Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
331z dziś
4014z ostatnich 7 dni
15747z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyposażenia pomieszczeń

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2019-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
ul. Staszica 9
21-010 Łęczna
powiat: łęczyński
Tel. 81 53 15 384, fax. 81 44 58 801,
sekretariat@pcprleczna.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Łęczna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa wyposażenia pomieszczeń dla zadania inwestycyjnego
Klub Senior +
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pomieszczeń z podziałem na zadania:
1) sprzętu agd- rtv (zadanie nr 1);
2) sprzętu komputerowego (zadanie nr 2.);
3) mebli - wyposażenia sal (zadanie nr 3);
4) sprzętu rehabilitacyjnego (zadanie nr 4);
5) naczyń (zadanie nr 5);
6) dywan (zadanie nr 6);
7) poręcze - wyposażenie łazienki (zadanie nr 7);
2. Elementy wyposażenia i wymagania Zamawiającego zostały szczegółowo wymienione i opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania, oddzielnie dla poszczególnych zadań i stanowią odpowiednio:
1) dla zadania nr 1 - załącznik nr 1.1.,
2) dla zadania nr 2 - załącznik nr 1.2.,
3) dla zadania nr 3 - załącznik nr 1.3.,
4) dla zadania nr 4 - załącznik nr 1.4.,
5) dla zadania nr 5 - załącznik nr 1.5.,
6) dla zadania nr 6 - załącznik nr 1.6.,
7) dla zadania nr 7 - załącznik nr 1.7.
3. Przedmiot zamówienia, w zakresie każdego z zadań obejmuje dostawę wyposażenia do pomieszczeń Klubu Senior +, ul. Staszica 9 w Łęcznej we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wykonanie jednego, więcej niż jednego lub wszystkich opisanych zadań.

Dokument nr: 03/PCPR/KS.2019

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2019 r. o godz. 1230. O wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Składanie ofert:
7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.11.2019 r. do godz. 1200:
-w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej 21-010 Łęczna, ul. Staszica 9, w sekretariacie - pokój nr 4
- drogą korespondencyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Staszica 9 lub
- drogą elektroniczną na adres sekretariat@pcprleczna.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (dla każdego z zadań)
Rozpoczęcie - po podpisaniu umowy
Zakończenie - do 05.12.2019 r.

Wymagania:
5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 15 dni od upływu terminu do składania ofert.
6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na wykonanie w pełnym zakresie jednego, więcej niż jednego lub wszystkich opisanych zadań.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
3. Oferta musi być sporządzona według wzoru na formularzu oferty - stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania oraz zawierać uzupełniony i podpisany formularz asortymentowo - rzeczowy załącznik nr 1.1. i/lub nr 1.2. i/lub nr 1.3 i/lub nr 1.4 i/lub nr 1.5 i/lub nr 1.6. i/lub 1.7.- w zależności od liczby zadań na realizację których Wykonawca składa ofertę.
4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona i podpisana przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zapytania.
5. Oferta musi być kompletna i napisana w języku polskim.
6. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (dotyczy również wszystkich załączników do oferty). O ile z dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty nie wynika kto jest umocowany do działania w imieniu Wykonawcy do oferty powinien być dołączony dokument pełnomocnictwa upoważniający do podpisania i złożenia oferty w imieniu Wykonawcy. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno parafowane oraz ponumerowane i złączone w sposób trwały.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
a. Wykonawca określi cenę oferty brutto, oddzielnie dla każdej części zamówienia /dla każdego z zadań na realizację którego składa ofertę/, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia w zakresie danej części, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
b. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w zakresie określonej części - zadania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 (w tym odpowiednio dla poszczególnych zadań nr 1.1., nr 1.2., nr 1.3., nr 1.4., nr 1.5., nr 1.6., nr 1.7.) do niniejszego zapytania , w tym w szczególności podatek VAT, upusty, rabaty itd.
9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Zamawiający w zakresie każdego z zadań dokona badania i oceny ofert spełniających wymagania Zamawiającego, zgodnie z niniejszym zapytaniem, i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty oddzielnie dla każdego z zadań.
Kryterium oceny w zakresie każdego z zadań:
cena ofertowa /brutto/ - za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówie nie - waga kryterium - 100 %
Za najkorzystniejszą, w zakresie każdego z zadań, zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
10. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA / PODPISANIE UMOWY
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
11. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1) O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.
2) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zapytania bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn, oraz do nieudzielenia zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
3. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wynikające z ustawy PZP., z uwagi na fakt wyłączenia niniejszego postępowania z zakresu przedmiotowego tej ustawy.

Uwagi:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania cenowego rynku, z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej zwaną ustawą PZP - na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto - Zarządzenie Nr 29/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej z dnia 15 października 2015 r.

Kontakt:
1. Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego, upoważnia się pracowników: Barbara Tryk - 81 53 15 376, Monika Pastuszak - 81 53 15 384, Kornelia Bartoch - 81 53 15 382

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.