Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
782z dziś
4681z ostatnich 7 dni
16233z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci wodociągowej

Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2019-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gniezno
ul. Al. Reymonta 42624
62-200 Gniezno
powiat: gnieźnieński
tel. 614 245 750, faks 614 245 751
sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Gniezno
Wadium: 2 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa sieci wodociągowej Dn 125 mm z PE w m. Szczytniki Duchowne działka nr ewid 194/10, 194/18, 194/38, 194/23, 194/28, 194/33, 194/39 gmina Gniezno
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci wodociagowej z rur PE100RC Dn 125 x 11,4 PN 16, SDR 11 w pasie drogowym działek nr ewid 194/10, 194/18, 194/38, 194/23, 194/28, 194/33, 194/39 w m. Szczytniki Duchowne gmina Gniezno o długości l=844 m .Projektowaną sieć wodociagowa należy włączyć do istniejącej sieci PCV 160 w drodze - działka nr ewid 194/10 poprzez trójnik żeliwny i prowadzić jako ciąg dalszy przewodem PE dn 125 zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp z o.o. nr 24/SW/TT/2018 z dnia 19.03.2018 r. Sieć wodociągową wykonać z rur PE 100RC Dn 125 x 11,4 PN 16, SDR 11 łączonych przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe. Odcinki sieci z zasuwami kołnierzowymi należy połączyć za pomoca tulei kołnierzowych PE/Stal wraz z kołnierzem dociskowym, który powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. W miejscach zmiany kierunku sieci należy zastosować łuki segmentowe PE do zgrzewania. Na końcach projektowanej sieci należy zamontować hydranty p.poż. Dn 80 wraz z zasuwa odcinającą. Wszelkie elementy sieci wodociągowej takie jak rurociągi, kształtki, zasuwy, hydranty winny posiadać stosowe atesty. W związku z realizacja przedmiotu zamówienia zamawiający dokonał zgodnie z zapisami ustawy prawo budowlane stosownego zgłoszenia do Starosty Gnieźnieńskiego nr AB6743.471.4791gm.Gn.2019 z dnia 22.07.2019 r. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) oraz warunki ich realizacji zawiera dokumentacja załączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności: a) opisy rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, c) przedmiary robót

CPV: 45231300-8

Dokument nr: 624722-N-2019, GR.271.29.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.urzadgminy.gniezno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej
Adres:
Urząd Gminy Gniezno al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-03, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona ceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 2 SIWZ;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona ceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 2 SIWZ;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlana polegającą na budowie sieci wodociągowej w technologii rur zgrzewanych czołowo o długości co najmniej 400 m i wartości co najmniej 60 000 zł brutto z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania/wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, określających, czy roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania w/w warunku będzie dokonywana metodą: spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. b) Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeśli będzie dysponował: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych posiadającym aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U z 2016 r poz. 65). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie wymóg wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej w technologii rur zgrzewanych czołowo o długości co najmniej 400 m, i wartości co najmniej 60 000 zł brutto dotyczy co najmniej jednego z Wykonawców. Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wspólnym oświadczeniu informacyjnym a następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 2) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlana polegającą na budowie sieci wodociągowej w technologii rur zgrzewanych czołowo o długości co najmniej 400 m i wartości co najmniej 60 000 zł brutto z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania/wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, określających, czy roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania w/w warunku będzie dokonywana metodą: spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. b) Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeśli będzie dysponował: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych posiadającym aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie wymóg wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej w technologii rur zgrzewanych czołowo o długości co najmniej 400 m, i wartości co najmniej 60 000 zł brutto dotyczy co najmniej jednego z Wykonawców.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja dodatkowa 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.