Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług w zakresie przeglądów gwarancyjnych oraz napraw central wentylacyjnych...

Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie przeglądów gwarancyjnych oraz napraw central wentylacyjnych Swegon wraz z instalacją chłodzenia w obiektach

Data zamieszczenia: 2019-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 433 27 29, faks 12 398 37 01
dzp@cm-uj.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-02 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług w zakresie przeglądów gwarancyjnych oraz napraw central wentylacyjnych Swegon wraz z instalacją chłodzenia w obiektach UJ CM w Krakowie
1.1 Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ. 1.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia spowodowanego wyłączeniem obiektów z eksploatacji. Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie w terminie do 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 1.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, które może nastąpić w przypadku wycofania przez Zamawiającego urządzenia z eksploatacji. Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie niezwłocznie. 2. Zamawiający jednocześnie informuje, że w oparciu o analizę kosztów utrzymania w/w urządzeń w latach ubiegłych przewiduje, iż w okresie trwania umowy koszt związany z zakupem materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych (z kosztami zakupu) oraz wykonania napraw nie przekroczy łącznie kwoty 16 000 złotych netto (szesnaście tysięcy złotych 00/100). 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Doręczenie faktur do Zamawiającego zgodnie z deklaracją Wykonawcy w pkt. 6 Formularza Oferty. 6. W przypadku zmiany formy doręczania faktury w stosunku do treści oświadczeń złożonych w ofercie przetargowej Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia przedstawiciela Zmawiającego (przesłanej pisemnie, faxem lub e-mailem) w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed doręczeniem faktury. 7. Z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Zamawiający wymaga, aby najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy wszystkie osoby skierowane do realizacji umowy, w tym w szczególności wykonujące prace naprawcze, diagnostyczne oraz serwisowe urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych oraz chłodniczych (wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów), Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.) , przy czym rozpoczęcie przez wskazane osoby realizacji tych umów może nastąpić później, jednak musi nastąpić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia lub świadczenia określonych usług w ramach wykonywania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zobowiązane wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. 8. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów. 9. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty powinien być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znani na etapie składania ofert. 10. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści. 11. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ

CPV: 50730000-1

Dokument nr: 626523-N-2019, 141.2711.92.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.dzp.cm-uj.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w sposób pisemny
Adres:
Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, pok. 247.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-02, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia, dlatego też musi posiadać aktualny certyfikat, wymagany zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 2158, z późn. zm.), gdyż przedsiębiorcy którzy prowadzą działalność polegającą na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie oraz likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane obowiązani są posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, wskazany odpowiednio w rozporządzeniu (UE) nr 2015/2067 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik B do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizacji zamówienia dlatego też musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 60 000,00 zł brutto. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik B do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej 2 osobami posiadającymi łącznie stosowne kwalifikacje do wykonywania powierzonych prac, czyli: a) świadectwa kwalifikacyjne (numer świadectwa oraz termin ważności) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, w zakresie Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: punkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dziennik Ustaw z dnia 21 maja 2003r.), b) świadectwa kwalifikacyjne dla personelu (numer świadectwa oraz termin ważności) świadczącego usługi w zakresie: naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami (kategoria I,) zgodnie z art. 25 ust.1-3 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 2158, z późn. zm) (kat. I, ) lub równoważne, c) certyfikaty serwisowe (lub równoważne dokumenty) wystawione na firmę lub osoby wyznaczone do realizacji usługi przez firmę Swegon lub jej autoryzowanych przedstawicieli w zakresie urządzeń objętych gwarancją, tj. centrale wentylacyjne Swegon. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik B do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ. 1.4. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał natomiast w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje trzy usługi obejmujące instalacje lub przeglądy urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych o łącznej wartości wykazanych trzech usług co najmniej 60 000,00 złotych brutto z zastrzeżeniem, iż każda z usług musi opiewać co najmniej na kwotę 10 000,00 złotych brutto, Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik B do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.2.1.2 dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na co najmniej sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 60 000,00 złotych brutto, (słownie: sześćdziesiąt złotych (PLN)). 1.2.1.3 wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca, zdolnych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania takimi osobami. (Załącznik C do formularza oferty - Wykaz osób), 1.2.1.4 certyfikaty serwisowe (lub równoważne dokumenty) wystawione na firmę lub osoby wyznaczone do realizacji usługi przez firmę Swegon lub jej autoryzowanych przedstawicieli w zakresie urządzeń objętych gwarancją, tj. centrale wentylacyjne Swegon. 1.2.1.5 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (Załącznik D do formularza oferty - Wykaz usług), 1.2.1.6 aktualny certyfikat dla przedsiębiorcy wymagany zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 2158, z późn. zm.), wskazany odpowiednio w rozporządzeniu (UE) nr 2015/2067 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty z załącznikami, 2) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy), 3) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji na wezwanie poniżej 24 godzin 20,00
Kwota za 1 rbg przy naprawach 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.