczenia: 2019-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
ul. Jagiellońska 78
10-357 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel. 895 322 966, faks 895 322 979
alis@pulmonologia.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: 30 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa bryły C budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego, OIOM , oddziału chirurgii oraz izby przyjęć realizowanej w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego", współfinansowanego ze środków budżetu Państwa oraz budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku wraz jego wewnętrzną przebudową, oraz wykonanie robót instalacyjnych, w tym gazów medycznych. Zakres obejmuje ponadto przebudowę istniejącego szybu windowego wraz z dostosowaniem istniejącego dźwigu do nowych potrzeb, wykonanie nowych i przebudowę istniejących sieci oraz prace polegające na zagospodarowaniu terenu. Całość prac objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową Autorskiej Pracowni Architektonicznej architekt Renaty Góralczyk - Osowickiej. Inwestycja będzie prowadzona terenie Zamawiającego i nie wymaga wejścia na teren działek nie będących w posiadaniu Inwestora. Dokumentacja techniczna -projekt, specyfikacje, technologia itp. zawarte są załącznikach od nr 6/1 do 6/5 w SIWZ. Dla inwestycji jest wydane pozwolenie na budowę nr II-258/2017 z dnia 15.05.2017 r. stanowiące załącznik nr 6.5 do SIWZ. Klasyfikacja robót objętych przedmiotem zamówienia i robót towarzyszących 45000000-7, 453000000-0, 453300009, 45262522-6, 45111220-6, 45000000-7, 45400000-1, 45450000-6, 45453000-7, 45311100-1 45331210-1

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 624435-N-2019, Nr spr. SOZ.383.39.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pulmonologia.olsztyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna, wersja papierowa
Adres:
przesłać ją na adres ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn lub złożyć osobiście w sekretariacie Zamawiającego pok.311

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-04, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-04-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, nadbudowie, przebudowie lub rozbudowie bloku operacyjnego z minimum 1 salą operacyjną, wraz z wyposażeniem o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto lub co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, nadbudowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu służby zdrowia o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 (pięć milionów złotych brutto, i których funkcjonowanie nie zostało zatrzymane wskutek prowadzenia tych prac (zatrzymanie funkcjonowania nie dotyczy przypadku wykazania budowy nowego oddzielnego budynku, który nie był w żaden sposób zależny lub nie był łączony konstrukcyjnie z istniejącym funkcjonującym obiektem ochrony zdrowia) W wykazie należy podać rodzaj, wartość, daty, miejsce wykonania i podmiot, na rzecz którego roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór wykazu stanowi zał. nr 7 do SIWZ) Każde zadanie wskazane przez Wykonawcę musi potwierdzać spełnianie każdego warunku oddzielnie. Nie dopuszcza się łączenia warunków ww. 1.3.2 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykazując się osobami (kadrą), które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia (wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami), tj.: a) 1 osobą z uprawnieniami wykonawczymi Kierownika Budowy - posiadającego uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą w ostatnich 5 latach doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik kontraktu na przynajmniej jednej budowie, nadbudowie, przebudowie lub rozbudowie bloku operacyjnego z minimum 1 salą operacyjną, gdzie w zakresie kierowania lub nadzoru była instalacją wyposażenia (w szczególności: kolumn anestezjologicznych, stołów operacyjnych, lamp itp.); b) 1 osoba - Kierownik robót budowlanych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń c) 1 osoba - Kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych bez ograniczeń d) 1 osoba - Kierownik robót elektrycznych i AKPiA - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń e) 1 osoba - Kierownik robót teletechnicznych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń Wszystkie wyżej wymienione osoby (1.3.2 - b), c), d) e) ) muszą mieć minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu poszczególnych funkcji oraz posiadać wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (UWAGA. Dopuszcza się łączenie ww stanowisk, uprawnień i kwalifikacji oraz funkcji, które może posiadać 1 lub więcej niż jedna osoba, rodzaj i zakres czynności wykonywanych oraz posiadane uprawnienia podać w zał. nr 8 do SIWZ) Wymieniony powyżej skład należy traktować, jako minimalne wymaganie Zamawiającego - obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, uzyskanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), rozumie przez to również odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nabyte w celu wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Oświadczenie Wykonawcy wykazujące brak podstaw do wykluczenia, które stanowi załączniki nr 3 do SIWZ. 2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli wykonawcy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści te informacje na stronie internetowej. 4.Wykaz wykonanych robót budowlanych - zał. nr 7 5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia wraz z oświadczeniem na temat posiadanych przez nich uprawnień - zał. 8
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy, 2. Dowód wniesienia wadium 3. Pełnomocnictwo osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania w imieniu wykonawcy oświadczenia woli - jeśli dotyczy . 4. Kosztorys ofertowy wykonawcy, który stanowi zał. nr 2 do SIWZ - patrz Rozdział XII ust. 5 SIWZ. 5. Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników zał. nr
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Termin gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.