Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
296z dziś
4143z ostatnich 7 dni
15690z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej

Przedmiot:

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej

Data zamieszczenia: 2019-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Piątnica
ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica Poduchowna
powiat: łomżyński
tel. 862 162 476, faks 86 218 24 56
ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Piątnica Poduchowna
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w gminie Piątnica - szkoła podstawowa w Kisielnicy
Część 1) Wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku szkoły podstawowej w Kisielnicy: Etap 1- demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i kotłem węglowym; Etap 2 - wykonanie nowej instalacji wykorzystując przejścia istniejące przez ściany i stropy oraz w razie konieczności wykonanie nowych przejść; Etap 3- wykonanie napraw i malowań powierzchni uszkodzonych w trakcie robót. Zasilanie budynku w ciepło realizowane będzie za pomocą projektowanego kotła na pellet zlokalizowanego w piwnicy w miejscu istniejącego kotła węglowego. Obliczeniowa moc cieplna kotła według przeprowadzonego audytu energetycznego to 74kW. Kocioł wyposażony ma być w palnik z funkcją samoczynnego rozpalania i czyszczenia palnika. W zestawie z piecem należy zamontować zasobnik na pellet o pojemności 1000 l. Zasobnik wyposażony będzie w podajnik pelletu. Całością sterować będzie dedykowany sterownik obsługujący pracę palnika, podajnika i pompy obiegowej. Miejsce włączenia instalacji c.o. - projektowane w kotłowni rozdzielcze z rury czarnej fi 108x3,6 mm. Rozdzielacze będą obsługiwały 3 obiegi instalacji centralnego ogrzewania. Każdy obieg odcięty będzie zaworami kulowymi DN 40. Obieg wody w instalacji c.o. będzie wymuszony przez pompę obiegową o parametrach Q=2,8 m3/h, H=10 m. W celu zabezpieczenia kotła przed zbyt niską temperaturą na powrocie, należy wbudować w układ zawór trójdrożny. Dla poprawy wentylacji w pomieszczeniu kotłowni należy wykonać nowy kanał nawiewny typu ,,Z". Kanał z blachy ocynkowanej o przekroju prostokątnym 200/200 mm lub kołowym fi 200 mm, wyposażony w czerpnię zewnętrzną i kratkę wewnętrzną z uchylnymi grawitacyjnie lamelami. Część 2) Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kisielnicy: a. Ocieplenie poszczególnych przegród metodą ETICS (zespolony system termomodernizacji ścian budynków): - Ściana zewnętrzna części nadziemnej - ocieplona styropianem frezowanym, samogasnącym EPS 70-031 gr. 18 cm, o współczynniku ?=0,04 W/(m*K). - Ściana zewnętrzna części podziemnej- ocieplona styropianem frezowanym, samogasnącym z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300-030 gr. 14 cm, o współczynniku ?=0,04 W/(m*K). - Ościeża okienne i drzwiowe -ocieplona styropianem EPS70-031 gr. 3 cm, o współczynniku ?=0,04 W/(m*K). b. Stolarkę okienną na poziomie piwnic należy wymienić na PCV z profili pięciokomorowych o współczynniku U=1,6 w kolorze białym. Szyby powinny posiadać współczynnik przenikania ciepła U= 1,1 W/m2*K. Parapety zewnętrzne wymienić na nowe. Wszystkie elementy obróbek wykonać z blachy stalowej 0,5-0,6 mm powlekanej powłoką poliestrową kolor brązowy. c. Drzwi zewnętrzne pełne z aluminium ciepłego. Drzwi wewnętrzne aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym. Część 3) Demontaż opraw oświetleniowych z kloszem i następnie montaż paneli LED 18W z ramką mocującą. 2. Szczegółowy zakres robót został określony w projektach budowlanych, opisach, przedmiarach robót oraz umowie. Zawarte w załącznikach określających szczegółowy zakres prac i przedmiot zamówienia do niniejszej SIWZ nazwy materiałów/urządzeń, producentów, czy znaków towarowych podano jako przykładowe, określające standard techniczny i jakościowy oraz mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Materiały/urządzenia do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. 3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres zgodny ze złożoną ofertą lecz nie krótszy niż 3 lata (36 miesięcy) od dnia odebrania przez Zamawiającego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 4. W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji niż 3 lata (36 miesięcy) oferta, jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego zostanie odrzucona. 5. Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, aby podczas wykonywania przedmiotu zamówienia uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych oraz dostępność dla nich bezpiecznego dojazdu i wejść oraz dla osób fizycznych korzystających z budynku szkoły. 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawców osób na podstawie umowy o pracę do wykonywania czynności objętych przedmiotowym zamówieniem (czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie - pracownicy fizyczni wykonujący zamówienie), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.)

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku szkoły podstawowej w Kisielnicy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku szkoły podstawowej w Kisielnicy: Etap 1- demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i kotłem węglowym; Etap 2 - wykonanie nowej instalacji wykorzystując przejścia istniejące przez ściany i stropy oraz w razie konieczności wykonanie nowych przejść; Etap 3- wykonanie napraw i malowań powierzchni uszkodzonych w trakcie robót. Zasilanie budynku w ciepło realizowane będzie za pomocą projektowanego kotła na pellet zlokalizowanego w piwnicy w miejscu istniejącego kotła węglowego. Obliczeniowa moc cieplna kotła według przeprowadzonego audytu energetycznego to 74kW. Kocioł wyposażony ma być w palnik z funkcją samoczynnego rozpalania i czyszczenia palnika. W zestawie z piecem należy zamontować zasobnik na pellet o pojemności 1000 l. Zasobnik wyposażony będzie w podajnik pelletu. Całością sterować będzie dedykowany sterownik obsługujący pracę palnika, podajnika i pompy obiegowej. Miejsce włączenia instalacji c.o. - projektowane w kotłowni rozdzielcze z rury czarnej fi 108x3,6 mm. Rozdzielacze będą obsługiwały 3 obiegi instalacji centralnego ogrzewania. Każdy obieg odcięty będzie zaworami kulowymi DN 40. Obieg wody w instalacji c.o. będzie wymuszony przez pompę obiegową o parametrach Q=2,8 m3/h, H=10 m. W celu zabezpieczenia kotła przed zbyt niską temperaturą na powrocie, należy wbudować w układ zawór trójdrożny. Dla poprawy wentylacji w pomieszczeniu kotłowni należy wykonać nowy kanał nawiewny typu ,,Z". Kanał z blachy ocynkowanej o przekroju prostokątnym 200/200 mm lub kołowym fi 200 mm, wyposażony w czerpnię zewnętrzną i kratkę wewnętrzną z uchylnymi grawitacyjnie lamelami.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331100-7, 45331110-0, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin Zakończenia robót 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kisielnicy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a. Ocieplenie poszczególnych przegród metodą ETICS (zespolony system termomodernizacji ścian budynków): - Ściana zewnętrzna części nadziemnej - ocieplona styropianem frezowanym, samogasnącym EPS 70-031 gr. 18 cm, o współczynniku ?=0,04 W/(m*K). - Ściana zewnętrzna części podziemnej- ocieplona styropianem frezowanym, samogasnącym z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300-030 gr. 14 cm, o współczynniku ?=0,04 W/(m*K). - Ościeża okienne i drzwiowe -ocieplona styropianem EPS70-031 gr. 3 cm, o współczynniku ?=0,04 W/(m*K). b. Stolarkę okienną na poziomie piwnic należy wymienić na PCV z profili pięciokomorowych o współczynniku U=1,6 w kolorze białym. Szyby powinny posiadać współczynnik przenikania ciepła U= 1,1 W/m2*K. Parapety zewnętrzne wymienić na nowe. Wszystkie elementy obróbek wykonać z blachy stalowej 0,5-0,6 mm powlekanej powłoką poliestrową kolor brązowy. c. Drzwi zewnętrzne pełne z aluminium ciepłego. Drzwi wewnętrzne aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45443000-4, 45421000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin zakończenia robót 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Demontaż opraw oświetleniowych z kloszem i następnie montaż paneli LED 18W z ramką mocującą
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Demontaż opraw oświetleniowych z kloszem i następnie montaż paneli LED 18W z ramką mocującą
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31524000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin zakończenia robót 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45331100-7,45443000-4,45421000-4,31524000-5,45331110-0,45453000-7

Dokument nr: 624562-N-2019, GPT.271.21.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.gminapiatnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie (operator pocztowy, posłaniec, osobiście)
Adres:
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, pok. nr 8

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-04, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-08-21

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do kwoty minimum 100 000,00 zł dla części 1) i 2), do kwoty minimum 25 000,00 zł dla części 3).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia części 1) o wartości co najmniej 200 000 00 zł brutto - dla części 1); zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia części 2) o wartości co najmniej 150 000 00 zł brutto - dla części 2), zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia części 3) o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto - dla części 3); wykonaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (na zasadach określonych w art. 22a ust 1-6 ustawy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin zakończenia robót 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.