Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
461z dziś
4308z ostatnich 7 dni
15855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa rzutnika, rutera , zasilacz ups

Przedmiot:

Zakup i dostawa rzutnika, rutera , zasilacz ups

Data zamieszczenia: 2019-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław
Sławęcinek 12
88-110 Sławęcinek
powiat: inowrocławski
52/519-09-20
stypendia.cuo@gminainowroclaw.eu
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1218227
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Sławęcinek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup i dostawę rzutnika - 1 sztuki, rutera - 1 sztuki, zasilacz ups - 1 sztuki dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Turzanach, Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie w ramach projektu ,,Naukowa Przygoda".
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
a) rzutnik - 1 sztuka
b) ruter - 1 sztuka
c) zasilacz ups - 1 sztuka
Cel zamówienia
,,Zakup i dostawę rzutnika - 1 sztuki, rutera - 1 sztuki, zasilacz ups - 1 sztuki dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Turzanach, Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie w ramach projektu ,,Naukowa Przygoda".
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
a) rzutnik - 1 sztuka
b) ruter - 1 sztuka
c) zasilacz ups - 1 sztuka
zgodnych ze specyfikacja zawarta w zapytaniu ofertowy nr CUO.260.48.2019 z 19 listopada 2019 r. stanowiącym załącznik tego ogłoszenia.

CPV: 32413100-2

Dokument nr: 1218227, CUO.260.48.2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 28-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę cenową należy złożyć w formie skanu formularza cenowo-ofertowego drogą elektroniczną na adres e-mail: stypendia.cuo@gminainowroclaw.eu lub w formie pisemnej do Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław, Sławęcinek 12, 88-110 Sławęcinek, w terminie do dnia 28 listopada 2019 r. Decydującą jest data wpływu do Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: inowrocławski Miejscowość: Sławęcinek 12, 88-110 Sławęcinek
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2019 roku.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie
nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
nie dotyczy
Dodatkowe warunki
1. Wszystkie produkty, będące przedmiotem zamówienia, muszą być: fabrycznie nowe oraz wolne od wad i obciążeń prawami osób trzecich, dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych.
2. W przypadku, gdy zamawiane produkty posiadają instrukcje obsługi i materiały dotyczące użytkowania, Wykonawca zobowiązany jest je przekazać w języku polskim łącznie
z dostarczonymi produktami w dniu dostawy.
3. Wszystkie produkty, będące przedmiotem zamówienia, winny posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa chyba, że przepisy stanowią inaczej, tj. posiadają certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu, oznaczenie CE (deklaracja Conformité Européenne). Na potwierdzenie powyższego wymagania Wykonawca składa w ofercie oświadczenie.
4. Wymaga się udzielenia gwarancji dostawcy na produkty 24 miesięcy.
5. Wykonawca dostarczy sprzęt do Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław Sławęcinek 12, 88-110 Sławęcinek od poniedziałku do piątku w godzinach pracy jednostki.
6. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niewymienionych z nazwy a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto
za wykonanie usługi oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
9. Cena brutto wykonania usługi musi być podana w zł cyfrowo (do dwóch miejsc po przecinku) i słownie oraz określać ostateczną cenę wykonania przedmiotu zamówienia.
10. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
11. Cena wymieniona przez Wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
12. Nie dopuszcza się zmiany ceny wykonania usługi w okresie pomiędzy otwarciem ofert a podpisaniem umowy.
13. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
14. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający prześle protokół z przeprowadzonego postępowania.
15. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
16. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
17. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. protest, odwołanie, skarga.
18. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
19. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku bez podania przyczyn. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tyt. odwołania lub unieważnienia postępowania.
Warunki zmiany umowy
nie dotyczy
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Formularz cenowo - ofertowy.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo osobowych.
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:
cena brutto wykonania usługi - 100%
Wykluczenia
Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA INOWROCŁAW
Adres
88-100 Inowrocław
kujawsko-pomorskie , inowrocławski
Numer telefonu
523555869
Fax
523555869
NIP
5562738848
Tytuł projektu
Naukowa przygoda
Numer projektu
RPKP.10.02.02-04-0002/17-01
Inne źródła finansowania
Zamówienie zostanie sfinansowane w ramach Projekt pn. ,,Naukowa Przygoda" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie Ogólne
i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Załączniki

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Formularz cenowo-ofertowy

Zapytanie ofertowe nr CUO.260.48.2019

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Sobczyk
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
52/519-09-20

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.