Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
415z dziś
4261z ostatnich 7 dni
15808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK

Przedmiot:

Zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK

Data zamieszczenia: 2019-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Jastrzębia
ul. Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
powiat: radomski
tel. 48 384 05 05, faks 48 384 05 04
infrastruktura@jastrzebia.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Jastrzębia
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 pn. ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje", ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów", ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów", ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare", ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia", ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska"
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży - pn.: ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje", ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów", ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów", ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare", ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia", ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska". Zamówienie zostało podzielone na 12 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części został zawarty w załącznikach nr 1- 6 do SIWZ. 2. Część 1 i 2 (Szkoła Podstawowa w Bartodziejach). Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK dla SP w Bartodziejach w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Część 3 i 4 (Szkoła Podstawowa w Kozłowie) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK dla SP w Kozłowie w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ. 4. Część 5 i 6 (Szkoła Podstawowa w Lesiowie) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK dla SP w Lesiowie w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ. 5. Część 7 i 8 (Szkoła Podstawowa w Mąkosach Starych) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK dla SP w Mąkosach Starych w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. 6. Część 9 i 10 (Szkoła Podstawowa w Jastrzębi) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK dla SP w Jastrzębia w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębi". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. 7. Część 11 i 12 (Szkoła Podstawowa w Woli Goryńskiej) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK dla SP w Woli Goryńskiej w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Woli Goryńskiej". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do SIWZ. Informacje dodatkowe dla wszystkich części zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towar, o którym mowa w pkt. III.SIWZ oraz w załącznikach nr 1 - 6 do SIWZ, w terminie wskazanym w formularzu ofert na własny koszt i ryzyko do miejsc wskazanych przez Zamawiającego (wykaz miejsc - Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Jastrzębia stanowi załącznik nr 4 do Umowy). 2) Niezwłocznie po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK dla sześciu szkół podstawowych (w Bartodziejach, Kozłowie, Lesiowie, Mąkosach Starych, Jastrzębi i Woli Goryńskiej) na terenie gminy Jastrzębia wraz z podaniem konkretnej ilości, która ma być dostarczona do danych szkół wskazanych w załączniku nr 4 do umowy. 3) Towar będący przedmiotem opisanej w pkt. III.SIWZ oraz załącznikach do SIWZ dostawy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami oraz posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim. 4) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy towaru najpóźniej na 2 dni przed terminem dostawy. 5) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy w opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem, itp. 6) Wszelkie wykonane przez Wykonawcę dostawy do szkół i czynności wchodzące w zakres zadań, o których mowa w § 1 wzoru umowy będą podlegać dwóm odbiorom: ilościowemu i jakościowemu. 7) Do chwili dokonania odbioru ilościowego przez Zamawiającego pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem utraty bądź uszkodzenia przedmiotu odbioru ponosi Wykonawca. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru ilościowego (potwierdzonego protokołem odbioru ilościowego) ryzyko utraty bądź uszkodzenia przedmiotu odbioru przechodzi na Zamawiającego. 8) Zamawiający dokona odbioru ilościowego po dostarczeniu przez Wykonawcę towaru zgodnego z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu Umowy (SIWZ) do sześciu szkół na terenie gminy Jastrzębia Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 4 do umowy w obecności i przy udziale przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy. 9) Potwierdzeniem odbioru ilościowego będzie Protokół odbioru ilościowego (załącznik nr 1 do wzoru umowy), sporządzony w oparciu o otrzymane od Wykonawcy i podpisane bez zastrzeżeń Potwierdzenia odbioru towaru ze wszystkich SP wymienionych w załączniku nr 4 do wzoru umowy. 10) W każdej ze szkół wskazanych przez Zamawiającego osoba upoważniona dokona niezwłocznie odbioru jakościowego dostarczonego przez Wykonawcę towaru, potwierdzając jego jakość oraz zgodność z zakresem przedmiotowym. 11) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył towar niezgodny z opisem przedmiotu umowy lub jest on niekompletny, posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi jego odbioru umieszczając w Potwierdzeniu odbioru towaru stosowne zastrzeżenia określające rodzaj i liczbę braków lub błędów. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie dłuższego jednak niż 7 dni, usunięcia stwierdzonych braków lub błędów i zgłoszenia gotowości do ponownego odbioru, przy czym usunięcie braków ilościowych i/lub jakościowych odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 12) Potwierdzeniem odbioru jakościowego będzie Protokół odbioru jakościowego (załącznik nr 2 do wzoru umowy) sporządzony w oparciu o otrzymane od Wykonawcy i podpisane bez zastrzeżeń Potwierdzenia odbioru towaru ze wszystkich szkół wymienionych w załączniku nr 4 do wzoru umowy. 13) Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, stanowiącego załącznik nr 3 do wzoru umowy, potwierdzającego wykonanie bez zastrzeżeń wszelkich dostaw i czynności wchodzących w zakres zadań, o których mowa w § 1 do wzoru umowy bez zastrzeżeń. 14) Zamawiający informuje wykonawcę, o wynikającym z Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018, poz. 2191) uprawnieniu do przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy. W przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury wykonawca proszony jest o poinformowanie Zamawiającego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej złożenia. Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy informacje o numerze konta na platformie PEF, na które należy przesłać fakturę. 15) Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt TIK gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu końcowego, za wyjątkiem pomocy dydaktycznych, w którym okres gwarancji jest podany w opisie produktu. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. 16) Informacje dotyczące procesora laptopa na podstawie wyniku Passmark CPU Mark ze strony: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Zamawiający nie wymaga przedłożenia wydruku wyniku testu z ww. strony. Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji na podstawie danych pobranych ze strony, wg stanu na dzień składania ofert. 17) Uwaga! Dla uzyskania określonych portów/funkcjonalności nie dopuszcza się stosowania przejściówek, konwerterów lub zewnętrznych kontrolerów/modemów/rozszerzeń

Część nr: 1 Nazwa: Zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla SP w Bartodziejach w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 37524200-9, 38296000-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt TIK dla SP w Bartodziejach w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt TIK dla SP w Bartodziejach w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 48520000-9, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla SP w Kozłowie w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla SP w Kozłowie w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 37524200-9, 38296000-6, 39162110-9, 39151100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt TIK dla SP w Kozłowie w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt TIK dla SP w Kozłowie w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 48520000-9, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla SP w Lesiowie w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla SP w Lesiowie w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 37524200-9, 38296000-6, 39151100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt TIK dla SP w Lesiowie w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt TIK dla SP w Lesiowie w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 48520000-9, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla SP w Mąkosach Starych w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla SP w Mąkosach Starych w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 37524200-9, 38296000-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt TIK dla SP w Mąkosach Starych w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt TIK dla SP w Mąkosach Starych w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 48520000-9, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: Zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla SP w Jastrzębia w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębi"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla SP w Jastrzębia w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębi". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 37524200-9, 38296000-6, 39151100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10 Nazwa: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt TIK dla SP w Jastrzębia w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębi"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt TIK dla SP w Jastrzębia w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębi". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 30195000-2, 48520000-9, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 11 Nazwa: Zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla SP w Woli Goryńskiej w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Woli Goryńskiej"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla SP w Woli Goryńskiej w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Woli Goryńskiej". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 37524200-9, 38296000-6, 39151100-6, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 12 Nazwa: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt TIK dla SP w Woli Goryńskiej w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Woli Goryńskiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oraz wyposażenia pracowni w sprzęt TIK dla SP w Woli Goryńskiej w ramach projektu ,,Szkoła XXI wieku w miejscowości Woli Goryńskiej". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 30195000-2, 48520000-9, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 39162100-6,37524200-9,38296000-6,39151100-6,30195000-2,32322000-6,30213100-6,48520000-9,39162110-9

Dokument nr: 624532-N-2019, RI.271.2.14.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.jastrzebia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pomoca operatora systemu pocztowego, gońca lub osobiście
Adres:
Urząd Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-27, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
21

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.