Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
13892z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego

Przedmiot:

Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego

Data zamieszczenia: 2019-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Ryglic
ul. Rynek 9
33-160 Ryglice
powiat: tarnowski
tel. 146 541 035, faks 146 541 054
inwest_ryglice@poczta.onet.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Ryglice
Wadium: 700,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego na potrzeby Gminy Ryglice
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 4-31,5 mm w ilości 416 ton (z tolerancją ? 2%). Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe kruszywo spełniało polskie i europejskie normy jakości (PN-EN 13043:2004; PN-EN 13242+A1:2010; PN-EN 13043:2013; PN-EN 12620:2010) z zastrzeżeniem, że dostawy obejmują kruszywo dolomitowe o frakcji od 4-31,5. W zakresie zamówienia zawiera się zakup i dostarczenie kruszywa na plac składowy przy ul. Adama Mickiewicza 27 w miejscowości Ryglice. Sposób wykonania zamówienia: - Koszt transportu przedmiotu zamówienia oraz jego załadunku i rozładunku podczas dostawy leży po stronie Wykonawcy i należy ten koszt wkalkulować w cenę ofertową, - Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku, - Do wykonania dostawy należy używać pojazdów dopuszczonych do poruszania się po drogach publicznych według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) w szczególności ich DMC nie może przekraczać 40 ton, - Do realizacji dostawy Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał min. 1 samochód samowyładowczy o ładowności min 24 tony, - Dostawa każdej partii kruszywa musi odbywać się przy obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Ryglicach, po wcześniejszym zawiadomieniu o tym fakcie Zamawiającego przez Wykonawcę z wyprzedzeniem 1 dnia roboczego, - Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ wraz z kwitem wagowym. Deklarację zgodności wraz z certyfikatem fabrycznej kontroli jakości Wykonawca przedłoży do odbioru końcowego zamówienia. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

CPV: 14212200-2,60100000-9

Dokument nr: 625739-N-2019, ZP.271.1.29.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/umryglice/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ.
Adres:
Urząd Miejski w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-29, godzina: 09:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 12
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe W związku z tym, iż Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków dotyczących: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 3) zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca nie składa oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe W związku z tym, iż Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków dotyczących: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 3) zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca nie składa oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W związku z tym, iż Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków dotyczących: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 3) zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca nie składa oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na ofertę oprócz oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt 1 SIWZ, tj oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu składają się: 1)formularz ofertowy - wzór załącznik nr 1 do SIWZ, 2)dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) np. odpis z KRS lub CEIDG (o ile dotyczy) 3) jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby, 4) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 5) dowód wniesienia wadium 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA: W związku z tym, iż Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków dotyczących: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 3) zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca nie składa oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00
CENA jednostkowa brutto oferty za 1 tonę dostawy kruszywa 60,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.