Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
13892z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja Domu Pomocy Społecznej

Przedmiot:

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej

Data zamieszczenia: 2019-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej
ul. os. Szkolne 28
31-977 Kraków
powiat: Kraków
tel. 126 444 079, faks 126 444 079
dps.szkolne28@gmail.com
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie
Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie . Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik numer 8 - wzór umowy, stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Zakres robót obejmuje między innymi: 1) roboty zabezpieczające, 2) roboty rozbiórkowe, 3) roboty malarskie 3) roboty związane z wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej, 4) roboty związane z wykonaniem instalacji niskoprądowych- rtv ,LAN 5) roboty porządkowe. 2. Szczegółowy zakres robót określają: 1) Przedmiar robót, 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 2) Dokumentacja projektowa W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia zawartych w ww. dokumentach nazw własnych oznacza to, że zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o równoważnych parametrach technicznych tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej specyfikacji. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. 1. Zamawiający zaleca, aby wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej w budynku, w którym będą wykonywane roboty, zapoznał się z przedmiotem zamówienia, w szczególności z dokumentacją. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z upoważnionym przedstawicielem zamawiającego Panem Jakubem Biel. 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zapewniając na własny koszt siłę roboczą oraz wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają wykonawcę. Dobór maszyn i sprzętu koniecznego do realizacji przedmiotu zamówienia powinien uwzględniać warunki lokalne, tj. wpływ hałasu i zapylenia na funkcjonowanie obiektu oraz ograniczoną powierzchnię placu budowy. Uwaga: roboty wykonywane będą w obiekcie czynnym. 3. Wykonawca zobowiązany jest składować materiały w sposób zapewniający bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej oraz odpowiednio zabezpieczyć je przed kradzieżą i zniszczeniem. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt niezbędne do realizacji robót media. 5. Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, mienie znajdujące się w nim i mienie własne, w szczególności wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zabezpieczył wszystkie urządzenia, sprzęt i materiały przed dostępem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. 6. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 7. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt systematyczny wywóz odpadów budowlanych, tj. śmieci, gruzu, demontowanych materiałów i innych. Ponadto, wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieżąco i na koszt własny wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia na drogach publicznych oraz dojazdach na plac budowy spowodowane przez jego pojazdy i urządzenia lub pojazdy i urządzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i przywrócić teren budowy do stanu pierwotnego. 8. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót ma obowiązek każdorazowo zgłaszać zamawiającemu wszelkie problemy z realizacją przedmiotu zamówienia 9. Odbiór robót zanikających bądź ulegających zakryciu ma być zgłaszany przez wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego, przy czym przez dzień roboczy należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 10. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389). Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje określone przez zamawiającego w przedmiarze robót. 11. Po zakończeniu robót, ale nie później niż przed ostatecznym odbiorem robót przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. Drogi, ogrodzenie i trawniki w razie zniszczenia powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. 12. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót wykonawca doręczy zamawiającemu dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych, tj.: kosztorysy powykonawcze, atesty, aprobaty techniczne i inne niezbędne dokumenty dotyczące użytych materiałów i wyposażenia. 13. Wykonawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, a także zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia powstania szkody. W przypadku, gdy wykonawca nie usunie szkód w terminie wskazanym powyżej, zamawiający zastrzega sobie prawo zastępczego usunięcia szkód przez inny podmiot na koszt i ryzyko wykonawcy. W takim przypadku wykonawca zobowiązany będzie zwrócić zamawiającemu poniesione koszty w terminie do 14 dni od daty doręczenia wykonawcy wezwania do zapłaty. Wezwanie do zapłaty zostanie przesłane do wykonawcy wyłącznie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku nie podjęcia pisma zawierającego wezwanie do zapłaty z urzędu pocztowego lub odmowy jego przyjęcia wykonawca nie może się uchylić od skutków prawnych doręczenia. 14. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, któremu zostanie powierzone wykonanie robót był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej - suma ubezpieczenia co najmniej 150 000,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Polisa musi być ważna przynajmniej w okresie obowiązywania umowy o wykonanie robót budowlanych. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza doręczy zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych, odpowiednio uwierzytelnioną kserokopię polisy

CPV: 45000000-7,45310000-3,45314320-0,45314310-7,45453000-7,45442130-4,45442100-8,45421131-1,45330000-9

Dokument nr: 624770-N-2019, 271.2.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.krakow.pl/dpsz

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wykonawca składa ofertę - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej. Zamawiający, działając na mocy art. 10c ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub innych narzędzi lub urządzeń, które mogłyby być udostępnione przez zamawiającego. Oferty składa się na dzienniku podawczym w sekretariacie zamawiającego w Krakowie, osiedle Hutnicze 5 , w terminie do dnia 06 grudnia 2019 roku do godziny 10:00. Jeżeli oferta jest wysyłana za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, wykonawca winien zaznaczyć, że przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub brakiem którejkolwiek z ww. informacji. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz omyłkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi wykonawca.
Adres:
Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ; 31-917 Kraków; os. Hutnicze 5

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-06, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-27

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. 2. Warunki udziału w postępowaniu: 1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 3) Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, przy czym osoby te muszą być członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 4) Warunek wiedzy i doświadczenia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonawca winien wykazać się realizacją co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie niższej niż 150.000,00zł netto, której przedmiotem było/jest remont (w tym modernizacja) obiektu lub obiektów użytkowych bądź mieszkalnych 5) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony: a) przez wykonawcę samodzielnie, lub b) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) lub c) w przypadku podmiotów występujących wspólnie, wykonawcy (członkowie konsorcjum) musza spełniać warunki udziału w postępowaniu łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dokumenty i oświadczenia, które wykonawca ma złożyć na żądanie zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni - dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodny z wzorem stanowiącym załącznik numer 5 do specyfikacji 2) Wykaz robót wykonanych/wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - zgodny z wzorem stanowiącym załącznik numer 6 do specyfikacji, 3) Dowody określające, czy usługi zamieszczone w ,,Wykazie robót wykonanych" zostały wykonane należycie i terminowo. Za dowód należytego wykonania usług uznaje się referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w doręczonych zamawiającemu dowodach bezpośrednio u podmiotów wystawiających te dowody.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty i oświadczenia, które wykonawca ma złożyć na żądanie zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni - dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodny z wzorem stanowiącym załącznik numer 5 do specyfikacji 2) Wykaz robót wykonanych/wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - zgodny z wzorem stanowiącym załącznik numer 6 do specyfikacji, 3) Dowody określające, czy usługi zamieszczone w ,,Wykazie robót wykonanych" zostały wykonane należycie i terminowo. Za dowód należytego wykonania usług uznaje się referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w doręczonych zamawiającemu dowodach bezpośrednio u podmiotów wystawiających te dowody.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.